- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Duben 2011

vnitřní D É M O N

20. dubna 2011 v 12:32 Znáte svého vnitřního DÉMONA.....!?
D É M O N uvnitř nás...........

Všude se píše a všichni v sobě hledají.......vnitřní dítě, vnitřní světlo, svého Anděla a mnozí i božskou
podstatu v sobě.....
....to je krásné a pro náš růst po duchovní stránce záslužné......
Však, nikdo nehledá v sobě vnitřního DÉMONA.

Proč bych ho měl v sobě hledat, to si asi mnozí řeknete.........z jednoho jediného důvodu!!!!
Víte z jakého......!?
No přece abychom ho mohli poznat, pochopit a zkrotit.......
........popřípadě ze sebe vyhnat!!
....všichni, a to bez vyjímky, máme v sobě svého Démona........
jak se projevuje!?
Projevuje se v našich myšlenkách a závislostech.
Závislost má mnoho podob, od alkoholismu, drog, cigaret, kávy, čokolády atd......až po ,, být na někom
závislý ,, . Nejzávažnější závislost je na lásce, ne na té, kterou všichni hledáme či jsme našli, ale na té,
která je zvrácená. To znamená, že milujeme za něco pro něco. Podléháme svému vnitřnímu předsudku
a předpokladu, že to na čem lpíme je to jediné a správné. Mnozí z Vás podotknou, že láska je slepá a
nedá se jí poručit. Ano, je slepá, ale přesto vidí, ano je hluchá, ale přesto slyší, ano nedá se jí poručit, ale
přesto vnitřním pocitem víme a tušíme, že se noříme do vlastních představ, kde nad námi vítězí náš
vnitřní Démon, který nám nutí myšlenky....to bude dobré, vydrž......jasně že nám to bude říkat, vždyď je
to jeho potrava. Jeho potravou je sklíčenost srdce, touhy, nenaplněnost představ ,, kdyby,, .
Myšlenky......to všichni moc dobře známe!! Nebudu zde rozepisovat myšlenkové pochody, protože ty
všichni moc dobře známe.
Projevy jsou markantní všude okolo nás.....
Uvedu zde jeden příklad za všechny.
V minulých dnech mne navštívila klientka, budeme ji říkat paní Sára.......
Tato paní Sára poznala muže, který má svůj život, se kterým, sice moc nesouhlasí, však přijal ho za
svůj. Byl vsunut určitou skupinou lidí do pozice tzv. ,, vyvoleného ,, a tuto pozici přijal jako styl života. A
jak to již bývá, tak jako každý člověk má své touhy a potřeby, tak i on vyslal signál k zblížení k paní Sáře.
Pojal to, že se díky ní může, alespoň na chvíli odprostit od svého daného údělu. Však, paní Sára si to
vyložila po svém a bezhlavě se do něj zamilovala. Celou svou podstatou. Do této chvíle se věci vyvíjeli
jako snad u každého, kdo se zamiloval. No a teď jak se to zvrtlo.
Paní Sára, v domnění, že ji tento muž také miluje bezmezně jako ona jeho, kdy ji vylíčil společný život v
jeho kráse, s dětmi, společnou cestu životem, štěstím ....no prostě tak, jak mnozí z vás slyšeli nebo občas jsme i říkali a slibovali sami, propadla této vidině celou svou duší. V tu chvíli je její vnitřní
démon probuzen, a vsunul paní Sáře myšlenku.......musím ho zachránit pro sebe za každou cenu!!
Když říkám a píšu za každou cenu, tak to myslím doslova.
Po návštěvách několika renomovaných VĚŠTCŮ, kdy jí vyložili a zdělili, že tento muž je Jí karmicky
daný, že vidí splečnou cestu životem, kdy jí zdělili, že on je princ a ona princezna.....kdy ji utvrdili dogmaticky, že jsou oni ti vyvolení, kteří společnou cestou životem vytvoří zázraky a ...... a já nevím co
ještě jí zdělili......
A nakonec po její cetě utvrzení, že vše co ji řekli je skutečnost a pravda, navštívila mne a předpokládala i
u mne, že jí zdělím podobné........ jak se mýlila!!!
To, co po mne žádala mne vzalo dech.
Při své praxi v okultních vědách jsem se setkal s několika žádostmi o pomoc a lidmi, kteří mě utkvěli v
paměti. Paní Sára je jedna z nich.
Však poslouchejte co po mne chtěla, podotýkám, že oba jsou křesťané a jsou řádně křtěni knězem v
kostele........pro záchranu jeho a uspokojení svého chtíče, chce toto........
.... navždy být spolu jako partneři, splynutí duší a těl, vzájemná a opětovaná láska, děti, dostatek
prostředků, vzájemné libido a zdraví..........
Zdělil jsem ji jaké úskalí, příčiny a důsledky toto vše sebou nese. Popsal jsem ji dopodrobna, že navždy
být spolu, je závazek a slib na věky.....splynutí duší a těl, je schizofrenie a rozdělení člověka na dvě
poloviny, které nemohou v žádném přípedě spolupracovat i když jsou jedno tělo a duše, vzájemná a
opětovaná láska je krátkozrakost, protože nemohou a není jim umožněno milovat nic jiného, krom sebe
samých, dostatek prostředků je i o tom, že mohou mít cokoli na světě, ale neumí se z toho radovat a
veselit, a vzájemné libido a zdraví je těžká závislost jeden na druhého.......řekl jsem ji, že po mě chce
abych zasáhl do přirozeného osudu a cesty obou, kdy jsem ji řekl pravý důvod, že se měli setkat!
To znamená, že se mají oba naučit lásce i za cenu toho, že se ji vzdají, naučit se přijímat svobodnou vůli
rozhodování, pochopit, že není možné aby někdo někoho za každou cenu vlastnil......Jelikož, paní Sáru
celou ovládl vnitřní démon....neslyší, nevidí!!
Zdělil jsem jí, že jde proti Boží vůli..........na to mi odpověděla..
...,,když chci uskutečnit svůj záměr a svou
představu, jsem připravena se vzdát i Boha...............

....................ano, slyšíte a čtete velice dobře........

je připravena se vzdát Boha a popřít božskou podstatu.


Tuto paní Sáru posedl vnitřní démon natolik, že se její JÁ vytratilo a vládu nad jejím tělem a duší převzal
již ne vnitřní démon, ale démon POSEDLOSTI. Zde je nasnadě již jen exorcizmus to znamená vymítání.
Její dobrovolné rozhodování a svobodnou vůli převzal vnitřní démon.
Neznám toho dotyčného, pro kterého se vzdává sama sebe. Musel jí učarovat a uhranout.....podle toho
jak jsem se podíval pod pokličku tohoto případu, jde zde o něco většího........
Toto co vám popisuji, je klasický případ projevu vnitřního démona. Je to jen jeden příklad za všechny,
protože takovýchto projevů je nespočet.
Co se v paní Sáře vlastně probudilo a jakou má podstatu tento její vnitřní démon......extrémně se v ní
probudila mateřská péče a strach o někoho, kdo ji ukázal možnost být někým jiným a jednat sama za
sebe.
Za další, je zde markantní projev majetnictví, to znamená někoho vlastnit za každou cenu proti
jeho svobodné vůli. Sobectví, je zde nanejvíš prostoupeno celou její podstatou.
Vše jsem ji dopodrobna vylíčil a popsal kam se řítí a propadá.......ne, trvala na svém a není nic a nikdo
kdo by ji z tohoto přesvědčení vyléčil.
Poznat a pochopit svého vnitřního démona je proto podle mne na jednom z prvních míst na cestě
zdokonalení sebe sama, naší duše a hlavně těch myšlenek, které nás svádějí svým leskem, za kterým
se skrývá to nejhorší co nás má zlákat a tím sejít z cesty.
Když se v příměru podíváme a připomeneme si příběh z Bible - Marek 1:13
..... Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.....
Za další bych připomenul nádhernou pasáž z Bible, kde se jasně píše......

Marek 4 : 11 - 25
......11Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, je to všecko
hádankou,
12aby 'hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a
nebylo jim odpuštěno.'"
13Řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním?
14Rozsévač rozsívá slovo.
15Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich
zaseté.
16A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají.
17Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned
odpadají.
18U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo,
19ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže
zůstane bez úrody.
20A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu
třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou."
21A řekl jim: "Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?
22Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.
23Kdo má uši k slyšení, slyš!"
24Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě
přidá.
25Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."
Jak pracovat se svým vnitřním démonem je věc, která je nelehká, těžká a náročná na psychiku člověka.
Může vést až k zdravotním problémům, které jsou ale jen psychosomatického rázu, protože on se vždy
bude bránit a vždy se bude snažit vyhrát nad duší a myslí člověka.
Neznám nikoho ve svém okolí a nebude nadnesené, když řeknu že i Vy neznáte nikoho, kdo ve svém
okolí vyhrál nad svým vnitřním démonem. Znám ale mnoho lidí, kteří se svým vnitřním démonem bojují a
přinejlepším ho umí zkrotit.
Nejsem vyjímka ani já, však učím se vnímat a pochopit jaké úskalí a možnosti má On u mne.
Nicméně, paní Sáru nebudeme soudit, ona za to ve své podstatě nemůže. Zatím svůj boj prohrává.
Však věřím a jsem o tom přesvědčen, že tím jak s ní budu pracovat, pochopí o co u ní jde.
Rozplétat nitky cest a připravovat člověka na cestu poznání, je Ta práce, kterou jsem přijal a díky tomu
poznávám i sám sebe. Ne pro sebe, nýbrž pro Ty, kteří zbloudili na křižovatce cest a nechali se zlákat
vidinou něčeho co jim není vlastní.
Ale jen pro ty, kteří chtějí pochopit, znát, slyšet, vidět, cítit, vnímat a poznat svou roli na divadelním jevišti,
kterému říkáme Svět.

Zvon Míru a Jasmínová revoluce III.

18. dubna 2011 v 9:55 Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce .......
Zvon Míru a Jasmínová revoluce III.


Zastavte se a poslouchejte....................slyšíte!?

Ne!?

Opravdu neslyšíte?

Tak ještě jednou.......zklidněte se a poslouchejte.......!!

Už slyšíte!?!
Ono sice srdce tohoto zvonu upadlo, ale jeho zvuk dopadu je slyšet po celém Světě!
Někteří tento zvuk neslyší, protože jsou součástí té vibrace, kterou sebou zvuk přináší.
Jeho ohlušující BIM BAM s sebou přináší mnoho strachu, násilí, genocidy, útlaku a v neposlední řadě i krveprolití. Zraňuje ty, kteří zaznamenali tento signál na uspořádání Světa v jeho nové podobě.
Bohužel, ta jejich nová vize není jejich, ale těch, kteří za každou cenu chtějí vládnout a mít moc nad děním v oblastech, kde jejich vliv neměl odezvy.
Podíváme-li se na jih od Evropy, zjistíme, že v řadě států dochází k radikálním změnám tamního zřízení. To, co platilo na konci roku 2010, již neplatí na počátku roku 2011.
Začalo to v Tunisku, kde tamní obyvatelstvo bylo nespokojeno s režimem, a proto vyšli do ulic ve snaze nových změn, které s sebou přinášejí svobodu, demokracii, zralost a možnost být právoplatným členem celosvětového dění.
Dále tyto ohně nespokojenosti rozvířily plamen svobody do dalších zemí jako je Egypt, Pobřeží slonoviny, Alžír, Katar, Sudán, Sýrie a v neposlední řadě Lýbie.
Již v předešlém článku jsem se zmínil o tom, že doba křížových výprav neskončila a je stále aktuální.
Podle ministra obrany Francie G. Longueta je pravý smysl vpádu do Lýbie úplně o něčem jiném a překračuje nynější mandát Rady bezpečnosti OSN. Upozorňuje na to, že opozice není jednotná a rebelové mezi sebou nespolupracují. Proto není možné podle jednotek NATO útočit na armádní jednotky M. Kadáffího. V neposlední řadě upozorňuje na to, že i letecké nálety útočí na pozice rebelů.

Všimli jste si, jak uchvácení moci za každou cenu přináší do všeho zmatek a chaos?
O co tady vlastně jde?! O ropná pole? O zásoby pitné vody? O nevytěžené suroviny?
Otázek "proč" je mnoho, ale do očí bijící je příklad v Súdánu.
Uvedu ho za všechny:
Ke konci roku v Súdánu proběhlo referendum, zda jižní (křesťanský) Súdán se stane samostatným státem narozdíl od Súdánu severního (muslimského). Již 55 let zde panují etnické čistky, boje, násilí a genocida za účelem rozdělení víry. Sousední Uganda povstalcům pomáhá a drancuje v přilehlých oblastech a kmeny mezi sebou válčí o zdroje. Řekli byste Súdán - země, o které nevíme naprosto nic. Neznáme jejich poměry, neznáme jejich způsob života, ale co máme společného, je křesťanská víra.
A jak prohlašuje Vatikán v čele se svatým otcem, všichni jsme dítka boží.

Trochu odskočím od tohoto tématu a poukáži na funkci a post takzvaného Červeného papeže. Mnozí z Vás tento titul slyší poprvé, ale již od roku 1192 je volen i tento papež v utajení a má za úkol šířit křesťanství v nově objevených územích.
Tehdejší svět se rozrůstal a objevoval stále nové a nové země, tudíž nové možnosti šířit křesťanskou víru. V poslední době má tento červený papež triumvirát nad územím Afriky a Asie, kde má absolutní moc. Je samozřejmě podřízen papeži, svatému otci, kde až do nedávna jsem nevěděl, že slovo Papež je jen synonymum a jeho plný titul zní
"biskup Říma, vikář Ježíše Krista, nástupce prince apoštolů, nejvyšší papež chrámu univerzálie, primát Itálie, arcibiskup a metropolita římské provincie, panovník stavu města Vatikánu a sluha sluhů boha".

Když už jsme u titulů papežství tak začátkem roku byl zvolen i nový černý papež ( hlavní představitel Jezuitského nezávislého katolického řádu).
Mimochodem tento černý papež má absolutní moc nad územím Jižní Ameriky.

Ale vraťme se k dění na africkém kontinentě, kde události dostaly rychlý spád. To, co platilo před měsícem, neplatí v současnosti. Ve státech, kde padly státní režimy a nastolila se vláda lidu (jak mnozí tvrdí) zavládla svoboda, demokracie ........ skutečnost je ale jiná. Panuje zde pomstychtivost, mamonářství, pokrytectví a násilí. 40 let v Egyptě vládl prezident Mubarak, který sice za nátlaku opozice 11. února 2011 abdikoval a přenechal vládu lidu, je nyní žalován za použití násilí proti demonstrantům (demonstranti používali také násilí) a oduzují ho k trestu smrti nebo doživotního vězení.
To samé se děje v Tunisku, kde bývalý prezident Abidín Din Alí je taktéž žalován za protistátní spiknutí, zabití a obchod s drogami.
Co se to vlastně v těchto zemích děje?
Podle mého soudu ani sami opoziční činitelé neví, co vlastně očekávají a chtějí.
Vliv cizích mocností v jejich jednání je markantní a do očí bijící.
Uvedu příklad za všechny, kdy se prokázalo, že do Pobřeží slonoviny v nejtěžších bojích Bělorusko dodávalo vrtulníky.
Co to má znamenat?
Bělorusko v Africe?
O co jde prezidentu Lukašenkovi? O ropu? O slonovinu? Fantazii "proč" se meze nekladou
. Ale je to podivné ......
Opět se vrátíme ke křesťanství a například Běloruska (křesťanské) pomáhajícímu na Pobřeží slonoviny (muslimské).
Co křesťané tedy mají za cíl ...... ?

Jednání, ať už Ligy arabských států nebo představitelů celosvětového dění a politiky, nemá žádný účinek v zemi nejtěžších a nejdelších bojů Lýbii. Je s podivem, že Kadáffí přistoupil na mírumilovné podmínky vyjednávajících stran, však rebelové ne. Ano, je nemyslitelné a nereálné, že by Kadáffí byl v nově zvolené vládě. Nechtějí ho ani představitelé NATO a rebelové.
Všimli jste si jedné věci? Jak chaotické a nesmyslné dění se odehrává v Africe?
Vzpomeneme-li si na rok 1989 u nás a 17. listopad, tak tehdejší komunistický režim také použil násilí. Však při rozumném a diplomatickém jednání se dá zvládnout vše.
Tehdejší představitel opozice exprezident Václav Havel netoužil po odvetě a krvenásilí.
Vše se odehrálo za jednacím stolem. Neumím si představit, že by on na jedné straně a na straně druhé soudruh Adamec vzali zbraně a šli do ulic. To by bylo hodně paradoxní.
To znamená, že evropské národy se vyvinuly na bázi intelektu a rozumu do výšin, kterých chtějí dosáhnout tyto africké státy.
Však jejich mentalita jim toto nedovolí a místo jednání šáhnou spíše po zbrani.
Jak smutné ......
Určité kruhy, které mají v úmyslu vyvolávat pocit nespokojenosti a mají za cíl destabilizaci vladních zřízení, mají jediný cíl - moc. Jak je vidět, tak těmto kruhům se to velice dobře podařilo.
Šedá eminence, která za tímto stojí je boj o víru.
Válek, které se vedly kvůli náboženství a víře je 98 procent ze 100.
Tak je to i zde v těchto případech. Dogmatické řízení celosvětového dění má jeden jediný důvod a využívá celosvětové běsnění s rokem 2012.
Jak by bylo krásné a úžasné, kdyby přišel někdo a řekl:
.....běžte za mnou, já Vás z těchto rozbouřených vod okolo Skylly a Chabrydy vyvedu, abyste mohli plout po širém moři pod vlajkou spasení tam, kam vedou Vaše cesty. Jak "hrdinské" by bylo ukázat těmto lidem cestu osvícení jejich ducha stavěných na základě zbytků těl, kostí a krve, kde základy Chrámu Šalamounova, Egyptských pyramid jsou potřísněné krví nevinných, na kterých by toto "hrdinství" stavělo své základy.
V jedné knize popisuje autor situaci, kde se nad zemí skrápěných krví nevinných setkají Ježíš, Panna Marie a Satan. Satan pláče a odevzdává svou vládu Ježíšovi na základě pochopení těch, které svrhl do temnoty. Lituje všech svých činů, které kdy učinil neb pochopil, že láska a porozumění je nejsilnější zbraní na světě.
Nikdo ho nesoudí, protože nebýt jeho, nikdo a nikdy by si neuvědomil, že existuje a je něco krásného a nadpozemského.
Ráj na Zemi není ideál, je to realita, kterou tvoříme my svými činy, konáním, jednáním a hlavně morálním kodexem.
Poté můžeme s čistým štítem a srdcem předstoupit před Nebeskou bránu, kde svatý Petr nám odemyká jeho klíčem bránu k ...... ale to někdy jindy.

Proto těmto násilím sužovaným zemím přeji, ať pochopí smysl, proč tu jsou a že je naprosto jedno, čemu věří.

Přeji jim, ať nejsou vměšováni do cílů šedých eminencí, kteří mají jen jeden jediný cíl: vládnout a mít moc.

Přeji jim, ať pochopí smysl člověka a jeho duše ke kolektivnímu vědomí a ducha, neboť bylo řečeno:
....................."Stvořil jsem člověka k obrazu svému ..... ".

Lucifeeurum Dei Orbis .......

17. dubna 2011 v 19:56 | Luděk Krátký - Solis Templ |  Lucifeeurum Dei Orbis ........
LUCIFEEURUM DEI ORBIS
Budeme putovat zemí, kde v písku zanechává stopy muž, nesoucí jméno Ježíš. Jeho kroky jsou rozvážné, cílené a jeho otisk nohou je jasně zřetelný. Kudy prochází je po něm patrná vůně jasmínu a olivovníku. Jeho kroky směřují k jedinému cíli. K cíli, který poznamená svět budoucí. Ti, kteří jsou ještě nenarození budou žit pod jeho gloriolou vítězství ducha nad hmotou. Tento cíl není záviděníhodný, neboť bude zrazen, uvězněn, bičován a nakonec ukřižován. Však jen on sám zná proč. Byl zrozen, aby v náruči otce zemřel. Jeho smrt bude oslavou života, neboť on vzal na sebe hříchy celého světa a vykoupil je svou smrtí.
Však jeho smrt nebyla zbytečná neb on z mtrvých vstal a slávu otce roznáší za vůně jasmínu a oliv dál.
Jeho stopy v dnešní době nejsou vidět, ale víme že je mezi námi.
Budeme-li dnes hledat stopy člověka, který dobrovolně vezme hřích a vinu světa ... budeme hledat marně. Tolik viny a hříchu jako v dnešních časech nenajdeme v celé historii.
Těch dva tisíce let .... je hrozných. Vězte,že i kdyby v dnešních dnech žil Ježíš, neunesl by vše na svých bedrech.
Zajisté , jste mnozí z Vás dostali poselství od Archanděla Michaela přijaté Ronnou Herman.
V tomto poselství je mnoho moudra, krásných a vzletných slov, poučení jak a kam směřovat svou vnitřní sílu a potenciál, který roznášet vůkol a do celého Světa.

V jádru s ním souhlasím ale v principu odmítám.

Těch, několik Vyvolených je již poměrně delší dobu na Světě a to o čem nás ,,informuje,, toto poselství Archanděla Michaela je jejich každodenní prací.

Prací říkám schválně, protože tuto úlohu přijali dobrovolně za vlastní a přijali s tím i řeholi služby pro Vás.
Tito Světlonoši, nemají jednoduchý život zde na Zemi.

Jejich životní a osudová vlákna se zamotávají do neřešitelných klubíček chaosu a jsou vystaveni nelehkým ba krutým zkouškám své životní cesty.
Ptáte se proč tomu tak je!?
Z prosté a jednoduché odpovědi, Jsou vystaveni zkouškám vnitřní síly a nezdolné víry.
Ale přenesme se zpět na cestu utrpení a budeme li pozornými, spatříme jak se Jeho stopy stávají hlubšími a výraznějšími. Občas zaregistrujeme i kapky krve, prýštící z Jeho ran ........ však nikdo z přihlížejících mu nepodá pomocnou ruku. Jen jedna jediná žena mu dá napít a setře mu pot z čela. Jen jedna jediná žena mu setře krev z jeho utržených ran ve tváři. Ve tváři, která nese výraz člověka trpícího ale odhodlaného donést svůj kříž až do konce, protože ví, že je na cestě za svým Otcem. Tato žena mu dodá novou sílu ve víru v člověka. Ví, že jeho smrt není smrtí, ale vzkříšením nového života, nového věku a nových začátků v spletité cestě Osudu člověka.

Proto v novém věku je několik vyvolených, kteří mají tu čest nést hříchy světa na svých bedrech.
Těchto "spasitelů" člověka je do počtu 144.
A jelikož ve Všem okolo nás je rovnováha, proto těchto 144 vyvolených je rozděleno na 72 na straně jedné (plusové) a 72 na straně druhé (minusové).
Lépe řečeno dělí se na ženský (aktivní) a mužský (pasivní) princip.
Tito Vyvolení se nemusí prezentovat a halasně okolo sebe rozkřikovat......
........ To jsem já!!!!! Já jsem ten, kdo Vás spasí!!!Buďte mě za to vděční a proto mi snášejte dary.....!! Následujte mne!!!!

Ne, tak to opavdu nedělají a dělat nikdy nebudou.
Jsou to normální lidé, kterým osud dává zabrat a život zde je opravdu pro ně řeholí, kde jsou vystaveni nejen posměchu ale i nepochopení. Jejich životní cesty se ubírají klikatými uličkami každodenního života, a jejich osobní setkání s protilehlou stranou ( tím mám na mysli samozřejmě pokušení sejít z cesty), je někdy natolik tvrdé, protože se tyto zkoušky týkají osobních a důvěrných věcí v běžném životě a někdy nedávají na výběr.
Jde o to zda tito vyvolení jsou pevní ve svém jednání a konání pro svou úlohu ve hře soudu věcích budoucích.
Je navýsost spravedlivé, že jsou vystaveni těmto projevům nespravedlnosti, za to, že mají tu čest nést naše hříchy!???
Bylo spravedlivé ukřižovat syna Božího!?
Každá doba má své projevy.
Každý čas se jednou naplní.
Každý život jednou končí....
Však vraťme se k těmto lidem nesoucí znamení Světla.
Těchto 144 vyvolených má své pomocníky, kteří mají své pomocníky a dál geometrickou řadou, až dojdeme k číslu 9072.
Někdo podotkne, že to není mnoho.....
Vzhledem k jedinému člověku, který za nás položil svůj život, a který nesl na svých bedrech naše hříchy, je to neuvěřitelné číslo!!

To jsme se museli tedy činit.....

Umíte si to alespoň trochu představit!?? Jeden jediný člověk oproti devítí tisícům a sedmdesáti dvěma lidem!?
Když toto píši, abych Vám alespoň trochu přiblížil co Vám mám prostřednictvím pera předat, je mi neskutečně úzko a bolí mne srdce. Ta tíha, která na mne padla.......
Víte, já nejsem věřící, nejsem součástí jakékoli církve, ale to poselství, které nalézáme v knize knih, v Bibli je stále aktuální.
Roznášet Světlo se nemusíme učit, Světlo nám nemusí nikdo připomínat, Světlo nám nemusí nikdo ukazovat, Světlo nám nikdo nesmí nařizovat..........Světlo, to musíme mít ve svém srdci tak hluboko zakořeněné, že o něm nemusíme mluvit a hlavně nikomu nutit. Je na svobodné vůli člověka, zda ho chce mít ve svém nitru, ve svém srdci a jestli se Světlo stalo součástí našich životů.
Velice choulostivé téma na poli Světla, je úloha a role prvního Anděla, za starých časů stojícího po pravici Stvořitele.
Jeho jméno zní Lucifer - Světlonoš.
Jeho jméno je zatracované, on sám je postaven do role personifikace Zla, On je tím, kdo nám uližuje, vše maří, vše ničí, buduje si palác na našem pokrytectví, jeho pokrm je lež..............je to skutečně tak, jak nám je předkládáno!?
A nebo je to jinak!?
Není to jen tak náhodou On, kdo člověku přinesl Světlo poznání!?
Není to náhodou Jidáš, který ,,zradil,,!?
Bez Jidáše Iškariotského, by nebyl zrazen Ježíš a my, všichni bychom žili nevědomý život.
Není to náhodou tak, že nebýt Světlonoše, který nám přinesl poznání, tak bychom ....... nevím co by bylo kdyby se neodehrálo první střetnutí .... opravdu nevím.
Však odehrálo se to, a proto víme, že Světlo svítí a uvědomujeme si ho díky Stínu.
Protože, jedno bez druhého by ztratilo smysl.
Opět budu podotýkat, nejsem ani na jedné straně.
Jsem uprostřed dění, jsem jazýček Vah, který měří a váží vše co se okolo něj děje.
Snažím se o rovnováhu, když na jedné straně je toho už příliš.....
Proto s poselstvím Archanděla Michaela v jádru souhlasím, ale na druhé straně v principu odmítám.
Pojďme tedy i dnes hledat stopy, které nám zanechal v odkazu člověk.........
Lucifeeurum Dei orbis...............
Luděk Krátký - Crata Repoa

Je ve staleté tmě zatuchlých chodeb skrytá pravda?

10. dubna 2011 v 7:36 Datumový mezník na den 4.4.2011 pro rok 2012


Je ve staleté tmě zatuchlých chodeb skrytá pravda?
V počátku tohoto pokračování o nalezení Testamentu v Praze, musím uvést oficiální studii dvou amerických vědců, kteří na základě statistik různých zemí světa odhalili devět zemí, ve kterých podle všeho v dohledné době vymizí náboženská
víra. Na prvním místě podle matematického modelu je Česká republika. Tým zpracovával údaje ze
sčítání lidu, které sahaly v některých případech až do 19. století. "Ve většině moderních, sekulárních demokraciích se projevuje trend, kdy se rostoucí počet dotázaných označuje bez příslušnosti k nějakému náboženství," uvedl Wiener s tím, že nejvýrazněji se to projevuje v České republice, kde se mezi bezvěrce řadí 60 procent obyvatel.....(novinky.cz ze dne 22.března).
Mnozí z Vás si řeknou, že to je hloupost, vždyť kostely jsou plné a většina se hlásí k nějaké víře!
Náboženstvím je prostoupeno skoro vše, co nás obklopuje.......to je zase nějaká hloupost, no jo američani!!
Ale skutečnost je opravdu taková!!
Většina lidí, kteří na sobě pracují a chtějí poznat věci skryté, které jsou řídícím principem, hledají a pátrají
po opravdovém poznání. To, co nám je předkládáno ať už v televizi či jiným médiem, neodpovídá tomu,
co bychom měli poznat a znát. Ti, kteří podlehli mámení a klamu (Deus Inverzus), se bez skrupulí a
morálky pouští do bezbřehého oceánu špíny a bláta marnosti, kde nemohou najít pevnou půdu pod
nohama a proto kolem sebe cákají to, v čem topí své dary a schopnosti. Potom to vypadá na Esoterické
scéně tak, jak to je. Díky těmto kejklířům umění Díla se stalo to, co nikdo z tradice a odkazu prvního
Světlonoše, který započal tuto cestu poznání (ne pro sebe, ale pro nás jako člověka), nečekal.
Z Ezoterického zasvěcení, kde vybraní jedinci měli tu poctu a čest sloužit a pomáhat, se stalo mrzské
plýtvání Umění pro obohacení těla, kde duch a duše se úmyslně odstrčili do věcí nepotřebných. Však
malá jiskra naděje pro člověka přece jen doutná a nic není ztraceno. Odkaz starých mistrů Díla stále má
co říci do současného dění okolo lidstva.
Přesně ve stanovený den 4. dubna započala oprava Staroměstského orloje (9. října 1410) a konec oprav
je stanoven na 24. duben a to je neděle Zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského. Jak symbolické.
Při této opravě se stane něco, co nikdo nebude čekat. Ne, že by se orloj porouchal, to ne. Ale stane se
nějaká nehoda, kde se odkryje buď pod malbou, v soše, či na ní, na nějakém nerovném povrchu písmo
nebo symbolika, která přesně určuje místo na Malé Straně, kde se nachází oratoř s Testamentem.
Již Gustav Meyring ve svých mystických románech odehrávajících se v Praze, které psal v kavárně
Mormartr na Starém městě, se zmiňuje o tomto místě ( Golem a Anděl západního okna).
Magistr Kelly a mág John Dee jsou ubytováni v domě U bílého Jednorožce a zde hovoří s bytostí
vyvolanou prostřednictvím Enochiánských klíčů ( Enochiánská magie - John Dee) a jasně a zřetelně
popisuje dopodrobna cestu na Pražský hrad a cestu do této oratoře, kde provádějí své pokusy.
V dalším románu G. Meyring popisuje jak tento Testament hovoří ..........

,,.............Sáhl do tašky a vytáhl z ní knihu.
Pak v ní dlouze listoval.
Kniha měla kovový obal a na něm vlysy ve tvaru rozet a pečetí, barevně malované a vykládané drobnými
drahokamy. Konečně našel místo, které hledal, a ukázal na ně.
Rozluštil jsem, že dotyčná kapitola má název "Ibbur"......."oplodnění duše".
Téměř celou polovinu strany zabírala ve zlatě a červeni vyvedená iniciála " I ". Automaticky jsem šiji
prohlédl a zjistil, že je na kraji poškozená.
Měl bych ji opravit.
Iniciála nebyla na pergamenu nalepena, jak jsem to doposud vídal ve starých knihách. Zdála se spíše
sestávat z dvou tenkých plíšků zlata, které byly uprostřed sletovány dohromady, zatímco jejich okraje
obepínaly kraj pergamenu.
Byl tedy tam, kde se nacházelo toto písmeno, v papíru vyřezán otvor?
Obrátil jsem list a zjistil jsem, že se můj předpoklad potvrdil.
Mimovolně jsem přečetl i tuto stranu a stranu, která ležela proti ní.
A četl jsem dál a dál.
Kniha ke mně hovořila stejně jako promlouvá sen, jen jasněji a daleko zřetelněji. A mého srdce se dotkla
stejně jako otázka.
Z neviditelných úst prýštila slova, stávala se živými a přistupovala ke mně.....,,

Co k tomu dodat.
Všimněte si, jak tento mysteriozní spisovatel proniká do podstaty mystických vizí a
symbolů.
Je pro nás velice důležité, všímat si symboliky okolo nás. Jasně a zřetelně k nám odkaz starých věků
promlouvá, však, kolik z nás vidí a slyší!?

Projdete-li se po Královské cestě, od původního Královského paláce (Palác U Hybernů - Karel IV. a jeho
syn Václav IV.) a Prašné brány ( brána, kterou v roce 1310 vnikli do Prahy Míšenští), ulicí Celetnou dříve
Caletná ( caletník - pekař moučné placky zvané caletník), přes Staroměstské náměstí Karlovou ulicí na
Karlův most ( dříve Juditin). Skrze Malostranskou Věž na Malostranské náměstí a odtud do Neruduvy
ulice až k místu, kde se skrze průčelí domu svažuje dlážděný chodník k staletému dubu, z kterého jsou
patrné již jen zbytky, a tudy dolů do skrytých prostor.........
.........kde na jedné straně za mohutnou skalní stěnou je
znovuobjevená (základna) rotunda sv. Václava (cca 1100), je zajímavé, že se zachovala původní
podlaha sestavená z dlaždic, na kterých jsou vyobrazeni bájní gryfové, podivuhodní kříženci orlů a lvů a
znázorňují jako by střežili tuto rotundu.
Všímáte si těch podivuhodných náhod!?? Náhod!??
Pozorný čtenář si jistě všiml, že jsem naší pouť ukončil v místě, které je povšechné a neurčité. Však, co
jsem nezamlčel je jeho okolí.Tato rotunda se nachází v domě (sklepení), kde v dnešní době je Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy
univerzity a je na požádání přístupná.
Je tedy ve staleté tmě zatuchlých chodeb pod dávnými sídly pohřbena pravda?
Co vlastně tento Testament přinese do dnešní doby!? Toť otázka nad kterou přemýšlím už drahnou
dobu....Na jedné straně pro ty, kteří nevěří pražádnému projevu ducha a duše, to přinese jasný důkaz, že
to, čemu věří je naprosto pomíjivé a hodnoty jsou jinak a jinde. Však bohužel nikdo z těchto
materialisticky a hmotně založených lidí nebude schopen se vzdát dobrovolně toho, čeho buď poctivou
či nepoctivou prací vydobil. Je pro ně těžké a nemyslitelné se vzdát všeho. Oni stejně o to své příjdou....
Na druhé straně pro člověka a duši pátrající po archetipu zákonitosti bytí to znamená vše!
Takovýto člověk je schopen se vzdát všeho, aby mohl najít vše.
Takovýto člověk, je nejbohatší ne na úrovni materiální, ale na úrovni Ducha.
Každý z nás má jedno společné.
A tím je poznání.
Poznáme-li řídící princip, kterému jsme buňkou v jeho nezměrné bytosti, poznáme-li božství v sobě, neb
jsme stvořeni k obrazu Jeho......všechny klamy, lži, předsudky, pokrytectví a hry padnou jak Isidin závoj a
pochopíme, proč jsme na Světě a za jakým účelem.
Věřme, že tento Testament nebude jako mnohé důležité psané listiny zatracen a neskončí buď v
knihovně Vatikánu za železnými dveřmi nebo nedej bože zničen neůmyslně či úmyslně.

Pravda se vždy vyjeví, a je jedno zda to bude zítra, dnes nebo až ve chvíli soudu......


Duben 2011

6. dubna 2011 v 13:32 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
Duben 2011


Čas plyne jako voda a ani jsme se nenadáli a již tu máme jaro a s ním i předpověď na měsíc duben.
Vážení, jsme nepoučitelní, nenapravitelní, nechápající, nenaslouchající, jsme prostě slepí, hluší a stále dogmaticky trváme na své pravdě a jsme o ni přesvědčeni. Ve své podstatě se naše nitro mění a to díky ovlivněnosti informacích toho, co se děje ve světě. Ta krutost, ať už jednotlivců nebo přírody, nám jasně ukazuje a ukázala, že cosi se mění. Mění se vnitřní pohled na nastávající změny, to znamená, že náš vnitřek se připravuje a to poměrně rychle na blížící se globálně centralizující změny. Je jedno, jestli to bude v oblasti ekonomiky, morálky, majetnictví atd., začínáme
chápat a to hlavně u sebe a v sobě, že vše je pomíjivé. Můj táta vždy říkal, že musím rozlišovat věci na potřebné a nepotřebné. Ty nepotřebné věci se u nás mění. Vzdáváme se (ale bohužel jen v nitru) věcí, okolností a možností, které opravdu pomíjejí. Začínáme uvažovat o věcech potřebných, to znamená věcech, které nám určují náš směr a vývoj. Zatím je to v rovině vnitřní, to znamená podvědomí, které naše myšlení zatím ovlivňuje, protože lpíme na hodnotách, kterých se nesmyslně až dogmaticky držíme. To podvědomí, to vnitřní já, už nám jasně říká, že to tak není.
Ale jak víme, kdyby podvědomí spolupracovalo s našimi myšlenkami, svět by vypadal jinak a my bychom byli úplně někde jinde, však tomu tak není. Zatím...... V dubnu pochopíme, co je být vlastně bohatý. Bohatství se neskládá jen z diadémů, klenotů, zlata a šperků, pravé bohatství se skrývá uvnitř, uvnitř nás. Proto každý z nás nacházíme ten svůj vnitřní poklad, který není naším majetkem, ale je propůjčený od nezměrnosti ducha a duše. Když pochopíme, že bohatství je všude kolem nás a naučíme se s ním hospodařit, jsme nejbohatší na světě. Duben nám jasně ukazuje, kudy vede cesta a je jen na nás a na vnitřním přesvědčení, zda budeme poslouchat hlas duše a ne hlas sobeckého já. Máme jedinečnou možnost vstoupit do našeho chrámu duše, svrhnout oltář pomíjivých a plytkých démonů, kteří nás ovlivňují pozlátkem "já musím" a postavit nový oltář a je jedno, zda bude ze zlata či z papíru, tomu správnému a jedinému řídícímu principu, který je v nás a to je bohatství duše, ducha, cnost a morálka.
Není lehké se vzdát toho, čemu jsme doposud bezmezně věřili, ale náš vnitřní hlas nám jasně ukazuje, že cesta k znovuzrození a obrození duše člověka je nablízku. Držím Vám palce, abyste v
boji s vnitřním démonem byli úspěšní a na konci vztyčili prapor VÍTĚZSTVÍ.