- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Leden 2010

mysterium oběti

16. ledna 2010 v 16:10 23 - Mysterium oběti

MYSTERIUM OBĚTI

Toto téma, je pro dnešní dobu velice aktuální, proto zde uvádím pohled na mysterium oběti z hlediska Univerzálního. Pro dnešní dobu je obět´ myšlena ve vztahu k pochopení svého JÁ, z hlediska odpoutání se od věcí a svého lpění na mylných myšlenkách a s tím spojených činů, pro další vývoj člověka a jeho chápání morálních sil k střetu s nastávajícím rokem 2012.
je s tím spojeno mnoho otázek, mnoho odpuštění, mnoho bolesti, mnoho radosti, mnoho pochopení a hlavně zdokonalení sebe, zdokonalení člověka.
Co praktického může mysterium oběti přinést modernímu člověku? Jakými materiemi hodnoty lze přenést obět´pro dnešní dobu? Jak se vyrovnat s obětí? Přivádí mysterium oběti k řešení situace? Mysteria oběti je mezník na cestě k universální syntéze a čistotě ducha člověka k jeho morální realizaci.
Nechápat její důležitost, znamená nechápat, a zaměňovat ji se sběratelstvím kuriosních nebo užitečných receptů, nebo chcete-li s čarodějstvím.

Cílem oběti je a bude vždy universální syntéza; z tohoto lze aplikovat lidské vědění.
Hermetik syntetizuje a tvoří, cílem čaroděje nebo pozéra jsou naproti tomu recepty, jat mysterium oběti obejít bezbolestně (což nepřináší výsledek v pochopení při procházení bolesti s tím spojené).

Co jest v principu oběť?

Obětí rozumíme dobrovolné zřeknutí se určitých individuálních, sobeckých výhod ve prospěch jiného, ve prospěch sebe ať už jest to bytost, kolektivum nebo idea.

V zásadě možno děliti obět na dvě hlavní kategorie:
Oběť tak zvanou molochistickou, kde člověk obětuje své idei bytost nebo věc, jež jest jeho majetkem, jež odpovídá příslušným rituelním předpisům, nebo k níž má určitý citový nebo zájmový vztah; biblické příklady molochistické oběti jsou oběť Kainova a Ábelova, nedokonalá oběť Abrahamova atd.

V druhé, vyšší kategorii oběti, tak zvané osobní, nebo individuelní, stává se obětující bytost i předmětem oběti, ať jest to již zřeknutí se určitých individuelních výhod nebo dokonce vlastního života.

Molochistickou oběť, možno posuzovati jako prostředek k určitému mentálnímu posismu, jenž jest nezbytný ku každému magickému úkonu, jako náznakový rituál, nebo jako obřad, jehož účelem jest vybavení potřebných vitálních fluid.

Oběť individuelní jest vedle lásky základním kamenem víry, .......viz křesťanství, v němž vyvrcholila v určitém systému

Trojúhelník, hieroglyfický znak pro K, vznikl k obrazu konického chleba.
Tedy symbolicky trojúhelník-chléb, jenž jest božským tělem a upomínkou na božskou oběť.

Egyptským arkánem oběti jest kult Berana zvaného Banebdžet nebo Chnum, který patří do komplexu zodiakálního.
Jeho znak - esoterně symbolisující vztažené ruce, nebo tryskající pramen, vyjadřuje zvířetníkového skopce - jaro - kdy vše se probouzí k novému životu, ale i velikonoční dobu oběti.

A rouno beránka, jenž v této době byl obětován, sloužilo v Egyptě za posvátnou ozdobu svatostánků chrámových a jeho jméno v egyptštině bylo Kalach, což značí obětní rouno a i vrch nebo horu, na níž odbýval se obřad tohoto hříchy snímajícího symbolu nevinnosti.

V syntéze rekonstrukce staroegyptské iniciační legendy z daných prvků byla by asi tato:
Obětí přírody povstal člověk a oběť stala se universální silou a zákonem Božím a všeho, co jest živé.
Ti, kteří šlapali po pravdě, přivedli ji na cestu oběti.
A obětí oplodnila pravda přírodu a příroda vydala její sémě dvojnásobně silné.
Tak zrodí se Syn přírody, který zvítězí a pak bude obětovati pravdě, aby ji vrátil životu a učinil zlo neplodným.
A zváti jej budou Beránkem a obětovati bude na vrchu a stane se dědicem obou světů.

7 hlavních zákonů.....
1. V bolesti a oběti se rodíme, bolestí a obětí zmíráme; oběť jest mezníkem nových evolučních fází bytí. Přijímejte ji tak, jako její protiklad.
2. Život lidský jest složen z radostí a slz; ten, kdo nedovede vystupňovati zápor před obětí kladu, nedovede ani obětovat, ani vážně tvořit a myslet.
(Toto jest arkánum rovnováhy. Opravdový hermetik chápe potřebu a nutnost smíchu a radosti právě tak jako vážnosti kladného tvoření. Tentýž zákon platí i pro tvůrčí duchy jakékoliv úrovně; tedy člověk, který si říká hermetik a nevychází z hrobové, vážné pózy, jest pouze špatným hercem, nebo lhářem).

3. Moudrý nevyhledává ani oběti ani radosti, ale přijímá vše, co život dává; směje se jako by trpěl a trpí jako by se smál.

4. Člověk má pracovat a milovat nejenom pro svůj užitek, ale hlavně proto, aby své dílo a svou lásku obětoval jiným. Neboť podstata pravého štěstí jest činiti šťastnými jiné.

5. Kdo obětuje přijímá a může znovu tvořit všechen život, který do sebe obětí vsál. Jen blázni ukazují světu svoje slzy; moudrý ví, že slza, jež byla viděna, jest silou, která prchá.

6. Zlo odsuzuje se samo vědomě k bolestem a oběti. I ono jest účelné v plánu Božím. Nemáme proto práva soudit, neboť i zlo je cestou ke glorifikaci, nejtěžší dráze evoluční.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zahradách tvých, ó Pane, skláněl jsem se nad nejkrásnějšími květy života.
Ptal se mně kdosi, co jsem zažil na své pouti.
V Ankhor Watu obdivoval jsem zapadajcí slunce, jež zlatilo kovovým leskem jeho pohádkové skulptury, v Hali ben Gaa, pět hodin zápasil jsem se smrtí v písečné bouři a v Tanarive loučil jsem se navždy s bytostí, jež mně byla nadevše drahou.
To jest vše, co stojí za zmínku.
Ale nevrátím se v tato místa již nikdy, neboť světlo krásy, majestátnost smrti a hrůza bolesti, kterým jsem se tam postavil v tvář, byly příliš strhující a příliš krásné, a to stojí za to, aby byly obětovány životu.
Jednou viděl jsem i boha; a ten byl v očích matky, která obětovala pomstu nad vrahy svého dítěte.
A tehdy jsem poznal, že není vyšších sil a zákonů nad lásku a oběť.
Neboť ani lásce ani oběti nemůže svět dáti protiváhu a není bytosti, jež by dovedla změřiti tu strašlivou sílu fascinace, která září ze zvlhlých, resignujících a současně odpouštějících očí na zenithu bolesti.
V tvých zahradách, ó Pane, skláněl jsem se nad nejkrásnějšími květy; vyrostly ze semene slz a pokvetou i dále z vašich obětí...
A až v prachu života pokořeni ležíce, položíte i svoje unavené srdce na kamenný oltář zemské oběti; až nebudete litovat ničeho, co jste zde ztratili a co kdysi jste platili nocemi hrůzy bolesti a zoufalstvím, až přes vaše vyprahlé rty přejdou slova odpuštění a díků, tu světlo, jež bylo od věků a z něhož i vy jste vyšli, promění se v anděla před vaším čelem, vás se dotkne a řekne vám slovy písma:
Člověče, tobě pravím vstaň! Neboť naplnila se míra oběti tvé, a ty jsi já a já jsem ty a všechno jsme co jest a vítězně se mnou stoupati budeš po divuplných cestách k trůnu věčnosti, tam daleko v tichu mezi hvězdami...
Otázky a Odpovědi II v roce 2010.........

7. ledna 2010 v 13:08 Otázky a odpovědi za celý rok 2010

...prostor pro Vaše otázky a Mé odpovědi........

thVěštba na rok 2010 podle měsíců.....

7. ledna 2010 v 12:58 Věštba na rok 2010 podle CRATA-REPOA z.s.e.m. a tarotu A.CROWLEY - KAAR-


.......Vážení, již jsem dokončil věštbu na letošní rok.

Avšak, ten kdo zná mé výklady, velice dobře ví, že má prezentace a výklad je dosti naturalistický a reálný

.A to z jednoho prostého důvodu......aby se klient zamyslel nad tím jak jedná, co činí, jak věci přijímá či odmítá a pochopil své já, jde o uvědomění svého já a možnosti jak pracovat sám se sebou a s okolím.
Píšu zde proto, protože obraz, který se ukázal na letošní rok je .......... o porážkách, o pochopení svých činů a jejich důsledků, o procitnutí ze snů a přijmutí reality.

Tímto bych Vás požádal, zda tento scénář mám zveřejnit..................prosím v komentářích se vyjádřete zda toto mám zveřejnit či ne.
Děkuji za vyjádření
Luděk - Solis Templ - kaar-


LEDEN
Nasycenost sebe samých v nás vyvolává pocit, že jsme zklamali sebe a své okolí. Své neadekvátní činy a sklony k řešení problémů házíme jeden na druhého a zdůvodńujeme si to tím, že za danou situaci kterou jsme ...přece nezavinily my.... může svět a situace!
Nejhorší na tom je, že jsme se v tom nenašli!! Takže místo toho, abychom se vzpamatovali, hodnotili své činy, hodnotili sami sebe na rovině spravedlnosti a sebehodnocení, soudíme okolí. Tento měsíc, se necháme uchlácholit sami sebe a budeme poukazovat na chyby druhých a své nehodnotíme!! Avšak...ke konci měsíce nás situace do kterých se dostaneme hodí na zem takovou silou, že budeme chtít změnit své postoje ze dne na den. Ten kdo to zvládne a přizná, že dělal hloupost a přizná sobě a okolí skutečnost, že je jiná jak ji viděl a cítil, připravuje se na plodné období na sebehodnocení a potažmo na skutečný pohled na svět takový jaký je i se svými prohrami a vítězstvími.
Však ten, kdo nepřizná své omyly, ten si zamlouvá jízdenku na cestu pranýřování.
Karta na konci je dosti výmluvná....pro někoho je to PLODNOST........................pro někoho DÁBEL..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNORTento měsíc nás dostihnou situace, které jsme ve svém nitru a duši přijali a rozhodli jsme se podle nich jednat. Budeme řešit své nejbližší a budeme se snažit jim poskytnout možnosti svých rozhodnutí. Bude se jednat především o naše děti.
Tady bych však trochu varoval, pokud svým dětem budeme nutit a vnucovat svůj názor, setkáme se s nepochopením a mohlo by dojít ke generačnímu konfliktu nedozírných následků. Měli bychom si uvědomit, že děti jsou lidská bytost, která má své pocity a hlavně svou vůli. Počítejte tedy s těmito prvky taky u svých dětí!
V oblasti partnerství, to vypadá na nové začátky v komunikaci mezi partnery. Zákonitě se nemusí jednat vždy o verbální komunikaci, proto si všímejte reakcí na vaše plány a přijímání skutečností u partnera, jak reaguje na váš hlas, dotek, políbení ale i v nepříjemnostech.
Naučte se číst v pohledu a pohybů u svého partnera, porozumějte volání o pomoc svého okolí, všímejte si přírody v čem nás volá abychom se stali opět její součástí....mnohému porozumíte.
V únoru jsme pevně přesvědčeni, že to co jsme si stanovili za svůj cíl, je to správné je to jediné co nám pomůže jít dál. Ano, jak již jsem psal na leden, naše rozhodnutí, by mělo však pocházet ze srdce ne z toho že, musím.
Potom by se stalo to, že naše rozhodnutí a plánování je natolik zcestné a omylné, že to co jsme si vzali za pravdu je jen klam, mámení a odložení toho co bychom měli opravdu řešit. Jak říkal Ježíš....nesudme ty kteří nevědí co činí.....a já dodávám pomožme jim uvědomit si svá mylná předsevzetí!!
Protože, když jim neřekneme co činí a jak to činí, připravujeme prostor pro následky typu katastrof a ztrát.
Proto předesílám, že únor pro nás je dosti krutý a nese sebou ztráty, avšak ztráty typu....ztratím sebe sama abych nalezl sebe sama.....kdo toto pochopí a příjme i když to bude sakra bolet ....budiž veleben a zpívejme mu hosana
.....kdo nepochopí a bude stále lpět na hodnotách, které již dávno vzaly za své, bude závislý na věcech, které již dávno ztratily svůj význam....na principech, které se posunuly .....neodsuzujme jich, nelitujme jich..
..pomožme jim!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN


Díky ohnivému aspektu, který se v tento měsíc u Nás probudí procitneme z toho co nás obklopuje.
Pochopíme a prohlédneme to co je pro nás do současnosti to krásné a ůžasné a čemu jsme podlehi je to nejhorší co jsme doposud potkali a poznali.
Prohlédneme pozlátko, šalbu, klam a lži, co nás doposud provázelo a co jsme přijali za vlastní.
Prohlédneme, že to co stojí přímo u nás a ti naši nejbližší nejsou to za co jsm je považovali!!
To co jsme srdcem přijali a podle čeho jsme žili je zcestné, dostihne nás naše vlastní já a pohlédneme sami sobě do očí a budeme, chtě-nechtě, přiznat své chyby.......díky tomu se zdravě naštveme, ne na naše okolí, které nás uměle uvrhlo do tenat DEUS INVERSUS (vysvětlení co je ve skutečnosti D.I. je na tomto blogu v článku se stejným názvem), ale na sebe, že jsme se nechali oklamat sami sebou...
Díky tomuto zdravému naštvání na sebe sama se o to víc vrhneme do napravení toho co jsme zanedbali či v nejhorším případě ani neviděli či nepocítili.
Neuvěřitelná síla nás požene vpřed a neůnavně budeme pracovat na napravení.

DUBEN

DUBEN
Duben, bude pro všechny zkouškou, zda vydržíme nátlak toho co jsme nedokončili a co jsme odkládali. Řešení, která pro nás byla a jsou rozhodující stále odkládáme a přesvědčujeme sami sebe, že je na to ještě dost času.
Není a jasně a srozumitelně nám to vnitřní JÁ říká.....už konečně něco udělej, nebo následky budou katastrofální.......at už chceme nebo ne, Univerzum nám to jasně naservíruje jako hotovou věc a my se budeme muset k tomu postavit čelem, již není ani sebemenší možnost před tímto utéct. Budeme proto narychlo hekticky řešit naše místo na světě a díky tomu budeme dělat chyby, které se nám v budoucnu vymstí.
Jediná rada je, přemýšlet, zda to. co jsme odkládali (a měli jsme spoustu času.....), a jasně viděli a přesto jsme to bud řešili neadekvátně (na sílu, a díky tomu jsme dělali a řešili věci špatně) a nebo vědomě opomíjeli s tím, že ono se to nějak vyřeší samo..... tak v budoucnu cca do roka, budeme postaveni před krutou realitu a budeme začínat nanovo, ale promarněný čas, který zpočátku je úžasný a opojný.....nám nikdo nenahradí. 
Probudíme se ze sna a budeme kroutit hlavou jak to že jsme podlehli klamu.
Nicméně, rozhodnutí na sebe v tomto měsíci nedá čekat a proto vám přeji hodně moudrosti a mnoho sil (bude to náročné), do měsíce DUBNA....a pamatujte si, že ten kdo řídí naše kroky jsme MY...lidé, protože jedině my lidé máme jedinou výhodu na celém širém světě....umíme přemýšlet!!
Proto apeluji na vaše vědomí....neřešte nic na sílu a hekticky....přemýšlejte o sobě, protože každý jsme jedinečný a každý z nás zde máme svůj úkol........

------------------------------------------------------------------

K V Ě T E N  2 0 1 0  podle Crata - Repoa

květen 2010
Na začátku měsíce to bude vypadat, že vše co jsme doposud udělali je žalostné a nemá to pražádný dopad na náš život.
Budeme si připadat zbyteční, neužiteční, nežádoucí a to co se kolem nás odehrává nás v tom přesvědčuje.....vše je o ničem!!
A to je dobře, že si to budeme uvědomovat a na základě tohoto pocitu se vybičujeme k takovým obrátkám, že se bude divit nejen naše okolí ale i my samotní, kdeže se to v nás vzalo!! Neuvěřitelná plodivá síla a vidina uskutečnění svých plánů a vizí, nám vlije do krve to, po čem jsme dlouhá léta toužili a co jsme nenalézali....a přitom ta síla byla a je stále u nás a v nás!!
Budou se uskutečňovat obrovské změny nejen v našich soukromých pocitech ale i v projevech. Budou nasnadě i změny v projevech přírody na hmotné úrovni......změna osy Země a s tím dané projevy.....konečně pochopíme, že jakmile se změníme sami k sobě, tím změníme okruh svého působení na nejbližší okolí a tudíž i pohled na Universum v jeho nevědomé úrovni. Získáme díky tomuto tolik odvahy na další vývoj nás samotných, že se nebudeme stačit divit.....a nejen my!!
Však, musíme si uvědomit, že odvaha a s tím spojená síla, je daleko větší zodpovědnost!! Takže se budeme držet v míře naší síly a zodpovědnosti, nebo se může stát to, že přeženeme své možnosti a vyčerpáme získanou sílu, plodnost a odvahu...
....opět budu připomínat.....demokracie a svoboda je daleko větší míra zodpovědnosti než cokoliv jiného!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..... Č E R V E N   2 0 1 0 .....

ČER
Tento měsíc se budou odehrávat věci u nás i v našem nejbližším okolí 

velice rychle. Budeme si připadat jak na Horské dráze..... vše se bude 

vyvíjet a odvíjet tak rychle, že sotva budeme schopni postřehnout co se 

kde odehrálo! V měsíci červnu, nás  všechny dostihne to čemu jsme se 

vědomě bránili a neřešili. Vše se bude týkat našeho soukromí.....získaná 

síla z měsíce května nás katapultovala na dořešení nastalých 

skutečností, protože jsme pochopili naší cestu do budoucnosti. Proto 

bude mnoho rozchodů, ať už z pocitů zklamání tak i z pocitů odpoutání 

se od něčeho co nám bránilo v našem osobním růstu. Je to jakobychom 

soudili....ale spravedlivě!! Hodnosení minulosti a současnosti nám otevře 

mnoho cest ale i srdce a hlavně oči!! Již nebudeme mlčky snášet vše co 

nás tíží a bolí. Nahlas budeme pojmenovávat odhalené skutečnosti i za 

cenu toho, že nás to bude bolet a budeme se muset vzdát i pohodlí v 

kterém jsme si až do dneška libovali a měli neadekvátní pocit 

spokojenosti. Pocity radosti s pocity nenávisti se budou v našich 

srdcích a duších střídat......ne, že něco opouštíme ale z toho že 

konečně opouštíme i na podvědomé úrovni věci či stavy, které nemají 

pro nás smysl pro další růst naší osobnosti. Vydržte tyto nálady a pocity, 

protože naše smysly budou zkoušeny negativními skutečnostmi v našem 

okolí!! To jak jsem předesílal, že živly nás nenechají napokoji, je každým 

dnem markantnější a stává se z těchto projevů součást našeho 

života!!....kdeže léto je a s ním spojená pohoda!! Záplavy postihují již 

skoro celou Evropu a životodárné sluncene a ne se ukázat. Ukazuje se, 

ale na úrovni psychické nevyrovnanosti u člověka!! Proto prosím, 

vydržte tyto projevy a nezapomínejte na sebe samotné....již jste se 

vydali na cestu, tak nesejděte z ní a vydržte......bude lépe!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------
Č E R V E N E C   2 0 1 0
    
červenec

....Takže, zde je můj výklad na měsíc Červenec......

Jak se říká.....
....spravedlnost nezná city (to co by člověk chtěl), ale zná to, to co sis nadrobil taky sněz....
...v tomto měsíci na nás dolehne ruka spravedlnosti bez soucitu...

...jestliže jsme cokoli zanedbali a cokoli odsunovali na pozdější dobu.....
...tak o to horší postih pocítíme.

Jestliže jsme se postavili čelem k daným problémům a řídili se tím, o čem jsem psal o minulých měsících a pochopili jsme smysl...nemáme se čeho obávat!!
Jestliže se bude jednat o partnerství, které jsme buď skončili a nebo které teď začíná, je na velice dobré cestě si uvědomovat svůj potenciál co mohu, co musím  a co bych měl....

....nenechejte se odradit čímkoli od stanovené cesty, protože jste si ji vybrali sami s čistým srdcem, bez okolního vlivu.
Pokud nesejdete s pomyslné cesty, budete mít ze shora požehnání a vše se bude odehrávat v malých pomyslných zázracích života a srdce!!

Stanou se tak nečekané věci, že opravdu nad nimi budeme kroutit hlavou jak je to možné.....!?
.....ale opravdu jen za předpokladu, že do tohoto spravedlivého vykročení nevložíme své předsudky a chtíče!!

Jak jsem psal v posledních dvou měsících.....
....ta síla kterou jsme získali, kterou jsme se nasytili do dalšího života, může být i destruktivní!!

Dejte si na ni veliký pozor, protože získaná euforie
- JÁ MOHU -
je tak lákavá a natolik podmanivá, že mnozí ji podlehli a poté následné procitnutí je natolik SPRAVEDLIVÉ, že následky jsou pro nás exemplární!!

Za další na co bych tu chtěl v tomto měsíci poukázat, je to že díky získané síle budeme mít tu možnost i VLÁDNOUT, mnozí si řeknou....no konečně a teď se dívejte!!!.....
.....a to je to nejhorší co můžete udělat....protože Vládnout spravedlivě může jen ten kdo je moudrý a čestný!!!!!

Proto budu apelovat na vaši MOUDROST s tím, že jestliže vás dostihne spravedlivě to co jste opomíjeli (ať vědomě či nevědomě), přijměte odpovídající trest s pokorou, protože viníci jsme my sami a nikdo jiný!

Proto Vám všem přeji krásný a ničím nerušený prázdninový čas a všem přeji.....
......odpočiňte si a buďte moudří!!!

Moudrost je výsada člověka, který je lidský, pokorný, silný a naplněný láskou ke všemu i k tomu co nás spravedlivě trestá!!

....NIKDY NEZAPOMEŇTE, ŽE CHRÁM DUŠE JE JEN V NÁS.............

------------------------------------------------------------------------------------------------S R P E N   2 0 1 0 


Stalo se přesně to, o čem budu psát ve věštbě na měsíc Srpen. 

Stále se za něčím honíme, a nevnímáme jak ten čas letí. V minulém měsíci, jsme se 

nechali houpat na vlnách pohodičky a klídku......a zapomněli!!

Sice změna, kterou jsme nastolili a na kterou jsme se vydali v rozhodnutí VĚCI 

změnit.... se tento měsíc projevuje tím, že jsme v klidu, protože naše rozhodnutí na 

vykročení změn je správné a je jen naše a necháváme se pohlcovat paprsky hřejivého 

sluníčka (toho co jsme započali)...to jsme přece chtěli!!!!!

Avšak většina se bude vystavovat natolik hřejivým paprskům, že si neuvědomí 

následující. 

V polovině Srpna si uvědomí, že jsou na Slunci dlouho a jsou od něj sežehnutí a 

spálení!! Mnozí si toto uvědomí, až se schoulí do stínu. Uvědomí si, že to co 

považovali za supr pocit je jen jejich pocit, a vůbec nemá nic společného s tím co 

potřebují.

Mnozí si neuvědomili, že podlehli pohodlnosti, a že se pro nastalou změnu taky něco 

musí udělat, protože se NIC nezmění samo.

My jsme přeci tvůrci a strůjci těchto změn!!!!! Nikdo a nic ze shora, nám nedá 

zadarmo!!!!!

Takže ti probuzení a spálení se budou honem snažit o nápravu. 

Co to bude mít za následek!?

Ve snaze napravit zanedbané, se hekticky budou snažit o nápravu a tím okolo sebe 

budou šířit paniku i u těch, kteří svědomitě plní svou změnu.

Vytvoří chaos a díky tomuto je větší možnost totálního kolapsu....

Proto, prosím.....procitněte a probuďte se nyní a zrevidujte zda nejste oslepeni svitem 

Slunce........

------------------------------------------------------------------------------------
........... Z Á Ř Í   2 0 1 0 ...........

září2
Měsíc září je plný změn podpořených ohněm.
Tento vnitřní oheň může být pro nás buď detruktivní nebo plodný.
Jelikož jsme jen lidé, kteří mají své city, své myšlenkové pochody a předpoklady, díky kterým děláme ty samé chyby a proto jsme takzvaně nepoučitelní.
V euforii, kterou jsme získali během celého roku a v domění, že je vše v souladu s tím, co potřebujeme a co chceme.
Opak je pravdou.
V naší nezdolné víře v sebe sama jsme zapomněli, že je cosi nad námi a nemusí to být zrovna tajuplný svět duchovna, do kterého vkládáme veškeré naše naděje. Tento měsíc nás postihne svět reality s veškerou svou silou, kterou je schopen na nás dolehnout.

 Zjistíme, že jsme unikli ze světa reality do úplně jiných dimenzích našeho bytí, sledovali jsme dění okolo sebe a nesledovali jsme dění, které se týká nás samých.

Tento měsíc poznáme, kdo patří do našeho nejbližšího okolí a na koho se můžeme spolehnout. Týká se to nejbližších kamarádů, spolupracovníků, kolegů a rodinných příslušníků. Teprve tehdy poznáme, kdo je k nám otočen čelem a kdo zády.

Bude to takzvané síto mezilidských vztahů v jeho příčinách a důsledcích. Když si uvědomíme, co jsme dělali za chyby a udělali za chyby, které se nám vrátí jako bumerang (ne vždy je to příjemné), pochopíme čím jsme obklopeni. Bude to tvrdé reálné procitnutí.

Bude se to týkat i věcí s námi spojených a to: půjčky, úvěry, dluhy a závazky vůči institucím. Jejich ruka spravedlnosti, která je v právu nás tvrdě postihne...... .

MŮŽEME SI ZA TO SAMI! 

Tento měsíc je předsvěst náhlých změn, které propuknou v říjnu. Vyvrcholení těchto osobních změn bude 21. listopadu 2010 (pro tento den připravuji podrobný výklad).

.... Proto Vám přeji tento měsíc pevné nervy, duchovní vnitřní sílu a prosím,
z celého srdce Vás prosím, přijměte i porážky se vztyčeným čelem, protože i negativní následky jsou naše.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Říjen 2010

říjenII
.... pracuji s originálním tarotem Aleistera Crowleyho - Thoth Tarot, kde vzhledem k  běžnému tarotu jsou navíc přidány dvě karty a to Bílý Mág a Černý Mág.  To jen na úvod, hned vysvětlím proč........

...vyložil jsem toto....

1 - Černý mág
  2 - čtyřka disků
 3 - pětka mečů
      4 - X. - Kolo štěstí
    5 - XVIII.- Měsíc
    6 - dvojka mečů
         7 - IX. - Poustevník

....Tento měsíc se stane to, že Negativní síly (zlo v jeho projevení) na nás budou doléhat takovým způsobem..

....tzn. najednou se na nás navrší vše co jsme odmítali, nevšímali si toho a přinejhorším jsme se jen koukali jak se negace okolo nás zvyšuje a my jsme nevšímavě přihlíželi.....

....že mnozí nevydrží takovýto nápor a podlehnou svodům v pozlátku pomyslného štěstí.
Projev toho nejhoršího co si jen můžeme představit nás natolik unaví, že mnoho z nás bude rezignovat a nechá se pohltit pomyslnou porážkou a tím negace nad námi zvítězí a tudíž si bude hledat cestu skrze podlehnuvší duše na světlo.

V bloudění jak náměsíčníci v hrůzostrašném snu, budeme hledat spásu ve svém okolí, však neuvědomujeme si, že je to sen a ostatní jsou na tom stejně.....tudíž se projeví Chaos v jeho pravém světle.

Co to sebou přinese pro nás jako národ!?....přinese to zdražování základních surovin, zdražení nájemného, zdražení energií, zdražení komplet všeho, co člověk potřebuje ke svému životu. 

Mnozí jsou od léta a jara postiženi přírodními katastrofami (povodně, sesuvy půdy, ztráta domovů atd...)...kde tito lidé seberou finance na toto zdražování!? Jedině tak, že chamtivost a nekorektnost bankovních i nebankovních možností je pohltí a to znamená, že jsou v kole z kterého není úniku.....

Nedávno se zveřejnila zpráva, že letošní zima bude nejhorší za posledních snad 1000 let.....ne, to bych takto neviděl. Co vychází mě na zimu je to, že se budou odehrávat teplotní rozdíly během jednoho dne....třeba z +10 stupňů během dne se změní na -15 stupňů......jak toto lidský organizmus snese je nasnadě.

Letošní Vánoční svátky nebudou proto natolik veselé jak bychom si přáli. Však možnost toto vše zvrátit je jednoduchá.....nepodlehnout svodům a v duši si nést to světlo ducha, které nám dává nejen naději, ale hlavně víru v to krásné a povznášející...

Pamatujte si, že to co tvoříme se nám mnohonásobně vrací......proto tvořme světlo nejen v našem okolí, nejen u našich nejbližších, ale hlavně v sobě, abychom mohli na Vánoční svátky zpívat Hosana a aby význam Pokoj lidem dobré vůle měl konečně význam v pravém slova smyslu!

Nedovolme, aby se projevené Zlo usídlilo v našich srdcích ale zvítězilo Světlo, které nám nejen dává sílu ale hlavně život!!!