- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Červenec 2010

Cesta labyrintem - po linii cest za středobodem naší duše.....

22. července 2010 v 9:32 Mé úvahy
Cesta naší duše .......
labyrint
Životní cesty se ubírají mnoha směry, vedou stezkami, ulicemi, přes mosty, bulváry, údolím přes hory, propasti........cest je nekonečně mnoho.

Však všechny směřují k jedinému cíli.

Kudy se naše kroky ubírají, je naprosto jedno.

Volbu cesty máme vždy.

Budu zde však psát o jiné cestě......o cestě duchovního růstu.

Když se vydáme na tuto cestu, jdeme po ní ze své svobodné vůle.....

I.

Když jsme se tedy vydali na tuto cestu, zjistíme v průběhu cesty, že jsme buď své síly přecenili, že jsme zbloudili nebo, při nejhorším si uvědomíme, že jdeme špatně a přesto jdeme dál a nevnímáme či si neuvědomujeme hrozící nebezpečí.

V tom případě, jsme zmateni a jak se říká....zoufalý člověk děká zoufalé činy....neadekvátně řešíme navstalou krizovou situaci.
Jedna jediná, neodklonitelná cesta je z bodu A do bodu B. Kudy se vydáme je naprosto jedno, je to jen na naší volbě a vůli.

Z hlediska duchovních cest pro duši člověka je její posun kupředu.

Zde je pro člověka a jeho duši připraveno
......32 cest z hlediska esoterického, nebo 44 cest z hlediska ezoterického.

Zde si nesmíme plést pojmy, protože esoterický znamená odhalený a ezoterický znamená skrytý.
To znamená, že širší veřejnosti je projeveno jen tolik cest,
kolik mohou pojmout ve svém vědomí a podvědomí.

Těch zbývajících 12 cest navíc, je na vyšších úrovních podvědomí (duše) a nadvědomí (duch),
tudíž se tyto cesty odhalí těm, kteří ve svém vědomí a podvědomí (duše), dosáhli pomyslného Rubikonu a naskýtají se mu další cesty do vyššího (božského) poznání věcí skrytých před těmi, kteří nejsou na takové morální, citové, vědomé výši a úrovni a nemají dostatečně vyvynutý smysl pro povinnost, svobodu a zodpovědnost.

Cesty, které se odhalují na této vyšší ůrovni, odhalují smysl bytí, smysl utváření, smysl hmoty, smysl ducha, smysl kosmického utváření v rámci celistvosti vesmíru a všehomíra.

DVANÁCT CEST, DVANÁCT BRAN, DVANÁCT ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU, DVANÁCT MĚSÍCŮ......

Jak se říká, každému co jeho jest, tak každému bez vyjímky se otevře možnost s nabídkou jeho cesty. Cesty pouští k oáze, kde naplní svou vyprahlou duši tím, čím potřebuje a ne tím co chce.
Je jedinečné, že máme svobodnou vůli se rozhodnout, zda se vydat na cestu, zda po ní jít či odmítnout.
Avšak ti, kteří vykročili na tyto cesty se již nikdy nevrátí, nesejdou,
protože ví, že na konci je čeká odměna,
odměna naplnění své duše, naplnění svého bytí, směřující k věčnému
JÁ JSEM.....tedy k cíli.

II.

Jakou rychlostí se naše kroky budou ubírat vpřed je naprosto jedno, je jen na nás jak dané informace vstřebáme a pochopíme.

Však, jedno pomyslné vybočení, před kterým zde musím varovat, je to,že na poutníky na cestě číhá to nebezpečí zpracovat získané informace pro svou potřebu!!
Tito hledající, získají kusé znalosti a díky jim se jejich ego nafoukne euforií z pocitu Všehomíra a mají pocit, že mohou vše.......tento pocit (iluze), je natolik opojný, že mu lze lehce podlehnout.

Je to varující signál, že tito lidé si zaměnili zodpovědnost s iluzí moci.....zapomněli
....že čím více víme, tím větší zodpovědnost máme.....
Mnozí tomuto klamu podlehli a stávají se pro okolí nebezpeční, díky svým egoistickým potřebám na úkor ostatních.......

Dovolím si zde napsat citaci z knihy od Elifase L. .....

....... jest jisté, že když někdo ze sebe učiní otroka některého proudu jakýkolich pudů, z nichž učiní si svoje ideje, zbavuje se své
vlastní osobnosti a stává se otrokem onoho genia davu, nazvaného v evangeliu LEGIÍ.
Ti, kteří podlehli iluzi slávy a všemohoucnosti a jejich častá zaklínání
(schopni udělat cokoli pro svou potřebnost)
univerzálního světla, je vysilují.
Stávají se médii, to jest nemocnými.
Čím více naleznou úspěchu ve veřejném mínění, tím více zmenšuje se jejich osobitost, stávají se rozmarnými, pošetilými, závistivými a zlostnými.
Neuznávají, že může někdo jiný získati si zásluh. Stávají se nejdříve nespravedliví a zbavují se také zdvořilosti.

...pokračování

Projevy vyšších sfér z hlediska Hermetického.....

6. července 2010 v 10:20 12 - Hermetismus

levi
Tento příspěvek začnu výňatkem z knihy....

...tam nalezl Anděla černého obočí a 

temného zraku, zahleděného do svých mohutných křídel....byl to Lucifer. Vzpurný 

Anděl byl smutný a unavený, a s opovržením hleděl na Zemi, kde zlo nemělo genia a 

kde nuda zbabělé korupce nastoupila po titánských bojích velikých, antických 

vášní....poznal že zkoušel lidstvo jen proto, aby poučil silné a oklamal slabé. Býval to 

ANDĚL mocný a krásný, záviděl však Kristovi a tato zášť stala se mu hadem jenž nořil 

svou hlavu do prsou a užíral mu srdce......špatný je ten kdo zabil svého nevinného 

syna pod záminkou, že mstí na něm zločiny vinníků a jenž nedopustil provinilým, 

naopak, nechal je spáchati nový zločin usmrcením svého syna,tak pravil Lucifer k 

Ježíši.....on pravil - proč připomínáš mi nevědomost a omyly lidství, lépe než ty vím 

jak znetvořiti obraz Boha....Bůh nedal ti žízeň inteligence, aby pro tebe zničil věčnou 

pravdu....budeš-li hledat světlo tam kde je, najdeš ho, neboť v Bohu není ani stínu, ani 

tajemství.stíny jsou v tobě a tajemství vznikají jen ze slabosti tvého ducha........


Tento úvod jsem zde napsal záměrně, protože to o čem píšu na těchto řádcích, je 

 alarmjící pro vývoj z hlediska Hermetického univerzalismu a iniciace. 


Každá oblast svého konání má příčiny a důsledky. Nebudu psát o člověku ale o těch 

bytostech, andělech a geniů, které hýbou světem a jeho děním za přispění a živení 

jejich podstat myslí člověka. 


ARCHANDĚLÉ - Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Neustálá dynamika 

mezi hmotou a duchem.

Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní 

Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na 

cestu pravdy.


Nyní se nacházíme ve stavu, kde na naše podvědomí, nevědomí a vědomí řídí z 

hlediska vyšších vybrací na úrovni ARCHANDĚLSKÉ......co to pro nás znamená!??

Jsme ve stadiu, kdy se hmota stává otrockou veličinou pro duši, ne pro obohacení 

se(materiálno), ale uvědomění si poznání. Proto se děje v mysli člověka to, že tato 

dynamika je jak na houpačce a člověk neví, tápe a pochybuje. Příčina tohoto vlivu z 

Archandělských sfér je z minulosti, kdy člověk ve své nadřazenosti a nabubřelosti 

zapomněl na tuto sféru a místo toho aby vše uvedl do rovnováhy učinil rozpor mezi 

tím co potřeboval a to co chtěl. Archandělské bytosti (andělé), nemohou zasahovat 

do vůle člověka už jen z toho dúvodu, že svoboda je výsada božství, a jak velice 

dobře víme SVOBODA je veliká zodpovědnost!!
Takže dynamika se stala destruktivní v rámci celku. Proto je nejtěžším zločinem v 

současnosti, že všichni se snaží léčit hmotu místo vyléčení ducha!!!
 Nůžky (misky Vah) se rozevřely v rozporu a zákonitě se jednou spojí v celek.......a to 

je už jen důsledek našich nezodpovědých činů v minulosti (půjčky, zadlužování se, žití 

nad poměry a i pohodlnost).....jakmile se opět spojí následuje to, že to pro nás bude 

destruktivní (exekuce, zabírání majetku, bankroty....), detruktivní ale jen na nehmotné 

úrovni.....to je ta dynamika, kterou nám Archandělé poskytují.je jen na nás zda je 

budeme slyšet a podle toho budeme jednat, to znamená že spojíme dynamicky hmotu 

s duchem.
A nyní nastupují na scénu nejnižší andělské ůrovně....které nezasahují do vůle 

člověka ale mohou ho nasměrovat, nebo poučit či s ním procházet na jeho cestě 

inicialismu......

A opět výňatek z knihy na konec tohoto příspěvku, který bude mít několik dílů............

.......Bůh nezabil svého syna, naopak, syn Boží dal dobrovolně svůj život život, aby zabil smrt,

....a proto také přichází nyní do celého lidstva, aby spasil všechna jeho pokolení....

....přicházím ti nyní oznámit Lucifere, že přišla tvá poslední hodina, nechceš-li se státi svobodným

a kralovati se mnou nad světem inteligencí a láskou, nebudeš se již nazývati Luciferem,

přijmeš slavné jméno SVĚTLONOŠ a já vložím hvězdu na tvoje čelo a pochodeň do tvé ruky.

Budeš GENIEM práce poněvadž jsi mnoho zápasil, mnoho trpěl a bolestně myslel.....

luc