- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Duben 2014

Š E L M A

26. dubna 2014 v 8:36 | Solis Templ Salutaris |  .......ŠELMA
Šelma.....

Tmavá chodba, která byla vytesaná ve skále a spoře osvětlená loučí,
se náhle prudce svažovala dolů.
Dva muži odění do zbroje a opásaní mečem se zastavili aby si odpočinuli,
protože sestup do Jeruzalémského podzemí je obtížný a namáhavý.
Tito rytíři si uvědomovali tu skutečnost, že tisíc let tyto chodby byly zapomenuty
a oni jsou po takovéto době prvními, kteří znovu objevují a nalézají tajemství,
které má v budoucnu ovlivnit celý svět.
Píše se rok 1118 a oni jsou členy první Křížové výpravy.

Tajemství ukryté před nimi mají nadosah a vědění je žene neůnavně vpřed.
Louč zapraská a chabé světlo pohasne.
Ocitli se ve tmě.
Ale dole před nimi je slabé světlo.
Krok po kroku se pomalu přibližovali k slabé záři. Cesta šla pomalu a těžce.
Vzduchu bylo pramálo, ale jejich víra je hnala vpřed.
Záře sílila až přecházel zrak a naši rytíři si rukou clonili oči, aby alespoň trochu viděli
co se před nimi nalézá.

Na konci vytesané chodby se rozprotírala větší místnost obložená zlatými pláty po stěnách
a i na stropě.
To co se zde nalézalo zářilo a osvětlovalo celou místnost připomínající chrámovou loď. 
To co spatřili uprostřed je natolik ohromilo,
že zůstali stát a s němým úžasem padli na kolena a rozplakali se......
.......není to nikdo jiný než Hugo de Payns a Godefroi de Saint Omeru.
Ptáte se kdo tito muži jsou?
Jsou to dva ze sedmi rytířů, kteří založili Řád Chudých rytířů Krista a Šalamounova Chrámu,
známých pod jménem Templáři.
Je naprosto jedno, co zde našli.
Zda to byla Archa úmluvy, Svatý grál, Hlavu ,,Bafometa,, - toto pojmenování,
porvé použil až o několik stovek let později Elifas Lévi -, či jiné důkazy o Bohu.
Důležité je, že od tohoto okamžiku, se začaly psát dějiny jinak. 
Od Templářů a jejich vědění se začal vyvíjet svět směrem o kterém si zde budeme povídat.
Jak je jistě povšechně známo, tento řád byl zrušen hamižností a žárlivostí jednoho jediného krále a tím byl Filip IV Sličný,
který s sebou strhl další mocné té doby.

Však co je zcela opomíjeno,je ten fakt, že tento řád byl zproštěn všech obvinění a rehabilitován.

A zcela utajena informace je ta, doufám, že za to nebudu nést vinu, že se tento řád rozdělil na
několik odnoží.
A to na bratry templu v loži černé, červené, modré, bílé a zelené.
Každá lóže měla určen centrální kodex, kterému byl podřízen řád pravidel odnože určené barvy.
Nebudu se rozepisovat co jaká která barva řádových bratří měla za úkol.
Jen poodhalím roušku bratrů Zelené odnože.
Tito Zelení bratři (templáři), združovaly tehdejší elitu myslitelů, filozofů, magistrů, malířů, sochařů, spisovatelů atd. prostě a jasně tato odnož byla na vyšší úrovni vzdělání a měla?
pod kontrolou chcete-li cenzurou vše co se týkalo vzdělání, filozofie, a celého akademického pole.
Do tohoto řádu zelených templářů patřil i Dante Alligieri.
Jeho celosvětově uznávané dílo Božská komedie je odhalení skutečnosti 
a k praktikám napsaný návod.

V tomto díle popisuje, kromě jiného, i podrobný přehled pekla a jeho projevu na projevený svět.
Někdo bude namítat, že se jedná o náboženskou literaturu,
ale nezapomeňte na ten fakt, že Dante byl filozof a lingvistik.
Dokonce dal základ ke spisovné italštině, který je platný do dnešní doby.
Jeho dílo popisuje nejen Peklo, ale i Očistec a Ráj.
Je to opravdu návod, jak se stát někým jiným a jak v sobě překlenout propast,
mezi světem hmotným
a světem nehmotným.
Ale o tom nechci také psát. Píši zde o Šelmě, která na nás číhá už staletí
a pomalu a jistě vystrkuje ne růžky či rohy, ale obrovitánská chapadla,
která pomalu a jistě utahují sevření.
Lidé, ztrácí pomalu víru a poohlížejí se po jednodušším způsobu života.
A tím je netečnost a dělání, že se mě to netýká. 
Raději se lidé stahují do své ulity a neřeší nic co jim není vlastní.
Však po důkladném rozboru Pekla v Božské komedii je nasnadě pochopit 
co se odehrává ve světě
a v kterém kruhu Pekla se svět nachází.
Jak jsem již předeslal, Peklo se rozděluje do devíti kruhů...
..nyní se podíváme v jakém kruhu se náš svět, dle mého vidění nachází.
Jsou to kruhy sedmý, osmý a devátý.
To znamená že...
Sedmý kruh je Violo (násilí) - kam patří násilníci a vrazi,
Osmý kruh je Deceptio (podvodníci) - kam patří svůdci, lháři, pochlebovači,pokrytci, 
rozsévači rozkolů, rouhači atd.. a nakonec nejhorší...
Devátý kruh je Prodittio (zrada). 
 
Šelma sedí uprostřed kruhů a její chapadla (kruhy) nemilosrdně drtí náš svět.
Mnozí ji nevnímají a ani myšlenkou si ji neuvědomují.
Její základ tvoří klam a arogance.

Je netečná k lidskému utrpení a strádání, protože jako Bůh i ona lidi nemiluje.
 
 
Bůh miluje lidské duše a Šelma lidské duše potřebuje jako svou potravu,
pro získání síly ke svržení božského principu bytí k nicotě a nebytí.
 
 
Tím chce dokázat, že to co je stvořené je neplatné.
Strádání a zmar je cíl Šelmy, aby se živila na naší porážce a docílila abychom se jí báli
a klaněli se jí.
 
Podíváme se na rozložení našeho světa.
Na jedné straně USA a na druhé straně Rusko.
Myslíte si, že jednají v dobré míře pro svůj stát!? Jasně že ne. Jsou oba podřízeni stejné síle,
která chce a je to jejím cílem, dostat pod kontrolu kompletně celý svět.
Jsou to mocenské spolky které se dohodly na utvoření světa podle jejích konceptů.
Představte si mít tu možnost, že by jste měli pod kontrolou (myslím celosvětově)
a tím řídit jediným mávnutím ruky, finance, potraviny, nerostné suroviny, vodu, oblečení
a vše co potřebujeme nezbytně pro náš život. A to jen za jediným účelem, ne bohatství, o to tolik ani nejde ale o moc vše řídit podlestruktury jednotlivých zájmů. Ano, to je cílem obou těchto zemí.
Čím větší vliv v daném území, tím mají větší vliv kontroly.
Proto se Rusko vůči Ukrajině chová tak jak se chová. A Amerika!? 
Ta se rozlézá všude kam se podíváte....

Tyto chapadla (vliv) se nemilosrdně pomalu vpližují do podvědomí lidí
a ti jsou z toho naprosto zmatení a znechucení.
Jak se k tomuto vlivu vlastně staví církev!?
To je kapitola sama pro sebe, ta jen čeká na příležitost aby řekla celému světu,
dny spásy nastávají,
obraťte se k Bohu a on vám slíbí spasení.....

Oba zmiňované státy nám neříkají nic jiného....obraťte se na nás a my vás ochráníme a spasíme.

A ejhle už tu máme perzonifikaci tří chapadel....

Jak se z tohoto sevření a vlivu dostat!?
Určitě se na to budete ptát.
Jednoduše, i když to vypadá složitě a je to zdánlivě nemožné.
Probudit v sobě lásku a povinnost k vlasti. K naší krásné matičce vlasti
a navrátit češství na pravou míru.
Češi jsou národem, který je statečný, moudrý, má široké možnosti pro celý Svět. 
Ne nadarmo jsme středem nejen Evropy ale celého Světa.
Jsme odrazovým můstkem pro ty, kteří se jen staticky podílejí na záměru Šelmy.
Buďme tedy národem, který má možnost ukázat světu nacionalitu bez vlivu jakých koli lákadel
a svodů Šelmy, která pomalu a jistě získává celosvětovou vládu a žene nás do nicoty.

Těch podvodů, lží, přetvářky, pokrytectví, lezdopr....
a dalších klamů se na nás neůprosně valí.
Řekněme dost!!!!!
Tady vašim líbivým slovům pšenka nepokvete, jsme češi a podle toho se k nám chovejte.
Nechceme dopadnout jako v současnosti Ukrajina a další státy, které ztratily svou integritu.
Vraťte státy těm, kterým patří a nemíchejte či neřiďte jejich vývoj.
Protože jakmile se vše začne míchat mezi sebou, zákonitě někde musí být konec.
Vzpomeňte si na příběh o Babylonu. Příběh o Sodomě a Gomoře....
Jsou to sice mýtické příběhy, ale ukazují nám jaký to může mít konec.
A tady již neplatí Deux ex machina.....konec tohoto vlivu chapadel máme v rukách my.
My lidé!!!!!
Nemusí nás jako člověka na hmotné úrovni milovat Bůh či druhá strana.
Musí nás respektovat, protože každý má právo svobodné vůle a právo volby.
Ne nechceme aby naše kroky kdokoli řídil.
Budeme jednat a konat podle naší víry a našeho chápání a vnímání.
Nikdo nám nemusí vnucovat své klamné a lživé pohledy a rady.
Máme svůj svět, tak nás neovlivňujte a respektujte nás.
To není žádost či prosba!
To je fakt se kterým se všechny projevené síly Šelmy musí řídit a respektovat.
 
Protože jak se píše v Písmu svatém cituji -
zmocnil se šelmy, toho dávného draka, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, 
uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy.....
 
O kom se tu mluví!,
No přeci o nás, o člověku!!!
Rytíři Templu mají pro nás tedy aktuelní odkaz.
Tak jako oni dělali vše ne pro slávu a bohatství, ale pro jeho jméno.....
Proto měli ve svém znaku jednoho koně ale dva jezdce...
....jsou si bratři ve špatných podmínkách ale i v dobrých.
Drží pospolu a chrání duchovní a duševní bohatství pro nás, pro všechny.
Chrání ho před hamižností, lží a klamem.
Chrání nás před Šelmou o které ví a bojují s ní.
 
 
Solis Templ Salutaris

Velký Kruh Vědomí - Magna Circuli de Conscientia

13. dubna 2014 v 8:39 | Solis Templ Salutaris |  4-1- V.K.V. - Velký Kruh Vědomí - Klíč První - Já Jsem
V dubnu roku 2012 jsme vytvořili projekt, který předeběhl dobu a čas.
Nyní je ten správný čas a okamžik znovu probudit smysl těchto tónů a písma,
které Vám mají otevřít staletí zapomenuté Klíče k probuzení prvotních matric k znovunalezení člověka ....
.....v jeho smyslu a chápání nejen okolí ale hlavně sebe sama....
Protože zkrze jednotlivce se probudí celek.......


Velký Kruh Vědomí - Magna Circuli de Conscientia -
Velký Kruh Vědomí vám představuje ..........
- K L Í Č P R V N Í -
aktivace prvotní Matrice k probuzení podvědomí člověka
při jeho cestě transformace.............
- K L Í Č P R V N Í -
Za Solis Templ Salutaris - Chrám duše
Krátký Luděk