- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2012

Lhůta je u konce.......

23. května 2012 v 9:45 | kaar |  Konec času a rok 2012
Lhůta je u konce...........Když Julius Caesar dne 10. ledna roku 49 př. n. l. překročil řeku Rubikon, pronesl památná slova....
,,Alea iacta est,, neboli ,,Kostky jsou vrženy,,
která jsou platná dodnes a v dnešní době více než aktuelní.

Dne 27. dubna roku 2012 n. l. to platí dvojnásob.
Proč jsou kostky vrženy, Vám odpovím a vysvětlím hned, jen musím podotknout, co tento výraz vlastně znamená. Nuže, používá se v tom smyslu,
že sled událostí dospěl do bodu,
kdy není cesty zpět a tudíž se něco musí neodvratně stát.

Takže, tohoto dne se stalo v přeneseném slova smyslu toto........
- ještě malinko poodběhnu a vysvětlím příčinu této události -
V Zjevení sv. Jana tkzv. Apokalypse (Apokalypsis - Odhalení) se hovoří
o sedmi pečetích rozlomených Beránkem božím,
které budou rozlomeny v Soudný den a poté následují biblické vize o čtyřech jezdcích (Válka, Hlad, Smrt a Mor)
a o právě již zmíněných sedmi pečetích.
Vždy, když jsem četl o Apokalypse, tak postoupnost jednotlivých kapitol byla poměrně zřetelná a jasná.
Boží rány za ranou na sebe navazují a v určité analogii.
Jak jsem se hluboce mýlil.
Upozorňuji na to, že toto je mé vidění a můj názor na danou problematiku a následný běh událostí!
Vše začíná, i když je to poměrně podrobně popsané, od konce popisovaných událostí.

............To znamená, že dne 27. dubna roku 2012 se odehrála zásadní událost a to
- zazněla polnice Sedmého Anděla a ten potvrdil -
...........,,že lhůta je u konce.....
ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství,
jak je Bůh oznámil svým služebníkům a vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš:
" A bude kralovat na věky věků." .............

Nebojte se, nebudu vás zde přesvědčovat o křesťanské víře či jiným vírám k podrobení se dogmatu.
To není a nikdy nebude můj záměr.

Jen poukazuji na tu skutečnost, že v knize Zjevení sv. Jana je kus pravdy
a věci se opravdu dějí tak, jak jsou popsány, však mají jiný kabát, tváří se jinak a vypadají jinak.
Jak!?
Když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte,že to, co vypadalo a tvářilo se krásně, blahoskvolně, láskyplně,
vše to co se nám líbilo, vzalo za své a vše se nám pomalu a jistě odhaluje.

To, co se za tímto jednáním vůči nám odhaluje je hnus, pokrytectví, nenávist, závist, špína, zkaženost, zloba a zjištění, že jsme na něčem či někom závislí nás staví do role obětních zvířat,
z kterých se staly promiňte mi ten výraz - dojné krávy pro zisk peněz, energie, vnitřního bohatství
a v neposlední řadě ztráty lásky, sebeúcty, sebedůvěry
jen pro pocit moci, ovladatelnosti a nepostradatelnosti jednotlivců,
společností hlásající Spasení a Uzdravení.
Společností, které pro svou pokryteckou potřebu Učí, jak být dokonalým,
nadnárodním společnostem nabízející nám kvalitní zhodnocení našich prostředků a výhodných půjček či úvěrů a dalším a dalším lákadlům dnešní doby a času.

Započal totiž rozhodující moment tzv. válka mezi Dobrem a Zlem
(promiňte mi toto dogmatické přirovnání, ale přál bych si aby jste si to uvědomili i do nejmenších projevů).

Ono se toto neprojevuje jen u člověka, ono se to projevuje i v rámci přírody.
Tento aspekt se projeví v přírodních pohromách a jak se praví -

.................Slunce se zatmí, Měsíc nevydá svého jasu, hvězdy budou padati z nebe
a mnohé nesmírné vlnobití na mořích budou následovati.....

Odvrácená strana dostává tvář a jméno.
Zdvihá se ve vší síle s divy a falešnými zázraky,
s pokušeními těla i duše, nepravým proroctvím, nevázanosti mravů, jen proto,
aby získala veškerou vládu nad těmi, kdo uvěřili a slepě ji následují.
Rozmnožuje se nepravost a lež začala přebírat svou vládu i láska chřadne jak růže,
která je zalévána jen hořkostí a pelyňkem.

Proto navstala doba pro TY,
kteří prohlédli či na vlastní kůži poznali tyto aspekty
a díky svému vlastnímu uvědomění se postavili na vlastní nohy a začali používat svůj rozum,
protože se naučili rozhodovat se za sebe a svou duši.
Díky tomu získali jedno z tajemství doposud jim skryté......
......získali sebe sama, odhodili jho otroctví duše a získali vládu nad svým JÁ!............

Staňme se tedy těmi, kdo hrdě nosí znamení pravdy a lásky.
Staňme se světlem v temnotách a rozsvěcujme světlo poznání, jako mytologický Prométheus,
který snesl z hory Olymp oheň pro smrtelníky.
Oheň, který nejen hřeje, ale i přínáší život a rozsvěcuje srdce láskou.
Staňme se tedy loučemi světla.
Staňme se tedy člověkem, který se umí rozhodnout a rozpoznat,
co je pro něj v dnešní době přínosem nebo jedem.

Červen 2012 dle Zodiaku - Blíženci - a běžného měsíce

18. května 2012 v 8:46 | Solis Templ |  3 - Rok 2012 dle Zodiaku a dle běžných měsíců
Č E R V E N 2 0 1 2

dle Zodiaku - Blíženci -dle běžného měsíce -

Červen.
To je měsíc, kdy končí školní rok, kdy se plánuje, co se bude dělat o prázdninách.
Bohužel začínáme polevovat v našem přemýšlení, protože to, co se bude odehrávat okolo nás, nebude příjemné. Sdělovací prostředky
........televize, rozhlas, tisk, internet, nás bude informovat a směrovat úplně někam jinam,než je potřeba.
Strašák hospodářeské krize bohužel vyvrcholí v plné své nádheře.
Nechci předíbhat událostem, ale nové zřízení nejen politické, ale i občanské se změní.
Zažene nás to do úskalí, kde si v první chvíli nebudeme vědět, co si počít.
Prostě veškerá struktura, na kterou jsme si zvykli, končí.
Proto se obracíme na svou rodinu, na své okolí a radíme se, co dál.
V tu chvíli pochopíme naše dcery a naše syny, že ve skutečnosti to, co nám předesílaly, je pravda
a díky nim jsme nespadli do propasti porážky.
O to více se naše rodiny a i člověk k člověku sblíží a stmelí v jeden jediný organismus,
který je schopen fungovat a jít dál.
V měsíci červnu bychom neměli a nesmíme podléhat radám a dogmatickým poučkám duchovních vůdců,
kteří se projeví v plné síle.
Proto to naše políčko, které jsme pečlivě obdělávali, bude naše vizitka a příklad pro ostatní,
že umíme hospodařit a jsme právoplatnými dědici a obdělávateli této půdy.
Budeme natolik silní a vstřícní i pro ty, kteří nepochopili tu možnost nebo tu šanci, úspěšně a spravedlivě
pracovat na svém poli a podlehli vidině mamonu kde se ztratili v labyrintu pomyslného bohatství
a podáme jim pomocnou ruku a připomínáme jim, že jsou stále články toho celého řetězu,
kterému se říká lidský rod.
Bohužel i některé křivdy se na nás budou páchat.
Proto bych nazval červen měsícem
- Pochopení.