- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Listopad 2009

..úvaha II.....proroctví 2012....SOUČASNOST

30. listopadu 2009 v 15:41 ...úvaha..II...proroctví 2012....současnost

Zastavte se.....
Zklidněte Svou mysl.........
Soustřed´te se na Svou DUŠI......

Uvědomte si svou podstatu a ponořte se do Svého JÁ.....

Poté se rozhlédněte do všech stran Všehomíra a do Svého okolí.......

Zákonitě Vás v tuto chvíli, muselo rozbolet srdce a padl na Vás takový neuvěřitelný žal, až to hezké není.......................

CO SE TO STALO!?
JAK JE TO MOŽNÉ!?
CO TO JE!?

V roce 2012 dojde k zásadním změnám a rozvinou se zbývající dva smysly u člověka z hlediska rovnováhy bytí....dojde k tzv. měření sil, DOBRA a ZLA.
Zlo ve své podstatě (v představě), je taková velká černá chobotnice, kde z pevného základu těla (je naprosto jedno jak toto tělo nazveme..Satan, Zlo, Baal, Peklo.....) vyvěrá svými mohutnými chapadly, až po nejjemnější nitky, které pronikají do všech sfér člověka.
Zanechává za sebou slizské cestičky, které jsou viditelné, jak se snaží opanovat veškerou podstatu. i do srdcí lidí, a ti začínají pochybovat....
Pochybují o budoucnosti.....

Ano, zalézá i do srdcí lidí okolo nás, a ti začínají pochybovat.

O čem začínají pochybovat?
Začínají pochybovat o budoucnosti........

V současnosti, je to nejen celosvětová finanční krize (většina z nás doplácí na svá zadluženía není toto ustát...exekuce,žaloby a atd.), ale i ekologie (tání ledovců, skleníkový efekt, vymírání rostlinných a živočišných druhů......atd.), zdraví (chřipka a její mutace ohrožující život, civilizační choroby, AIDS......atd.), počasí (záplavy, hurikány, tornáda, tsunami, zemětřesení.....atd.) a člověk (války, sobectví, pokrytectví, závist, nenávist....atd.). To vše je projev Přírody, otrávené negativitou této tzv. chobotnice a do určité míry podlehnutí myšlení v negaci člověka.

Je jen na Nás, abychom se nenechali opanovat touto slizskou obludou se svými chapadlya nepodlehli jí.

Obrátili jsme se zády k Univerzálnímu (božskému) principu a nyní žehráme a ptáme se proč!

PROČ!??!?

Opravdu se musíme ptát proč?
Anebo se opravdu zastavíme, vzpamatujeme a řekneme dost!! a uvědomíme si naše chyby a pochyby.

V co v současnosti vlastně věříme.....??
Ve spásu!??.......v sebe!??.....v boha!??.....v co!??

Pan Milan, ve svém komentáři v mém článku -úvaha I...proroctví 2012..počátek..- píše a poukazuje na to, že je vše díky hvězdám a jejich postavení určeno dopředu. Hvězdy, povzbuzují, předurčují a ovlivńují, ale nenutí!

Souhlasím, avšak hvězdy jsou ve svém projevu oboupohlavní a řídí se Univerzálním zákonem pohybu, který sice má svého DUCHA, ale DUŠI (život) jim dává člověk svými smysly.

Je jen na člověku a jeho DUŠI, jak se na postavení hvězd a jejich působení (vlivu) dívá na rok 2012 a hlavně jak ho vnímá!

Svého DUCHA lze změnit, ale jen v zákonitosti pochopení Své DUŠE.

Vyléčení DUŠE od chapadel slizských pochybností o člověku a jeho budoucnosti.
Toto je největší a nejdůležitější ůkol člověka a jeho Duše pro rovnováhu sil v roce 2012.

V prvém kole tzv. měření sil, by měl člověk a jeho Duše, vzhledem ke svému DUCHU, zvládnout a pochopit šestý smysl....a tím je INTUICE.

INTUICE, by však měla být čistá, bez vlivu této chobotnice!

Ve svém nitru, má každý hlas INTUICE, ví co má a nemá dělata jaké ho čekají důsledky, avšak tento hlas musí být čistý!

Čistý jako DUŠE a DUCH univerzálního (božského) bytí, který nám bez přikrášlování dává pocítit jeho podstatu v každém z nás.

Člověk neznalý zákonů svého bytí, neznalý zákonitostí příčin a důsledků, neznalý svého určení, je jako kus neživého dřeva unášeného proudem.......Rezonance ozvěn srdce......

25. listopadu 2009 v 12:43 | kaar |  22 - Ozvěny lásky a srdce....

ČISTÁ BOŽSKÁ LÁSKA JE ZÁKLADNÍM TONEM, NA KTERÝ JSOU NALADĚNY VŠECHNY HARMONIE NEZMĚRNÉHO VESMÍRU.

Láska je život a nesmrtelnost


....to co popírá pohlaví a lásku, zaměńuje ji ve svúj prospěch, ztrácí se v osidlech smrti v jejím hrozném a tajemném významu.

Kdo tedy slepě využívá jen to, co považuje za jeho dar a slepě poslouchá jen své , porušuje rovnováhu sedmeré podstaty člověka.
Znetvořuje ji jen pro svůj prospěch, místo toho, aby ji harmonicky vyvíjela.
Propadá neblahému osudu sobeckosti.

Asketa, nevědomec, sobec či pokrytec, který zneužívá své magické moci chladně, vypočítavě a přísně dle své zvrácené vůle....múže mít částečný úspěch....ale jeho moc je vykoupena za strašnou cenu zkázy své DUŠE, kdykrok za krokem přivodil sám sobě rozklad.

Může poznat jen své , a Božský stav, jehož chce dosáhnout, je pro něj ve skutečnosti jen zkáza.

Nicméně si tento stav vysvětluje a maluje v krásných barvách a co možná v nejvznesenějších slovech a výrazech.

Popírá ve svém JÁSTVÍ povznes své DUŠE k vyššímu (univerzálnímu, božskému) JÁ.
Takové zdůvodnění svého JÁ, používají k tomu, aby nechali ledacos běžet a nic neřešit, až k nejbližší inkarnaci.

Takovéto JÁSTVÍ vydává lidstvo v plen, abyse stal člověk lehkou kořistí čern´ých mágů, udržujících svůj život z životní síly těchto zblouděnců....

...pokračování

Deus Inversus......

23. listopadu 2009 v 22:57 21 - Deus Inverzus...

..... DEUS INVERSUS ....


Vytvořený egregor (podstata) ovládaný vytvořenými zákonitostmi a definovaný zvrhlým jejich výkladem, projevených v nemilosrdných instinktech nižší zvířecí povahy (pudovost), projevujících se u člověka postrádající morální vědomí.

Ve vnitřních strukturách astrálních světů, sídlí spirituelní (duchovní) bytosti, z nichž jsou většinou inteligentní a chytré. Tyto bytosti, jsou vytvořené egoistickou podstatou (vědomím) člověka, jenž vyvolávají většinu bídy, strádání, utrpení atd.. , které se promítají na hmotné ůrovni.

V astrálních sférách se vytvořila temná duše, vyvolaná a živená lidmi, kteří ve svém vědomí, vytvořili myšlenku a přání postavené na svém JÁ, nebo-li na svém egoismu a pokrytectví.
Tito lidé si neuvědomují, že činí špatně, protože si zdůvodnili a vytvořili své zákonitosti a nejsou ochotni se vzdát svého JÁ, pro svůj prospěch na úkor celku.

Odtud je neviditelný proud negativity, která proniká do nejhlubší sféry lidské duše, až do té míry, že ji natolik zaměstná a srdce natolik zatíží, až se to zdá, že činí člověk v čistém úmyslu a nezištně. Člověk se stane odvráceným i když to ve své podstatě a povaze necítí.

Stane se člověkem znetvořujícím bez výčitek každé arkánum pravdy a přírody, dávajíce jim Svou logickou formu a výklad Své pravdy. Je to imaginační forma duševního vývoje bez podkladu a pevného základu.
Tímto ...DEUS INVERSUS... se nechají zlákat ti, kteří znají tajemství a mysteria přírody z poloviny. Nechají se zlákat svým JÁ (pýchou) a svou dosaženou nadřazeností, které podlehli.
Polozasvěcenci, kteří se stali prospěcháři, znevažující dary Přírody pro své uspokojení chtíče egoismu.
Jak říkají Hermetici a Adepti DÍLA.....- trocha vědění je nebezpečné -.

V dnešní době je mnoho Esoteriků........ale jak bylo již řečeno..

...JE MNOHO POVOLANÝCH, ALE MÁLO VYVOLENÝCH......

DEUS INVERSUS ve své klamné pravdě oslepilo mnoho duší......

V pevné víře ve spravedlnost Božského JÁ, je DEUS INVERSUS odsouzeno k jisté zkáze, skrze nevědomost svých interpretů a jejich četných omylů, lží, sebestředných polopravd a sebeobohacování.

Tito lidé a jejich duše, jsou příliš zřejmé čistému duchu.

Na spekulativní DEUS INVERSUS, dříve nebo později musí zákonitě vzniknout reakce.

V Božské pravdě se svrhne škraboška z obličeje těch, kteří znesvětili myšlenku pravdy a Božského principu v NÁS a tehdy se ukáže, kdo je synem temnoty a kdo dítětem světla.

Přejme těmto duším, at´ pocítí Boží princip a Boží světlo včas, at´ poznají pravdu a skutečnou tvář sebe sama, at´ poznají pokoru před svým JÁ....
Nezatracujme je, ale pomožme jim najít správnou tvář a skutečnou cestu, ze které sešli oslepeni.Duše...povaha a přívlastky

23. listopadu 2009 v 22:29 20 - ..DUŠE.....její povaha a přívlastky

Nemůžeme-li být dokonalými, chceme se alespoń dokonalosti přiblížit, pokud nám to dovolí naše okolí.

Naučme se tedy říkat CHCI - NECHCI a ANO - NE.......
Řekli jsme-li to někdy, stůjme si za tím, aby naše rozhodnutí zůstalo svědomitě zachováno.

Uvědomte si, že materielní život člověka, je jen vteřinou jeho existence a že být sobeckým (lpět na svém JÁ), přináší nejmenší požehnání na světě.

Egoismus a pokrytectví, je cesta vedoucí k peklu duševního světa...

...POZNÁVEJ BOŽSTVÍ, JENŽ V TOBĚ JEST, ABYS POZNAL BOŽSKY JEDINÉHO, JEHOŽ TVÁ DUŠE JE PAPRSKEM.......


Výrazy DUŠE a DUCH jsou zaměnovány a zpřehazovány v takovém zmatku, že jsme zapoměli jejich význam.
DUŠE není DUCHEM, ale tím, čím ducha poznáváme a chápeme jeho povahu a schopnosti.
DUŠI bez svého tvaru necítíme, protože obsahuje přívlastky Univerzálního (božského) Ducha.
Můžeme DUŠI tedy jen poznávat a chápat v rámci schopností a přívlastků DUCHA.

Abych toto popsal a objasnil co nejjednodušeji, popíši v příkladu pro pochopení co je DUŠE (podstata).

Lidský organizmus......
Člověk ve své soustavě má sedm smyslů -
- zrak
- sluch
- čich
- hmat
- chut´
- další dva smysly nejsou doposud plně vyvinuty
(až lidé tyto dva smysly pochopí a plně vyvinou,bude lidstvo dokonalé)

Orgány jimiž se smyslové funkce projevují jsou viditelné -
- zrak - oči
- sluch - uši
- čich - nos
- hmat - prsty
- chut´- jazyk
Smysly samy o sobě jsou bez tvaru a neviditelné, známe je jako přívlastky těla hmotného, plně odkázané na informace smyslové.

Tudíž, DUŠE sama o sobě , je bez tvaru a nelze ji tedy definovat (popsat) jinak než přívlastek DUCHA.

.....jedno nemúže být bez druhého, ale nejsou jedno a totéž, jako je to mezi tělem a jeho smysly. Bez jednoho nemůžeme poznat druhé a naopak.....

Spirituelní (astrální) tělo, je tedy výsledkem účinku DUCHA, ale není DUŠÍ samotnou.
Je přívlastkem Univerzálního Ducha.

Univerzální (božský) DUCH je absolutně bezpodmínečná a bezmezná inteligence, čili čistý DUCH bez tvaru.
Inteligence stojí nad i mimo smysly, ačkoli je na nich závislá.
Je to totéž, jako u DUŠE a DUCHA.

Život poznáváme zevnitř i z venku prostřednictvím DUŠE, ale za touto DUŠÍ je věčný svět DUCHA.
Leží tu v klidu a míru, vstřebávající i hodnotící každé poznání, každou zkušenost DUŠE, kterou získává v různých situacích.

DUŠE a DUCH tedy musí zákonitě spolu spolupracovat, a to je neměnný zákon.
Tento zákon je nutné si vždy připomínat.

Je univerzálním a neochvějným vúdcem lidí......a vše co se s tímto zákonem neshoduje, lze odmítnout a odvrhnout jako BLUD.

Až člověk pochopí všech sedm smyslů, jak zákonitě pracují, dopacuje se k vyšším smyslům, ale na jiné úrovni.
Tomu se říká PERCEPCE.

PERCEPCE (pochopení) UZAVÍRÁ V SOBĚ ABSOLUTNÍ VĚDOMÍ

Toto neomezené a absolutní VĚDOMÍ, je cílem, ke kterému spěje VESMÍR MANIFESTOVANHO BYTÍ u VĚČNOSTI.

Je to vrcholný bod evoluce DUCHA člověka.

Ale to je cíl, jehož je těžké v současnosti dosáhnout.
Je to snaha pochopit a překročit stav bezmezného neznáma a nekonečnosti DUCHA.

Proto je ŽIVOT VĚČNÝ, což znamená a dokazuje NESMRTELNOST DUŠE a DUCHA.


Proto je velice dúležité, aby jednotlivec a jeho DUŠE sledovali systém vývoje (evoluce) DUCHA.

JSOU TŘI ZÁKONITOSTI, KTERÉ JE MÍT VŽDY NA PAMĚTI

1 - FYZICKÁ HARMONIE S OKOLÍM

2 - INTELEKTUELNÍ MÍR - zpracování situací

3 - DUŠEVNÍ ČISTOTA - zbavení se negativních myšlenek

Vyvineme-li tyto zákonitosti pro venkovní i vnitřní stavy, poplyne vše již samo o sobě bez podmínek.
.....je to velice těžké.....

Čistota DUCHA a DUŠE je podmínkou, pro pochopení UNIVERZÁLNÍHO (božského) JÁ, ale i velikou zkouškou pro ČLOVĚKA.

Jak pravil Ježíš....
....BLAHOSLAVENI TI, KTEŘÍ JSOU SRDCE ČISTÉHO, NEBOT´ TI SPATŘÍ BOHA......

co dodat................jen..............STAŃ SE !
Uzdravení (exorcismus) Duše - Sanatio Anima....popis metody....

23. listopadu 2009 v 21:41 | Kaar |  2 - Podrobnější popis mých služeb

-Exorcismus Duše - Sanatio Anima - Uzdravení Duše-

......... zde Vám popíši mou metodu uzdravování člověka a jeho duše.....

V této metodě, nejde o vymítání dábla z těla posednutého člověka, to je doménou těch, kteří jsou k tomu povoláni svou vírou a doktrínou.

V této mé metodě, jde o uzdravování duše člověka, který si neumí poradit s tím, co se v něm odehrává.

Mnozí si stěžují.....proč se mi nic nedaří i když se snažím sebevíc a ze všech svých sil.......dělám vše jak nejlépe umím a ono to je horší a horší......proč!!!!
Najednou se zastavíte, a uvědomíte si, že jste se dostali na křižovatku a nevíte kudy kam........
V této chvíli nastupuje tato má metoda....EXORCISMUS DUŠE.....jednodušeji řečeno uzdravování duše....ne proto abych naráz mávnul kouzelným proutkem či zaříkáváním zbavil člověka všech pochyb a starostí....
Naopak, spolu popíšeme nemoc Vaší duše a společně pracovali na její uzdravení.

Popíši a najdu temná zákoutí Vaší duše, kterých se obáváte a bojíte.
Strach a bolest je největším nepřítelem Duše člověka.

Každý se obává strachu a bolesti, každý odkládá řešení situací až na neúnosnou míru, kde poté dochází ke zkratovým efektům, které mají nedozírné a neadekvátní důsledky....

Pojd´me tedy spolu vstoupit do Chrámu Vaší duše, kde se spolu podíváme Vašemu strachu do očí, abyse ON bál Vás a neměl žádnou moc nad Vámi.
Vyléčíme spolu Vaši duši, aby mohla čelit situacím, s kterými doposud neuměla poradit.

V tomto spočívá má metoda EXORCISMUS DUŠE.....vyléčení a uzdravení bolavé a nemocné duše člověka, abyse mohla směle a s novýmí silami vrhnout do boje za lepší budoucnost!


STAŃME SE VLÁDCI NAŠÍCH DUŠÍ A NOČNÍ MŮRY A STRACH NECHÁME AT´ SE BOJÍ ČLOVĚKA!


...úvaha....I....počátek

15. listopadu 2009 v 4:21 | kaar |  ...proroctví 2012...

....proroctví 2012.......počátek

V této mé úvaze o tom co bude a jak to bude, mne nutí popsat dění v současnosti a jeho dopad na rok 2012.....

Víte, když se v tomto hektickém shonu zastavíte, rozhlédnete se kolem sebe po okolí a začnete ho vnímat jak se mění........zapláče Vaše srdce!


Lidé ztrácejí soudnost, začínají být pokrytečtí, lžou, podvádějí a určité skupiny lidí se snaží
nabízet služby za nehorázné peníze pod rouškou pomoci bližnímu.......
Jejich hodnoty a praktiky v duchu egoismu jsou natolik zvrácené, že se nestydí jich použít.


Hodnoty partnerství se ztrácejí v prožitku chtíče.....


Hodnota partnerství se rozpadá pro něco, co je již v prvopočátku odsouzeno k zániku.


Lidé začínají být hamižní na ůkor i těch nejbližších, kteří na to doplácejí....


Víte proč o tom píši v proroctví na rok 2012......?

Z jednoho jediného důvodu.

JSME JAKO LIDÉ NEPOUČITELNÍ........toto už vše bylo, vše je předurčeno k zániku.......


Vzpomeňme na Mojžíše, který sestoupil z hory, přinášejíc DESATERO.....

.....sestoupivší ze setkání s Bohem, spatřil lid svůj, jak se klaní Zlaté modle v podobě Býka, modly, kterou svým zhýralým způsobem milovali. Bylo pro ně jednodušší a lehčí se klanět něčemu, co si vytvořili sami.....
Zapomněli proč sem s Mojžíšem přišli.....
Ve své malomyslnosti a krátkozrakosti podlehli.

HořceMojžíš zaplakal a jeho srdce pukalo zoufalstvím.Ne nad tím, že by jeho poslání bylo marné, ale nad tím, že hodnoty se ztratily.
Musel jim připomenout.....

.....i lid veškerý, když spatřil Mojžíše se probudil a svůj symbol marnosti a zhýralosti, svrhl do propasti a s láskou a pokorou přijal......

.....DNES NIKDO NEPŘINESE CO JEST DÁNO A PŘINESENO.....


Vzpomeńme na Sodomu a Gomoru, kde se v principu odehrálo to samé. Lidé zapomněli na hodnoty a jen přežívali v blahobytu nevědomí, ve víru zhýralého a smyslu zbaveného rozumu.
Nevážili si jeden druhého a ani sebe sama.

..........ZAPOMNĚLI

Jak to dopadlo, všichni moc dobře víme.....

.....DNES NIKDO NEZNIČÍ POMYSLNOU SODOMU A GOMORU PRO PŘIPOMENUTÍ HODNOT.....

....SVŮJ SVĚT SI NIČÍME SAMI
.....ZAPOMNĚLI JSME NA HODNOTY
.....ZAPOMNĚLI JSME NA BOŽKÝ PŮVOD
.....ZAPOMNĚLI JSME NA SLOVO


PROROCTVÍ NA ROK 2012 JE NĚKOLIK VERZÍ........
......že skončí svět díky přírodním katastrofám, že skončí svět na hmotné úrovni, že skončí svět, protože lidstvo vymře.....atd.

.....je to však pravda? Co je na tom skutečnosti a pravdy!?
.....může to tak opravdu být!?

ANO...........MŮŽE SE Z TOHO CO JSEM NAPSAL STÁT VŠE A JEŠTĚ VÍC..........!!!!

Říkáte si co to říkám!? Říkáte si, to je blázen a to co píše je výplod jeho chorého mozku!!!

Hned vám vysvětlím proč o tom píši.......
Co děláme pro to, aby se z toho nic neudálo a netalo!?
.....nic, naprosto nic. Spíš naopak, podporujeme svými myšlenkami kompletně vše......

Nadáváme na záplavy a na přívalové deště........záplavy byly, jsou a budou, přívalové deště byly, jsou a budou.....vždy tu byly
Co však pro to děláme jako prevenci aby se neopakovaly Troubky!?
.....nic, jeden to hází na druhého, protože nechce nést zodpovědnost, a když už se neví kudy kam tak se prohlásí, že na to nejsou dostatečné finanční fondy a dotace.

Poté, až se skutečně něco stane, tak nás to stojí mnohem, mnohem více a nejen financí!!!!

Přírodní celosvětové katastrofy jsou častější a destruktivnější.........svádíme a žehráme na tyto projevy samotné Přírody (protože už neví jak nám dát najevo, že jí ubližujeme), tím, že jsme naprosto neschopní porozumět Přírodě, protože jsme ji spoutali jako otroka a podrobili jsme si ji. Zapoměli jsme, že Příroda je také živoucí tvor a jako taková se brání svými prostředky!........zapomněli jsme!!!

Jak dlouho nás vědci varují před oteplováním planety a před skleníkovým efektem!?
Jak dlouho víme, že tají ledovce a tím bude stoupat mořská hladina!?
....co každý z nás dělá pro to, abyse toto nedělo!?
Jak dlouho víme , že nemáme používat freony!?....používáme je dodnes ....

Viníci jsme MY...........lidský rod

Víte, naše myšlenky jsou naladěny na destrukci a díky tomuto se myšlenka vyslaná do Univerza zhmotńuje.........myšlenka je mohutná síla, která se z hladiny neprojevené hmoty (IDEÍ) projevuje na hmotné úrovni.

Díky tomuto principu se idea stává skutečností........proto o tom píši v proroctví 2012.

V emanaci egregoru kolektivního myšlenení se vytváří destruktivní idea, která se opravdu může zhmmotnit a projevit se .......

To znamená, že myšlenka je síla v současnosti namířená proti nám samotným.....

Pácháme kolektivní sebevraždu........

KDYŽ ZMĚNÍME MYŠLENKY Z DESTRUKTIVA NA POZITIVUM, KDYŽ ZMĚNÍME NAŠE MYŠLENÍ NA POMOC PŘÍRODĚ, KDYŽ SE NAVRÁTÍME K PŘÍRODĚ, KDYŽ SE NAVRÁTÍME K HODNOTÁM, KDYŽ SE NAVRÁTÍME K ČLOVĚKU..........SVĚT BUDE ZACHRÁNĚN A MY SE POSUNEME O KROK DOPŘEDU!!!

....pokračování

Templáři

12. listopadu 2009 v 1:14 9 - Řád rytířů Templu

,,Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno."Léta páně 1118 - 1119 n.l. - Devět rytířů pod vedením HUGUESE DE PAYNES a Gottfried ze St. Omeru, kteří spojili se s jinými rytíři a zavázali se ochraňovati poutníky na cestě od břehu mořského do Jerusalema.
Král Balduin II. dal jim za sídlo část svého paláce, kde dříve stával chrám Šalomounův (templum), z čehož vznikl název [Templáři].....
...PAUPERS COMMILITONES CHRISTI TEMPLIQUE SALAMONIS...
...Chudí rytíři Kristovi a templu Šalamounova...
založilo
v přítomnosti Jeruzalémského patriarchy THEOCLEA -
mnišský a vojenský řád za účelem ochrany poutníků do Svaté země a k ochraně svatých relikvií nalezených v základech bývalého Šalamounova Chrámu - království Jeruzalémského, založeného v roce 1098.


Tito rytíři složili slib čistoty, chudoby a poslušnosti.............
nejen sobě ale hlavně Bohu a za svědky si vzali Andělské kůry a Boha samotného.........

Tento nový řád měl své sídlo v místě původního Šalamounova chrámu z prozaických a méně známých důvodů. Těchto devět, původně sedm rytířů, zde v základech při křížové výpravě nalezlo důkaz o přítomnosti Boha na Zemi v jeho projevení. To co zde nalezli je jen v doměnkách mnoha badatelů a hledačů....někteří říkají, že se jedná o Archu úmluvy, Svatý Grál, Bafometa (oboupohlavní bytost, která odpovídala na otázku - ano nebo ne -), ostatky Ježíše, Marie či ostatky Máří Magdalény.......ve své podstatě je to naprosto jedno, Templáři si moc dobře uvědomili co nalezli a věděli proč neprozradili světu svůj nález.....svět tehdy a ani dnes není na prozrazení připraven........
Templářský poklad je ukryt na dvou místech.........jedna půlka je v Jižní Africe na východním pobřeží a druhá půle je v Evropě..........


Během deseti let , dosáhl řád počtu Templářů na tři stovky a jejich armáda čítala tři tisíce mužů.
Tehdy byli Templáři podporováni jedním z nejmocnějších mužů své doby a to opatem Cisteriánského řádu sv.BERNARDEM z CLAIRVAUX.
Tento opat byl důvěrným přítelem tehdejšího papeže HONORIA II. a tak nebylo těžké získat souhlas s novým řádem.

Vroce 1128 se konal ve Francouzském TROYES ustanovující koncil. Zde byla připravena konstituce nového řádu. Řád se na přijatých pravidlech stal ůzce semknutým brtrstvem, za jehož členy byli přijímáni jen urození muži a ti kteří si toto členství zasloužili svými činy.

Přijali tyto atributy.......

1) Bojová standarta řádu tvořila -
...rudý osmicípý kříž na pozadí černobílé šachovnice...

2) Válečný pokřik -
...VIVE DIEU, SAINT AMOUR...
...SLÁVA BOHU, SVATÁ LÁSKA...

3) Heslo znělo -
...NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAN...
...NE PRO NÁS, BOŽE, NE PRO NÁS, ALE DÁT TVÉMU JMÉNU SLÁVU...

4) Pečet´-
...Dva jezdci na jednom koni...
...to mělo vystihovat a značit chudobu a službu...
V čele řádu stál - VELMISTR -

Seznam velmistrů v letech 1118 až 1314

 1. Huguens de Payns (1118-1136)
 2. Robert de Craon (Robertus Burgundio) (1136-1146)
 3. Everard des Barres (Ebrardus de Barris) (1146-1149)
 4. Bernard de Tremelay (1149-1153)
 5. André de Montbard (1153-1156)
 6. Bertrand de Blanchefort (1156-1169)
 7. Philippe de Milly (Philippus de Neapoli/de Nablus) (1169-1171)
 8. Odo (Eudes) de St Amand (Odon de Saint-Chamand) (1171-1179)
 9. Arnaud de Toroge (Arnaldus de Turre Rubea/de Torroja )(1179-1184)
 10. Gérard de Ridefort (1185-1189)
 11. Robert de Sablé (Robertus de Sabloloi) (1191-1193)
 12. Gilbert Horal (Gilbertus Erail/Herail /Arayl /Horal/Roral) (1193-1200)
 13. Phillipe de Plessis Plaissie`/ Plesse` /Plessiez (1201-1208)
 14. Guillaume de Chartres (Willemus de Carnoto) (1209-1219)
 15. Pierre (Pedro) de Montaigu (Petrus de Monteacuto) (1219-1230)
 16. Armand de Périgord (Hermannus Petragoricensis aka Hermann de Pierre-Grosse) (???-1244)
 17. Richard de Bures (1245-1247)
 18. Guillaume de Sonnac (Guillelmus de Sonayo) (1247-1250)
 19. Renaud de Vichiers (Rainaldus de Vicherio) (1250-1256)
 20. Thomas Bérard (1256-1273)
 21. Guillaume de Beaujeu (Guillelmus de Belloico) (1273-1291)
 22. Thibaud Gaudin (Thiband Ggandin) (1291-1292)
 23. Jacques de Molay (1292-1314)

Zástupcem velmistra byl senešal, správcem vojenství maršál.Správcem všeho majetku řádového byl komtur čili velkopraeceptor král. Jerusalemského, za nímž ve stupnici stál turkopolier, velitel jízdy. Zástupcem velmistra v jednotl. provinciích byli velkopraeceptoři neboli provinciální mistři. Jednotlivé domy čili kommendy spravovali komtuři, též praeceptoři neb baillivové zvaní. Nižšími úředníky byli podmaršál, praporečník, komtur přístavu akkonského a j. Největší moc v řádu měl konvent, skládající se z velmistra jako předsedy, nejvyšších úředníkův a rytířů, povolaných od velmistra. Zasedal v Jerusalemě. Generální kapitola skládala se z konventu a předních bratří z provincie, scházela se však zřídka a proto byla zastupována konventem. Kromě toho každá větší kommenda měla svou kapitolu.

Jádro tvořili i později rytíři, kteří musili býti původu šlechtického.

Druhou třídu tvořili bratří sloužící (fratres servientes, frères sergents), kteří byli původu občanského a dělili se na bratry zbrojnoše (armigeri, frères servants d'armes) a bratry řemeslníky (famuli, frères servants des métiers). Zbrojnoši tvořili zbrojný průvod rytířův a mohli zastávati i nižší úřady, řemeslníků bylo užíváno k řemeslu i hospodářství.
Šat bratří byl hnědý nebo černý s červeným křížem.

Třetí třídu tvořili řádoví kaplani, kteří obstarávali církevní věci řádu, neboť [Templáři] byli církevně samostatní a podléhali jen papeži. Šat měli hnědý, jen biskupové jejich nosili bílý plášť rytířský.

Kromě těchto měl řád ještě jiné členy v širším slova smyslu, kteří je podporovali buď brannou mocí v čas války, nebo penězi. Tím řád nabyl vlivu ve všech kruzích občanského života.


Během století řád zmohutněl a zbohatl. Templáři vybudovali silnou a početnou nadnárodní armádu, podřízenou přímo papeži.
Vystupovali jako významní mezinárodní bankéři, a při této příležitosti vydělávali na Křížových výpravách a na obchodování se Svatou zemí. Díky Templářům , už tehdy bylo možné uložit peníze v Evropě a vyzvednout si je na základě písemného potvrzení kdekoli jinde, třeba i v Jeruzalémě.


Templáři v Čechách...

Do Čech přišli [Templáři] r. 1232, o jedenáct let později usadili se na Moravě, avšak počet a moc jejich v našich krajinách zůstaly vždy nepatrné.
Nejvíce vzmohli se u nás za Václava II. V Praze měli dvě residence. r. 1252 vystavěli si klášter na nynějším plácku sv. Anny na Starém městě blíže Karlova mostu, při kostelíku sv. Vavřince. Po zrušení řádu r. 1312 klášter a kostel ten dostal se spolu s jinými statky johannitům, kteří jej však již násl. roku postoupili malostranským dominikánkám sv. Anny, kteréžto jméno pak přijal kostel i klášter. Byl zrušen r. 1782, stal se skladem tiskárny Haaseovy. Druhá residence byla v Celetné ulici, jak svědčí podnes název budovy »Templ«