- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Srpen 2011

ZÁŘÍ 2011

31. srpna 2011 v 23:54 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
Z á ř í 2 0 1 1

Měsíc se s měsícem sešel a již tu máme sklonek léta v podobě měsíce září.
Uplynulý měsíc se toho poměrně hodně odehrálo, ikdyž to tak nevypadalo.
V době dovolených a relaxace jsme se nechali unést lehkostí myšlenek a trápení či starosti jsme nechali na březích rybníků, v dalekých zemích, kde jsme nechali rozpustit a vysublimovat naše trápení a problémy.

Však odehrálo se něco, co má vliv i na měsíc září.

Ať je to dopad ekonomické krize, vlivy počasí, a nakonec i malé osobní prohry, ale i vítězství.
Proto v měsíci září naše odhodlání a vnitřní síla řešit navstalé situace,
včetně situací minulých kypí a bublá jak Papinův hrnec, jen a jen explodovat.
Ono už je na čase, abychom spravedlivě řešili tyto situace.
Však přemíra a síla této exploze s sebou nese i ztráty.
Ne všichni jsou na ztráty (ikdyž jsou nutné) připraveni.
Snaží se nějakým způsobem vykličkovat, aby ztráty byly co nejmenší.
Nedivím se, nikdo z nás nechce přijít o to vybudované a chce být strůjcem svého života,
aby se vše řídilo podle něho.

Óóó, jak jsme naivní.....
..... Nikdo není natolik silný, aby ve své moudrosti řešil spravedlivě vůči sobě situace a osobní problémy.
O to více, čím se budeme snažit se stavět do role soudce, o to větší a krutější budou dopady.
Proto v měsíci září Vám doporučuji neřešit věci striktně a dogmaticky.

Vymstilo by se nám to.
Ne z důvodu, že to není potřeba, ale z důvodu, že nejsme schopni vidět věci objektivně.
Přemíra síly k řešení a ukončení věcí může být i destruktivní.

Ano, všichni se snažíme jít kupředu a už konečně řešit věci okolo nás.
Však kdo z nás je natolik k sobě spravedlivý, že se může pasovat do role spravedlivého soudce.......... Spravedlnost má pásku přes oči, ne z toho důvodu, že je slepá, ale z důvodu, aby nebyla ovlivněna nikým a ničím. Vlivy energetické projevy přírody se projeví v naší podrážděnosti, emočnosti a nestabilnosti našeho podvědomí. Vlivy přírody jsou:
.....dopad slunečního větru po mohutné erupci Slunce na začátku letošního roku a hlavně
.......okolo 21. září 2011 zde bude největší vliv komety Elenin
(největší hustota a největší působení gravitace na planetu Zemi za posledních několik tisíc let).

Pro příklad uvádím, že v době zemětřesení a následné vlny Tsunami byla kometa Elenin v jedné přímce za Sluncem vůči Zemi a nyní v této přímce se změní postavení komety tak, že bude mezi námi a Sluncem.
Opět v jedné přímce.

Jaký to bude mít dopad na chování a psychiku člověka je nasnadě.

Již nyní mnozí z Vás cítí nervozitu a stoupající vibraci, avšak neví proč.
Na měsíc srpen jsem předpovídal, že se bude v České republice hýbat země........... stalo se tak.
Několika denní otřesy v oblastech chebska až o síle 4,1 Richterově stupnice nám jasně ukázaly a připomněly, že se západní Čechy přiřadily k pásu pohybu zemských desek.
Čím větší působení gravitace komety Elenin bude působit, tím více se to bude projevovat na zemské struktuře a hlavě na psychice lidí.

Proto opravdu nepospíchejte na řešení svých situací,
protože ovlivnění této skutkové podstaty nás vrhne úplně někam jinam než předpokládáme.

Věci v rámi Univerza se daly do pohybu a ten, kdo nezvládl v červnu (jak jsem psal), předstoupení
"před spravedlivý soud Univerza a neobhájil své činy před sebou samým"
následné dopady si ponese až ke dni, kdy se ramena váhy spravedlivě vyváží.

Ta chvíle, ten den, ta hodina se blíží čím dál tím víc až kohout na pražském Orloji zakokrhá při posledním rozloučení starého světa, kdy kostlivec zazvoní při uvítání nového řádu světa,
kde již opravdu spravedliví sami k sobě vyhrávají.
Proto září pro nás pro všechny bude zkouška naší trpělivosti, vůle, spravedlnosti a hlavně morálních hodnot,
které v sobě zatím potlačujeme.

Apokalypsa.... proč !??

20. srpna 2011 v 12:24 | kaar |  Evangelium sv. Jana........Boží soud!??
Evangelium sv. Jana.......Nový zákon......kniha Zjevení - Apokalypsa.........


V tomto příspěvku, bych si přál pro Vás poodhalit roušku mysterií o Sedmero pečetí a Posledním soudu světa...

....APOKALYPSE!

Z počátku budu citovat pasáže z bible pro Ty, kteří o Apokalypse slyšeli, ale vůbec neví o čem vlastně APOKALYPSA je a o čem hovoří!
Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona, a pojednává o zjevení, které obdržel na ostrově Patmos, kvůli svědectví Ježíše Krista.
Svatý Jan předkládá své Zjevení jako celou knihu, kterému se dostalo na den Páně (sobota).
Takže, to jen na úvod a zde tedy citace, po které bude následovat má interpretace a poodhalení tohoto mysteria....
....... ,,uviděl jsem, kterak Beránek boží otevřel první ze sedmi pečetí.,, (zjevení 6. 1.)....


......Vytržen duchem do nebe, vidí Boha sedícího na trůně v oslňujícím lesku jeho zjevu. Sedm pochodní, obraz Boží vševědoucnosti je postaveno vůkol. Kolem trůnu sedí jako zástupci Boží obce čtyřiadvacet nejstarších - dvanáct podle dvanácti kmenů národa a dvanáct z obcí apoštolů.

.....Uprostřed nich usedly čtyři živé bytosti, zástupci všeho tvorstva - člověk, lev, býk a orel
(pozn.- nepřipomíná vám to Sfingu!??).
Ostrým zrakem konají věrnou stráž, a opatřeny jsou šesti dvojicemi křídel na znamení, že jsou připraveni plniti boží příkazy. Lev a orel stojí v popředí, s hrůzou pro svět zlých, které čeká soud.
V ruce drží Pán knihu Božských záměrů a soudu, která je ale zavčena sedmi pečetěmi a žádný tvor nemůže pečetě rozlomiti...

...tu přichází SPASITEL, a to v pokorné podobě Beránka, který vykoupil lidstvo svojí krví a má odznaky Božské moudrosti - (pozn.-pozorně čtěte!!!), které jsou sedmero rohů - poukazují na na jeho všemohoucnost a sedmero očí, které poukazují na jeho vševědoucnost.
Přijímá knihu z ruky Otcovy.....
.....Beránek rozlamuje první ze sedmi pečetí, a .....

..............."I viděl jsem, když otevřel ten Beránek jednu z těch pěčetí a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým: "Pojď a viz." I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm měl lučiště. A dána jest mu koruna, i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal."


"A když otevřel pečeť druhou, slyšel jsem druhé zvíře, řkoucí: "Pojď a viz." I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země, abyse se vespolek mordovali, a dán jemu meč veliký."

"A když otevřel pečeť třetí, slyšel jsem třetí zvíře, řkoucí: "Pojď a viz." I pohleděl jsem, a aj, kůň vraný, a ten, kterýž na něm seděl měl váhu v ruce své. I slyšel jsem hlas an řkouce: "Měřice pšenice za peníz a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď."

"A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete, řkoucí: "Pojď a viz." I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt, a peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými.

"A když otevřel pečeť pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým, řkouce: "Až dokud, Pane svatý a praví, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi?". Tedy dáno jednomu každému roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kterýž zmordováni býti mají jako i oni.

"I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj, zemětřesení veliké stalo se, a slunce zčernalo, jako pytel žíněný, a měsíc všeckem byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi podobně jako dřevo s smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A nebe se schovalo jako kniha zavřená, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuly se. A králové země i knížata i bohatí a úředníci a mocní i každý služebník i všeliký svobodný skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám i skálí: "Padněte na nás a sryjte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka, neboť jest přišel ten den veliký hněvu jeho i kdo bude moci ostáti.

"A když otevřel pečeť sedmou stalo se mlčení na nebi jako za půl hodiny. ......."

Dále obsahuje Kniha zjevení projev těchto sedmi pečetí v podobě sedmi andělů, jimž bylo dáno sedm trub. Dále citace:

" A těch sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se, aby s troubili. I zatroubil anděl první, a stalo se krupobití a oheň smíšený se krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená spálená jest.

Potom zatroubil anděl druhý, a jako hora veliká ohněm hořící uvržena jest do moře. I obrácen jest v krev třetí díl moře a zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteřáž měla duši, a třetí díl lodí zahynula.

A třetí anděl zatroubil, i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod. Té pak hvězdy jméno bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byli zhořkli.

Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd, tak že se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila a též podobně i noci.

Potom anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, že hvězda s nebe spadla na zem, a dán jest jí klíč od studnice propasti, kteráž to otevřela studnici propasti. I vyšel dým z té studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jímž dána jest moc, jakouž mají štírové zemští. Ale řečeno jim, aby neškodily trávě zemské, a ničemu zelenému, ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteříž nemají znamení Božího na čelích svých.

Tedy šestý anděl zatroubil, i slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, kterýž jest před obličejem Božím, řkoucím andělu šestému, kterýž měl troubu: "Rozvaž ty čtyři anděli, kteříž jsou u vězení při veliké řece." I rozvázaní jsou ty čtyři andělé, kteřýž byli připraveni k hodině a ke dni a k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí.

I viděl jsem jiného anděla sedmého, silného sestupujícího z nebe, oděného oblakem a duha na hlavě jeho byla a tvář jeho jako slunce. A v ruce své měl knížku otevřenou. I postavil nohu svou pravou na moři a levou na zemi. A volal hlasem velikým, jako by lev řval. A když dokonal volání, mluvilo sedm hromů své hlasy. Slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mě:" Zapečeť to, co mluvilo sedm hromů." Tehdy sedmý anděl pozdvihl ruky své k nebi, a přisáhl skrze živého na věky věků, kterýž stvořil nebe i to, což v něm jest, a zemi i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest, že již více času nebude. Ale ve dnech hlasu sedmého anděla, když bude troubiti, dokonáno bude tajemství Boží. "

Toto jsou citace z Bible svaté z roku 1911 po mém otci Aloisi Krátkém, která byla sepsána podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

Vím, je to dlouhé, ale je nutné, si toto připomenout a pro mnohé to bude první setkání s tímto textem a hlavně obsahem.
Všichni, bez vyjímky, jsme o Apokalypse slyšeli, však vůbec nevíme co je vlastně v textu a co nám popisuje. Proto jsem na úvod citace z knihy ZJEVENÍ napsal....ono je to delší, ale pro začátek nám to stačí.

Víte, všichni předpokládají, že se něco semela a ten nahoře nás na konec spasí a zachrání.....
Tak to jste se šeredně mýlili.......
On ten začátek vypadá na to, že lidé díky svým hříchům budou potrestáni, protože nebyli zbožní (to znamená, že uctívali své modly, mamon, moc a materialismus) a neuctívali Boha tak jak si zaslouží!
Jejich srdce se uzavřelo před vírou v jednoho jediného spravedlivého Boha....

Jasně, v tomto se nemílí, většina je materiálně založena, protože odevzdat složenky do rukou božích, je sice lákavé, ale nemožné! Podotknete, že peníze a další s tím spojený konzumní život je produktem člověka, a můžeme si za to sami a Bůh s tím nemá co dočinění.......
.........chyba, vše se děje podle božího záměru!

Tak, a jsme při jádru věci, Vše, čím procházíme, ať je to změna klimatu, oteplování planety, přírodní katastrofy, finanční a ekonomická krize, manipulace s myslí lidí, strach z nových směrů, církev a její obroda, uvádění lidstva do obavy z konce světa a další negativní projevy, které nás ovlivňují v úsudku, jsou ne dílem člověka,
nýbrž záměrem.....
Proč!?
Když si pozorně přečtete úvodní prolog, tak zjistíte, že Beránek Boží rozlamuje jednu pečeť za druhou,
ne za účelem trestu a boje s Antikristem (šelmou), který by už měl v té době vládnout Světu,
nýbrž tyto velice kruté rány sesílá na ČLOVĚKA!!!!!!

Ne, není to chyba, také jsem si sám v prvopočátku říkal, co čtu špatně, to přece není možné, aby Stvořitel člověka, seslal takovéto zkázonosné rány!
Nečetl jsem špatně, opravdu se tyto rány týkají lidského rodu a Antikrist (šelma),
s tím nemá (alespoň v prvopočátku) nic společného!

Říkal jsem si, proč se k nám takto chová a proč na nás sesílá takovou zhoubu a zmar!

Čtete-li pozorně určité dogmatické pasáže, zjistíte, že milovat Boha v jeho moudrosti a vševědoucnosti je jen jediná podmínka dojít ke spasení a spočinutí v jeho náruči.
Jsem normální člověk, tak jako vy ostatní a miluji své děti, přítelkyni a další lidi a i věci.
Však je několik stupňů milování a mít rád.......v Bibli se píše,
a sám Ježíš říká - miluj bližního svého jako bych to byl já sám.....!

Však, na druhé straně toto popírá.

V Novém Zákoně v Evangeliu sv. Matouše a to kapitole 10, se píše -

verš 37- Kdož miluje otce neb matku více nežli mne, neníž-li mne hoden. Kdož miluje syna neb dceru více nežli mne, neníž-li mne hoden....

verš 38 - A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníž-li mne hoden...

verš 39 - Kdo nalezne duši svou, ztratí ji, kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezne ji.

No to je teda mazec.....opravdu bych měl být tak silný a nezdolný ve víře v Boha, abych se vzdal své dcery, syna (miluji ho i když jsme spolu na kordy), nenarozeného potomka, své nastávající ženy, přátel, své DUŠE!??

Vždyď On sám nám dal právo volby a svobodné vůle......
......neznám nikoho, kdo by byl tak silný a vzdal se svého srdce
a toho, čemu říkáme moje rodina natož své duše a svobodné vůle!

Proto na nás posílá tyto zkázonosné rány, aby se přesvědčil, kdo má tak nezdolnou víru v jeho spravedlivý boží soud a kdo je neochvějný ve víře v Něho.

No, nezlobte se na mne, to je od něj dost nefér......

Nejsem křesťan, však nemusím být pod křídlem jakékoli církve abych věřil!
Mám svého ,,boha,, uvnitř své duše a má víra v ,,Něco,, či ,,Někoho,, je nezdolná a nezvratitelná!!

Jsem tedy nehoden předstoupit před Boží soud aby mne byla zvážena a souzena moje duše!?

Jsem tedy už teď a tady odsouzen k plamenům věčného zatracení!?

Zasloužím si, tak jako Vy ostatní zažít VÁLKU, HLAD, OTRÁVENÉ OVZUŠÍ, JEDOVATÉ KOBYLKY, NÁSILÍ a SMRT!?
Jsme tedy už předem, dle dogmatického kodexu v Bibli odsouzeni k věčnému zatracení!?
Ne, nejsme a nikdy o nás nikdo dopředu nebude rozhodovat jací jsme!

Jací budeme, je jen na nás a naše víra je naše, moje i vaše.
Naše Duše je sice součástí Ducha, to nepopírám a nikdy popírat nebudu,
však, každá Duše, je seslána Duchem pro nějaký smysl a záměr,
ale s vlastní vůlí se rozhodovat sám za sebe.

Jestliže, nás Duch poslal s nějakým cílem sem na Zem a potom nás za to trestal a zkoušel nás.....
.......no, opravdu se mi to zdá hodně nefér vůči nám!!

Ono to totiž vypadá jak vyprovokování střetu mezi Nebem a Peklem....

Protože, když na nás sešle takovéto kruté rány (zkoušky, zda ho milujeme nadevše), tak až povstane Antikrist a bude ty, kteří toto vše přežijí, kteří jsou unavení, hladoví, vyčerpaní, nemocní a zoufalí,
uklidňovat a poskytovat jim bezpečí, nasytí je, zmíní bolest a další,
tak mu budou vděčni a upnou se k němu.....
.....a jak dobře víme, záměr a cíl Antikrista je popřít Boha a získat duše lidí, aby se skrze ně dostal do podstaty Ducha (boha) a tím dosáhl vlády a svrchovanosti nad vším.

Bude mít lehkou práci získat většinu duší.....
...duší, které, díky rozlomení pečetí odpadnou od víry, protože jsou trestáni za něco, co jim bylo dáno od Stvořitele do vínku.....
....za svobodnou duši, svobodnou víru, svobodnou vůli.

Co je tedy Apokalypsa a následný Soud Boží!?

Není to boj síly a moci mezi principy DOBRA a ZLA mezi sebou a my všichni, bez vyjímky, jsme jen nástroj!?

Ale, vždyď Světlo není bez Stínu a Stín není bez Světla......
......je jen jediný princip, který má své plus a minus, začátek a konec, život a smrt!!

To mi chce cosi namluvit, že se tento mocenský boj odehrává uvnitř podstaty a vědomí principu!?

To by znamenalo, že jednotný princip je jako psychicky nevyrovnaná bytost a my jsme myšlenky této bytosti!?

No, jsou to jen úvahy.
Neberte to dogmaticky, protože skutečnost může, ale i nemusí být jiná........

Nuž tedy....je to v nás samotných, v našem náhledu, našich myšlenkách, v naší víře...
.....a nezapomeňte na základ...
...my všichni jsme stvořeni (jak se píše) k obrazu JEHO!!

Proto pravím Hosana a Aleluja.............

Retrospektiva od události na Tři krále a Zvon Míru,,,,,

9. srpna 2011 v 8:22 A je to tady!........??
Retrospektiva od události na Tři krále a Zvon Míru.............

Bylo klasické zimní ráno, mnozí se choulili do svých kabátů a bund, protože i když svítilo sluníčko,
zima byla vlezlá a zalézala pod kůži.
Však, co na tomto dni bylo zvláštního, je to, že je svátek Tří Králů.
Rodiny se chystaly na návštěvy svých blízkých, babičky pekly koláče a mazance,
všude vonělo svařené víno a punč.
Však v Kolíně nad Rýnem, okolo tamní katedrály vládl shon, nervozita a vzduch byl cítit napětím a očekáváním. Co se to tu děje!?
Docela významná událost!
Sám Svatý otec, papež Benedikt XVI. má zde sloužit sváteční mši.
Koberce vzeli čistotou, katedrála byla provoněna kadidlem, svíčky vznešeně plápolaly
a rozsvěcovaly oči všem přítomným.
Všude vládl tajemný a posvátný čas......
Však.....co se to děje!!?
Mohutná rána přeťala postní ticho....
Nastal shon a zmatek, protože nikdo nevěděl, co se stalo.
Co to bylo za ránu, která se rozléhá po katedrále!!?
V této ohlušující ráně (která zní do dnešních dnů), se stalo to, že Zvonu Míru upadlo srdce!!

Ó Bože, proč zrovna v tento sváteční a bohoslužný den!!!

A jsme u toho.
Netahejme do této události Boha, ten s tímto nemá co dočinění a nechme jej v klidu a pro ty, kteří jsou k tomu povolanější a fundovanější.
Budeme však do této události tahat člověka!!
Pochybil lidský faktor?!
Zasáhla vyšší moc !?
Způsobila to únava materiálu?!
Znamení?!
Signál?!
Začátek nové éry?
Tyto otázky jsem si kladl ve chvílích, kdy pero zaznamenávalo slova na papíře a měli jste možnost je číst v tomto časopise ,, VE HVĚZDÁCH,, v únorovém čísle.
S odstupem času, jsem přesvědčen o tom, že to byl předem promyšlený a připravený signál, který odstartoval zásadní změny ve světě a započal novou kapitolu v éře lidstva.

Když se poohlédnete zpět, na oněch sedm uplynulých měsíců ve světě a u nás, co se vše odehrálo...............no to je docela mazec!! Nemám-li pravdu!??

Těch přírodních katastrof, co během této doby postihlo svět, je dosti zarážející a výmluvné.
Erupce sopek, záplavy, zemětřesení, vlny Tsunami, tornáda, sněžení v tropických oblastech, tání a posun ledovců, posun zemské kůry, rozsáhlé požáry, sesuvy půdy, kroupy, přívalové deště.......
Není jediný světadíl, který by nebyl postižen přírodní katastrofou.
A to je prosím pěkně jen projev přírody!!!!!

Jaký projev a reakci má člověk na tento signál!!?

V Afrických zemích, je jeden politický převrat za druhým. Někdy v poklidu a někdy za dramatických událostí. Tunisko, Lybie, Egypt, Sýrie,
Těch válečných konfliktů vůči těmto změnám a těch mrtvých........
V Lybii se válčí do dnešních dnů a dokonce do toho se zainteresovala a byla zatažena Evropa!!!
V Sýrii jde jen v současnosti o moc......těch zbytečně zmařených lidských životů!!
Vlna nespokojenosti s vládou v tamních zemích se přehoupla přes Jonské moře (tak jak píše ve svých proroctvích Nostradamus), do Evropy a tamní protesty proti politickému zřízení se rozhořely v Řecku, 3panělsku, v Česku (strašný oficielní název pro naši vlast!!), Ukrajinu, Maďarsko, Irsko, Anglie, Polsko, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko......no je toho hodně....že??
Letmo jsme se dozvěděli o revoluci na Islandu a o tamní změně vládního režimu.

Teroristické útoky v Arabských zemích a dokonce už i v Evropě!!!
Jak nám mocní zakrývají oči a uši pompéznímy gesty, kdy v první řadě pluje jak vlajková loď hrdinské zneškodnění Usama bin Ládina!!
Už i na tomto gestu, je plno polopravd a nejasností. Mocní mlží a mlžit vždy budou a to jen proto, abychom byli odtrženi od zásadních věcí a situací!!
Místo toho, abychom byli přesvědčeni, že nejhledanější muž planety byl zneškodněn se stalo co!?
Rozhodlo se, že se fotografie těla nebudou zveřejňovat pro nevhodnost (mnoho filmů, kde se zabíjí je brutálních a krve či zmrzačených těl je vidět bez skrupulí...), potažmo, okamžité pohřbení těla do oceánu.....
Jistý Američan se rozhodl najít a vyzdvihnou tělo z oceánu.......bylo mu doporučeno, že by toto neměl dělat.
Jak to dopadlo!?
Od tohoto úmyslu odstoupil.......!
A jakoby nešťastnou shodou okolností, byl sestřelena helikoptéra v Afghanistanu se členy komanda Navy Seal, kteří uskutečnily tuto likvidační misi.
Nepřipadá vám to jak z blbýho scénáře béčkového filmu, kdy jsou svědci odstraňováni, aby nemohli vypovídat o skutečnostech!??
Když budu mluvit za sebe, tak ano!!
Tolik násilí, válek, hladomoru, zmařených lidských životů, vykonstruovaných záměrů, závisti, boje o moc, pokrytectví.........strašný!!
A kdo za tímto vším stojí a nese zodpovědnost!?
Bůh!?
Kdepak, člověk a zase jen člověk!!!!
Tolik špíny v politickém světě, která vyšla najevo a byla transparentně odhalena, je neúnosné.
Nespočet odhalených úplatků a v jaké výši je odsouzení hodné, však kdo za tím je v pozadí!?
Zase jen člověk a jeho touha po moci a penězích!!
Neříkám, mít dostatek financí je hezké, ale za jakoukoli cenu!?
To raději budu chudý, ale poctivý a čestný, i když to v dnešní době není populární a nebudu IN.

Již při referendu při hlasování, jestli má Česká republika vstoupit do Evropské Unie, jsem byl zásadně proti. Měl jsem a stále mám obavu o naší svrchovanosti jako státu.
Někdo může podotknout, že díky investicím, grantům a dotacím se mnohé zrealizovalo a města či venkov si pomohla zrealizovat svůj rozvoj.
Chyba, dílčí úspěchy neberme za vítězství.
Umíte si představit kolik peněz náš stát vyčerpal z Evropské unie!?
Od roku 2007, dostal náš stát ....... 340miliard korun českých!!
To je sumička!!!.....kdepak jsou!?

Nicméně, v dnešních dnech se otřásá ekonomika celého světa, a všichni se bojí tzv. Černého pátku na burze.
Je to jen vývojové stádium a proces, který byl nastartován v roce 2008 a to firmou EPSON v USA.
Tehdy se provalil skandál z defraudace několik miliard dolarů ze státního rozpočtu.
Tehdy byly před krachem nadnárodní firmy, které na tomto gigantu byly závislé
(za všechny automobilový průmysl v USA).
Však co se stalo!?
Kongres odsouhlasil, že tutu díru zalepí ze státního rozpočtu o několik destítek miliard dolarů a vypomůže tak hrubému domácímu rozpočtu, který má právě vliv na celosvětové dění.
V vzniklém deficitu se USA rozhodly odprodat svoje státní zadlužení.....světe div se, Číně!!
A jak na toto zareagovala ČÍNA!??
Začala tlačit do kouta nejen Spojené státy, ale potažmo celý Svět!!
Nebude dlouho trvat a Evropská banka bude na pokraji krachu, protože dotuje evropské státy, aby se nezhroutily a nezbankrotovaly!
A opravdu se stane noční můra v podobě Černého pátku skutečností a celosvětová ekonomika padne.
Hádejte dvakrát, kdo na toto doplatí!!!!

Jeden velice moudrý muž prohlásil, že podle myšlenek se tvoří svět a myšlenky jsou podkladam skutku.
Jak moudrá slova, a je smutné, že vyznívají naprázdno........

Nenastane žádné DEUX EX MACHINA....

Tu tečku a závěr si každý z vás udělá sám.....

Je jen na nás samotných jak se k těmto změnám postavíme a jak budeme hrdí na to, že jsme lidi!!

Takže, slyšíte tak jako já, že rozléhající se rána opravdu signalizuje novou éru lidstva!?

Ono totiž, jací budeme sami uvnitř, takové bude naše prostředí a náš život!!

Srpen 2011

2. srpna 2011 v 22:57 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
Srpen 2011


Je srpen, léto nám vstupuje na vrchol svého působení, pro mnohé je čas dovolených, relaxace, odpočinku a odproštění se od věcí, které nás zatěžují.
Dalo by se říci, že srpen bude probíhat v poklidném a mírném tempu tak, jak si čas dovolených a prázdnin zasluhuje.
Tak, jak se necháme ukolébat pohodou a klídkem, tak nás následné dny docela pěkně zaskočí. V minulém měsíci se odehrálo mnoho závažných událostí, které poznamenaly stabilitu dní.
Tak, jak jsme byli zaskočeni minulý měsíc, tak budeme zaskočeni i v měsíci srpnu.
Universum na nás přichystalo zásadní zkoušku a zásadní zlom v chápání materiálního a projeveného světa.
Již karta Věže a následná karta boření starých oltářů a postavení všeho znovu naznačuje,
že se opravdu bude cosi odehrávat.
V Testamentu starých mistrů jsem psal, že 28. 6. 2011 se měla odehrát událost,
která by poznamenala dění u nás.
Však nestalo se tak a díky různým vlivům se tento odklad posunul na měsíc srpen.
Toto či něco podobného, ale ve větším měřítku se odehraje okolo 6. srpna nebo 26. srpna.
Pro mnohé to bude výzva k upevnění rodinných svazků, vyřešení mnohaletých nesrovnalostí mezi rodinami a jejich příslušníky.
Půjde o semknutí a scelení příbuzenských vztahů, poškozených vztahů mezi partnery či mezi přáteli.
Však je zde podmínka - uvědomit si, že to, čím se trápíme a nemůžeme překlenout (ať už z jakéhokoli důvodu) je zbytečné a malicherné a podstata, proč vlastně jsme na Zemi je jinde.
Naučíme se díky okolnostem odpouštět a přijímat prohry se vztyčenou hlavou, protože víme, že máme na tom podíl i my samotní.
V měsíci srpnu si musíme také uvědomit jaký je rozdíl mezi odvahou a hrdinstvím.
Odvážný člověk nad svým jednáním přemýšlí a nejedná ukvapeně.
Každý máme svůj potenciál odvahy, která nemusí být na obdiv okolí.
Hrdinství ve své podstatě jde ruku v ruce s odvahou, ale může se i stát hrdinstvím takzvaně do očí bijícím.
Hrdinství může v sobě skrývat i vypočítavost, pokrytectví a touhu po ovacích.
Je zde také mnoho nových známostí, které však jsou vedeny jen chtíčem a pudem.
Proč ne - nejsem moralista, ale jakmile jeden ze zúčastněných do tohoto letmého vztahu dá předpoklad, že by ....... dopadne to špatně a bylo by mnoho zklamání.
Co se týká finančních záležitostí a financí jako takových, je nasnadě,
že mnozí přepálili své možnosti a užívají si nad rámec svých možností.
Toto saldo se projeví hned po prázdninách a věřte, že při blížících se vánocích u mnohých budou vánoce o něco chudčí a skromnější.
Český člověk totiž žije přítomností a nekouká napravo nalevo,
není moudrý v hospodaření se svými pěnezi.
Vlna následného zdražování potravin, energií, a všeho spotřebního zboží,
nás zasáhne ke konci srpna a tím mnozí budou muset opustit svůj životní standard a uskromnit se.
O to víc nám jasně "Ti ze zhora" dávají šanci a možnost k semknutí a sblížení člověka k člověku.
Matka Země stále hledá a nenachází s námi společnou řeč, proto nám dává, tak jak umí mluvit,
to znamená situacemi, počasím, stavy, enormním suchem, extrémními záplavami najevo,
že se k ní chováme neucitvě a netečně.
Proto nám dává najevo nespokojenost s naším jednáním.

Je jen na nás,
jak tuto symbolickou řeč Matky Země pochopíme,
a hlavně....... jak se tomu svou odvahou a hrdinstvím postavíme.