- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

20 - ..DUŠE.....její povaha a přívlastky

Duše...povaha a přívlastky

23. listopadu 2009 v 22:29

Nemůžeme-li být dokonalými, chceme se alespoń dokonalosti přiblížit, pokud nám to dovolí naše okolí.

Naučme se tedy říkat CHCI - NECHCI a ANO - NE.......
Řekli jsme-li to někdy, stůjme si za tím, aby naše rozhodnutí zůstalo svědomitě zachováno.

Uvědomte si, že materielní život člověka, je jen vteřinou jeho existence a že být sobeckým (lpět na svém JÁ), přináší nejmenší požehnání na světě.

Egoismus a pokrytectví, je cesta vedoucí k peklu duševního světa...

...POZNÁVEJ BOŽSTVÍ, JENŽ V TOBĚ JEST, ABYS POZNAL BOŽSKY JEDINÉHO, JEHOŽ TVÁ DUŠE JE PAPRSKEM.......


Výrazy DUŠE a DUCH jsou zaměnovány a zpřehazovány v takovém zmatku, že jsme zapoměli jejich význam.
DUŠE není DUCHEM, ale tím, čím ducha poznáváme a chápeme jeho povahu a schopnosti.
DUŠI bez svého tvaru necítíme, protože obsahuje přívlastky Univerzálního (božského) Ducha.
Můžeme DUŠI tedy jen poznávat a chápat v rámci schopností a přívlastků DUCHA.

Abych toto popsal a objasnil co nejjednodušeji, popíši v příkladu pro pochopení co je DUŠE (podstata).

Lidský organizmus......
Člověk ve své soustavě má sedm smyslů -
- zrak
- sluch
- čich
- hmat
- chut´
- další dva smysly nejsou doposud plně vyvinuty
(až lidé tyto dva smysly pochopí a plně vyvinou,bude lidstvo dokonalé)

Orgány jimiž se smyslové funkce projevují jsou viditelné -
- zrak - oči
- sluch - uši
- čich - nos
- hmat - prsty
- chut´- jazyk
Smysly samy o sobě jsou bez tvaru a neviditelné, známe je jako přívlastky těla hmotného, plně odkázané na informace smyslové.

Tudíž, DUŠE sama o sobě , je bez tvaru a nelze ji tedy definovat (popsat) jinak než přívlastek DUCHA.

.....jedno nemúže být bez druhého, ale nejsou jedno a totéž, jako je to mezi tělem a jeho smysly. Bez jednoho nemůžeme poznat druhé a naopak.....

Spirituelní (astrální) tělo, je tedy výsledkem účinku DUCHA, ale není DUŠÍ samotnou.
Je přívlastkem Univerzálního Ducha.

Univerzální (božský) DUCH je absolutně bezpodmínečná a bezmezná inteligence, čili čistý DUCH bez tvaru.
Inteligence stojí nad i mimo smysly, ačkoli je na nich závislá.
Je to totéž, jako u DUŠE a DUCHA.

Život poznáváme zevnitř i z venku prostřednictvím DUŠE, ale za touto DUŠÍ je věčný svět DUCHA.
Leží tu v klidu a míru, vstřebávající i hodnotící každé poznání, každou zkušenost DUŠE, kterou získává v různých situacích.

DUŠE a DUCH tedy musí zákonitě spolu spolupracovat, a to je neměnný zákon.
Tento zákon je nutné si vždy připomínat.

Je univerzálním a neochvějným vúdcem lidí......a vše co se s tímto zákonem neshoduje, lze odmítnout a odvrhnout jako BLUD.

Až člověk pochopí všech sedm smyslů, jak zákonitě pracují, dopacuje se k vyšším smyslům, ale na jiné úrovni.
Tomu se říká PERCEPCE.

PERCEPCE (pochopení) UZAVÍRÁ V SOBĚ ABSOLUTNÍ VĚDOMÍ

Toto neomezené a absolutní VĚDOMÍ, je cílem, ke kterému spěje VESMÍR MANIFESTOVANHO BYTÍ u VĚČNOSTI.

Je to vrcholný bod evoluce DUCHA člověka.

Ale to je cíl, jehož je těžké v současnosti dosáhnout.
Je to snaha pochopit a překročit stav bezmezného neznáma a nekonečnosti DUCHA.

Proto je ŽIVOT VĚČNÝ, což znamená a dokazuje NESMRTELNOST DUŠE a DUCHA.


Proto je velice dúležité, aby jednotlivec a jeho DUŠE sledovali systém vývoje (evoluce) DUCHA.

JSOU TŘI ZÁKONITOSTI, KTERÉ JE MÍT VŽDY NA PAMĚTI

1 - FYZICKÁ HARMONIE S OKOLÍM

2 - INTELEKTUELNÍ MÍR - zpracování situací

3 - DUŠEVNÍ ČISTOTA - zbavení se negativních myšlenek

Vyvineme-li tyto zákonitosti pro venkovní i vnitřní stavy, poplyne vše již samo o sobě bez podmínek.
.....je to velice těžké.....

Čistota DUCHA a DUŠE je podmínkou, pro pochopení UNIVERZÁLNÍHO (božského) JÁ, ale i velikou zkouškou pro ČLOVĚKA.

Jak pravil Ježíš....
....BLAHOSLAVENI TI, KTEŘÍ JSOU SRDCE ČISTÉHO, NEBOT´ TI SPATŘÍ BOHA......

co dodat................jen..............STAŃ SE ! 
 

Reklama