- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Duben 2016

Prostorové vlnění

20. dubna 2016 v 9:07 | Solis Templ |  Speculum anno praesente - Zrcadlo tohoto roku

PROSTOROVÉ VLNĚNÍprvní - PROSTOROVÁ VLNA

Dlouho, až moc dlouho, jsem přemýšlel, o čem bych měl psát. Událo se mnoho věcí a činů.
Několik měsíců, jsem nebyl schopen cokoli napsat... z prostého důvodu. Nebylo o čem psát.
Že nebylo o čem psát!? Co to plácám za nesmysl!?
Událo se toho mnoho a v tomto článku bych si přál udělat takovou malou retrospektivu, věcí uplynulých a budoucích.

Vánoční svátky a Nový rok (jak si mnozí povšimli), proběhly ne příliš šťastně a spokojeně. Hektická doba k nám zanesla nespokojenost a neklid. Rádoby zavděčení se dary našim blízkým jsou mnohdy pokrytecké a nevhodné. Kompenzovaly se tím neůspěchy a nezdary nás samotných, a předpokládaná vděčnost se minula účinkem.

Na svátek Tří králů se píše na rám dveří K M B v domnění, že jde o tři krále přicházející se poklonit Narozenému. Jak hluboce jsem se mýlil a byl jsem po celý svůj život uveden v omyl. Ona skutečnost je naprosto jiná. Písmeno K není Kašpar, nýbrž transponované CHRISTUS....písmeno M není Melichar, ale slovo MANSIONEM a B není Baltazar, ale BENEDICAT.....mezi písmeny není plus, ale křížek. V tu chvíli se zde jedná o zcela něco jiného než jsem si já, i vy mysleli. V překladu to znamená "Kristus žehná tomuto příbytku" Smysl je tedy zcela jiný. V současnosti bych na pomyslné dveře světa napsal ať Kristus žehná tomuto Světu.

Zapomnělo se na Boha a jeho Syna.
Zapomnělo se na vykoupení našich hříchů.
Zapomnělo se na odkaz, který nám byl předán.
Zapomnělo se......

To, co se již několik let snažím říci ve svých příspěvcích, se bohužel stalo skutečností. Upozorňoval jsem na Šelmu, která svými chapadly obepíná Svět. Snažil jsem se probudit spící potenciál jednotlivců ba i skupin lidí, kterým není a nebylo jedno, co se odehrává a blíží. Šelmu máme zde, zde před svými příbytky a konečně se něco začíná dít a odehrávat. Je to reakce včasná či je již na ní pozdě!? To je otázka, na kterou se snažím odpovědět i sám sobě. To co se v nejbližších měsících chystá, nejen s novou vlnou běženců, ale i těch co již zde jsou, má opodstatnění jen v dějinách lidstva.

A to mne nenechává klidným a jsem znepokojen.

V celosvětovém měřítku se dalo do pohybu (začátek je někde před pěti lety) okolo
šedesáti milionů lidí, exodus směrem na západ, k nám. Škatulata, škatulata, hejbejte se......
Nikdy jsme nebyli a nebudeme připraveni ani v budoucnu tolerovat nově příchozí. Už jen z hlediska náboženského, kulturního, společenského a přístupem k životu. A tady nastane velký problém....nikdo ze zúčastněných si nenechá vzít právo na svobodný život, demokracii a kulturu.....

Současnou Evropu bych přirovnal k biblickému Babylonu, kde se z vyššího principu odehrává nejen zmatení jazyků, ale i zmatení mysli a zpochybnění podstaty morálního myšlení. Ne, nebudu tu nikoho moralizovat. To v žádném případě!! Jen popisuji můj vhled.

Ale zpět k Babylonu: Bible uvádí vznik města Babylon roku 2269 př. n. l., a to jako prvního města po potopě, kde všichni lidé byli sjednocení a mluvili jednotným jazykem. Na místě později zvaném Bábel se rozhodli postavit město a věž sahající až do nebes, cílem však nebyla oslava a uctívání pravého Boha, nýbrž oslava člověka a jeho velikosti, což nám nastiňuje současné dění v celé Evropě, nadřazenost "člověka" v jeho mechanické paměti.
Jak říká Písmo Genesis 11,1-9: "Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme."
Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
I sestoupil Jehova, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Jehova řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
Nuže, sestoupím a zmatu jim tam řeč aby si navzájem nerozuměli."
I rozehnal je Jehova po celé zemi, takže upustili od budování města.
Proto se jeho jméno nazývá Bábel (Zmatek), že tam Jehova zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi."

Mechanická paměť neumožňuje žádné vědomé vyvolání vzpomínky. V případě mechanické (logické) paměti musí člověk přemýšlet, aby si vzpomněl. Musí vyvinout víc úsilí a snahy vzpomenout si na to co bylo. Díky tomu se raději uchyluje k automatickému myšlení. To je diametrální rozdíl od paměti morální, potažmo od paměti "vertikální" (zjevující), kde vzpomínky jsou automatické. Vše již tu bylo a to, že si člověk nedokáže vzpomenout na to, co již proběhlo je zarážející a člověk se díky své "babylonské věži" stal nadřazeným nad vším materiálním i duchovním.

Současně si však i uvědomuji, že to, co se ve válkou postižených oblastech děje, je neúnosné a strašlivé. Člověk, a tím myslím běžného občana, žijící v těchto místech, je skutečně ohrožen nejen na životě, ale i na skutečném bytí, existenci. Genocida je neospravedlnitelná a odsouzeníhodná. Však mentalita obyvatel Blízkého východu je naprosto jiná než Evropská. A tady začíná ten problém: Ano z hlediska morálního a lidského, je nasnadě těmto lidem pomoct a zaštítit je ochranou před nebezpečím a ohrožením jejich životů. Ale z hlediska historicky kulturního způsobu života a v neposlední řadě i náboženského, je zde zásadní rozpor.
Připomeneme-li si vertikální (zjevující) paměť, tak se nám vyjeví z historie vpád Osmanské říše do Evropy. Z hlediska dějin to není tak dlouho a to roku 1683, kdy byla v ohrožení Vídeň velkovezírem Kara Mustafou. O co tehdy Osmanské říši vlastně šlo!? Zničit pohany, zotročit je a obsadit jejich území......
Těch hrůz, co musela vytrpět Evropa je nespočet a nerado se na toto období vzpomíná. Ale ono to je teď natolik aktuální, že bychom si na toto měli hodně rychle vzpomenout!
Ano byl to konec starověku a začátek novověku, ale novověk je dosud! Není možné v dnešní společnosti vytvořit Svatou ligu jako v roce 1684, i když společná vojenská intervence států na Islámský stát by takto mohla vyznít.

Zde bych měl vysvětlit, co vlastně Svatá liga byla:
Svatá liga je mezinárodní spojenectví většinou iniciovaných papežem proti nepřátelům papežského státu a ohrožení status quo států. Bylo jich celkem osm, z toho poslední právě v roce 1684, která měla klíčový význam pro definitivní omezení osmanského vlivu v Evropě. To jen na vysvětlenou a nyní pokračujme.

Ale to se děje v postižených oblastech válkou. V postižených oblastech, tedy i tady u nás doma! Já osobně jsem pro vytvoření společenství k odsunu imigrantů zpět do jejich rodných vlastí.....ale není to možné. Dlouho, moc dlouho se svět díval na rozpadající se systémy zemí Blízkého východu a dokonce určité státy a společnosti sami napomáhaly k destabilizaci těchto států. Avšak nepočítaly s tím, jak moc se tento záměr rozhoří. Nyní chtějí hasit neuhasitelné.

Proto zákonitě přijde zásah tzv. Deus ex machina ....

Nejideálnější by bylo opět vytvořit tzv. Svatou ligu a vytlačit nežádoucí vliv tam, kam patří .....avšak to již není možné. Jsou zde a vytlačení nežádoucího je nemožné. Jak tedy na tento celoevropský problém reagovat a jak ho řešit!? Zde nepomůžou kdejaké kvóty či nařízení, zde pomůže selekce. Striktní dodržování kontroly jednotlivců, ne při překročení hranic, ale zde na místě.
Při zjištění jakéhokoliv pochybení, ať se již jedná o totožnost či o doklady, by měla následovat deportace. Potom se nemůže a nesmí stát to, co se odehrává v Paříži, Bruselu a jinde po Evropě.
....Otázka zní ale kam!?

Dohoda s Ruskem o poskytnutí území by byla nasnadě. Rusko má mnoho půdy nevyužité.
Jestliže se vlna imigrantů snaží utéct před válkou a genocidou, tak kdekoli jinde, než tam odkud, utíkají je lépe. Ať tedy ukážou světu, že to, před čím utíkají, má i tu stránku: přežít.
Při kolonizaci divokého západu první pionýři neměli na růžích ustláno a museli se poprat s přírodou a zkultivovat jí. Podotknete: "A co tamní obyvatelé, indiáni.... ?" to je příběh jiný a jen poznamenám, že to byl začátek civilizace USA. Že nebylo vše košer je nesporné.

Ale o tom tento příspěvek nepojednává, pojednává o přílivu migrantů do Evropy k nám domů. Velice pochybuji o tom, kdyby se toto uskutečnilo (opět podotýkám, že je to jen můj pohled), tito imigranti, migranti či azylanti, opravdu je jedno jaký jim dáme statut, budou navýsost šťastní a s vděkem přijmou tuto možnost pro své bytí a žití..... Je jednoduché a pohodlné se asimilovat tam, kde již je vše hotové a přijímat výdobytky tamní ekonomiky a struktury. Připomeňme si to na příkladu křesťanských uprchlíků z Iráku. Dle dohody s Tureckem a potažmo s EU na základě kvót, jsme přijali křesťanské uprchlíky z Iráku. Jak moc velkolepě v hlavním vysílacím čase se ukazovalo národu, jaký jsme empatický stát, kde jim poskytneme ubytování, prostředky k životu, dokonce jak jim poskytneme učitele, aby se začlenili do struktury našeho státu. Poukazujeme, jak jsou pro nás přínosem, protože jsou to lidé s vyšším vzděláním. Ta bublina praskla s pořádnou ránou. Představte si jak jsou "nevděční",oni chtějí do Německa! Od začátku to bylo víc než jasné, že tu nezůstanou, jsme pro ně příliš chudí.

Všichni se starají o vlnu z Blízkého východu, ale pozapomnělo se na Libii. Co tam se odehrává, si nikdo neumí představit. Další vlna tsunami nahromaděných imigrantů se připravuje směrem k Evropě. Víte, kolik jich je!? Odhaduje se, že se k exodu chystá okolo dvou milionů lidí.... Chudák Itálie. A zase se budou schvalovat dotace, a zase se bude dělat rezoluce a zase stejné kolečko.

Nedávno vydala Řecká vláda prohlášení, že v této vlně exodu je potenciální nebezpečí zradikalizování běženců! No to opravdu nikdo neví a svět je tímto prohlášením zaskočen! To objevilo Řecko Ameriku trochu pozdě. Belgie pozatýkala radikály z IS, včetně atentátníka Abdeslama.
Představte si, jak tedy musí pracovat tajné služby (nejen v Belgii), když na něj přišla při běžné kontrole. Nikdo nebyl na toto setkání připraven. Že by selhal aparát tajných služeb!? Ano, je mnoho situací, o kterých se nepíše a nehovoří z prozaických a strategických důvodů, tomu rozumím. Ale čemu nerozumím, je ne postup při odhalování teroristických buněk, ale postup při vstupních kontrolách do jednotlivých států. Vše je hlídáno a sledováno a přesto se teroristé volně pohybují mezi námi. Jak je tohle možné!?

Běžnou součástí života se bohužel stalo to, že potkávám ozbrojené vojáky a policisty. Dříve jsem toto vídal v televizi ve vysílání z Jeruzaléma, z pásma Gazy a dalších míst. Nechápal jsem, jak se tamním obyvatelům žije pod hlavněmi zbraní. Nikdy, podotýkám nikdy bych si ani ve snu nedokázal představit, že to jednou zažiji zde doma.

Však otočme list a podívejme se na něco příjemnějšího a přínosného. Návštěva Čínského prezidenta v České republice: Na tolik diskutované téma zda je to návštěva politická či ekonomická.
Věřím tomu, že ekonomický vliv a finanční investice jsou přínosné. Ale zase jen pro vybrané investory a podnikatele. Již v minulosti před žlutým nebezpečím varovala čechy věštkyně Sybila. A nemýlím-li se, tak Čína je komunistická. Není to tak dlouho, co se skoro celý národ distancoval od komunismu a dokonce bylo v plánu KSČM postavit mimo zákon. A najednou převlíkneme kabát a je nám jedno s kým obchodujeme!?
A další kontroverzní téma, Tibet: Tibet všichni známe jako duchovní kolébku, ze které čerpá celý svět a byl jím ovlivněn. Však na druhé straně neznáme, jak se tam žilo. Jak se chovala nadřazená kasta mnichů k obyčejným občanům. Známe Tibet jen jako sídlo Dalajlámy, který prosazuje celosvětový mír. Okupace Tibetu Čínou je nesporná. Nezapomenutelná. Ale to známe i my z roku 1968. Tehdy jsme byli okupováni i my a poté jsme se s okupanty za pár let plácali po ramenou. Asi to máme v krvi: "běž za tím, kdo ti dá víc." Hnus a pokrytectví. Opět se mi chce plakat.

Z hermetického hlediska vše a všichni jsme stvoření jedním a tímtéž, kdy jsme jedno a to samé v různých formách.Zákon příčin, následků a důsledků je vše tak, jak se vyvíjí lidské pokolení.V jeho rozumovém i duševním vývoji.Mystické předpoklady zde již nehrají žádnou roli.
Zde je více než jasný zápas o lidskou duši ve všech aspektech bytí.
Když si uvědomíme, že náboženství (a je jedno jaký název mu dáme) je založeno na víře v jednotnost a jednotu, tak nic nemůže být překážkou.
Překážkou je člověk v jeho hamižnosti, kalkulu a pocitu moci.
Všichni bez rozdílu vyznání, pohlaví a rasy se v daných chvílích obracejí k tomu nejvyššímu, ale jen tehdy, když už neví co a jak dál.
Uvědomíme-li si že, my všichni jsme nedílnou součástí něčeho, čemu se v rozumové stránce nedá porozumět ale v duchovní sféře cítit a vnímat, tak důvěra v něho kým je, je nezměrná.
Protoje zde nastolen zmatek a chaos k pochopení JEHO.

Co říci na závěr mé úvahy. Nemám slov a mám hlavu plnou jen otázek a žádnou odpověď.
V takovýchto dobách se uchyluji do sebe a přemítám o životě, smyslu o naplněnosti. Nejsem naplněn láskou, nejsem naplněn smyslem, ba dokonce nejsem naplněn ani životem. V tuto chvíli přemítám o smyslu božství v sobě a o smíření. Spása a naděje netkví v boji o přežití či o naplněnosti peněženky.
Naděje tkví v žádosti o smír. Smír ne se světem, ale se sebou samým. Potom možná snad procitnu a budu naplněn. Měl bych se navrátit tam, odkud nejen já, ale my všichni pocházíme, odkud jsme vyšli. Odkud!? Opravdu se mne musíte ptát!? Ptejte se sami sebe.....

Zmítáme se ve světě plném chaosu a nevíme zda budoucnost,
kterou tvoříme teď a tady bude zalitá sluncem, či jsme snad na pokraji sebe destrukce?

Bojíme se a máme strach, kdo je za našimi dveřmi, kdo za nimi stojí a kdo na nás zvoní!

Jak tedy žít ve světě, kde se člověk musí bát otevřít dveře, pokud si není jistý, že za nimi stojí někdo známý!?

Jak vrátit světu bezpečí, důvěru mezi lidmi a mezi národy!?
Je to úkol těch kdo vládnou!?
Nebo je to úkol těch, kdo mají moc!?
Anebo je to úkol všech lidí dobré vůle!?

Žádejme tedy TOHO, jehož jméno neznáme,

žádejme za děti, maminky,otce, dědy bratry, sestry za celé lidské pokolení,

aby navrátil současným i budoucím generacím víru, naději a lásku ve své opravdovosti.


Solis Templ - Krátký Luděk

Duben 2016

4. dubna 2016 v 8:40 | Solis Templ |  Výklad dle běžného měsíce na rok 2016

D U B E N 2 0 1 6
Jaro je tady a s ním spojené další vyůstění našeho vývoje co se do našeho JÁ týče.
Jsme svědky soustavného zápasu dobra se zlem,
kde zlo je pomalu a jistě na ústupu.
Pomyslné bujaré slavení vítězství je zavádějící,
a dokonale nás odvádí od pokračování
soustavného boje proti zhoubnému nádoru.

Kauzy jako je Čapí hnízdo, uzavírání dolů a další jsou sice důležité,
ale odvádějí nás od skutečností.

Dobrá vůle přijmout křesťanské uprchlíky z Íránu byla víc než vstřícná.....
Jak to dopadlo sami moc dobře víte...
..nechtějí být u nás protože se jim stýská po vlasti....
...v Německu.

A paradoxně je tam nechtějí tak nám je vrátili zpátky...a my!??
Předpokládám že je deportujeme tam kam patří a chtějí z vlastního "přesvědčení" být.
Držme jim palce ať najdou svůj nový domov, ale ne u nás!!

A to je to, co nás bude celý duben provázet.
Snaha prosadit dobrou vůli je krásná věc, ale měla by se dávat tam, kde je potřeba!
Jako je tomu u státního příspěvku pro Klokánky...
....to má váhu, to má ten správný náboj!!
Tomu já osobně fandím!

Však pokrytecké snahy a tendence se v tomto měsíci stanou bohužel prioritní...

Okolo desátého dubna (přidané foto karet) se odehraje poměrně zásadní situace,kde by jsme už konečně měli prohlédnout snahy a tendence,
kudy bychom jít a koukat neměli.
Poměrně hodně se od tohoto okamžiku u mnohých obrátí život naruby.

Potom nebudu číst články typu....
.....mnoho našich kamarádů a přátel se od nás odvrátilo....
Tomu tak v žádném případě není.
Je jen na jednotlivcích zda svůj život zasvětí plhodnotné tvořivé práci,
která není na obdiv,
nebo se stále budou cpát do popředí k viditelnosti.
Ne zvititelnosti ale viditelnosti....
Když se budu chtít zviditelnit, tak budu psát a dělat i nesmysly
jen abych byl se okolí všimlo...
......viditelnost je dělat populistické zbytečnosti a plácat to,
co stejně už všichni ví a znají.
A právě v dubnu 2016 o toto právě půjde.

Dejte si pozor na to co slyšíte, vidíte a držíte pevně ve svých rukách....
.....vše je pomíjivé a ono to může být uplně jinak.

Minulý měsíc jsem použil citát z bible, dnes použiji jiný citát.
Citát z Modlitby za pravdu od Karla Čapka,
který byl otištěn v Lidových novinách 25.9. 1938...ano 1938 !!!


......BOŽE, VRAŤ SVĚTU PRAVDU! BUDE TO VÍC NEŽ SMLOUVA MÍRU, BUDE TO CENNĚJŠÍ
NEŽ KAŽDÉ SPOJENECTVÍ.
NIKDO, ŽÁDNÝ NÁROD, ŽÁDNÝ STÁT SI NEBUĎIŽ JIST,
POKUD MOHOU BÝT LIDSKÉ VZTAHY KDYKOLI KORUMPOVÁNY NÁSTROJI LŽI.

ZA KAŽDOU LŽÍ JE ÚKLAD A NÁSILÍ, KAŽDÁ LEŽ JE ÚTOK NA BEZPEČÍ SVĚTA.

NIKDO NEBUDE ŽÍT V MÍRU ANI ZA NEJSILNĚJŠÍ HRADBOU ZOCELI A BETONU.

OKŘÍDLENÁ LEŽ SE VYSMĚJE VŠEM VAŠIM PEVNOSTEM.
ZBAVIT SVĚT LŽÍ JE VÍCE NEŽ ODZBROJENÍ.......
.....NEBOŤ JENOM BEZ LŽI SE MOHOU LIDÉ A NÁRODY DOROZUMĚT,
AŤ MLUVÍ JAZYKEM
JAKÝMKOLIV.

BOŽE, VRAŤ SVĚTU PRAVDU!

Co k tomu dodat.....k tomu nic dodal nelze!!

Solis Templ - Krátký Luděk