- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

8 - ...E G Y P T ...

benben - skutečnost a mýtus

10. května 2010 v 22:29
BENBEN
be1


be2

Benben na původním místě v Egyptě..................
be3
Zkuste si přeložit do hyeroglyfů vaše jméno na této adrese...............

....................http://hieroglyphs.net/0301/cgi/pager.pl?p=42...........................

Luděk
luděk
Krátký
krátký

.......benben

Benben (odvozováno z egyptského slovesa veben - "zářit", "vzejít", "povstat ve skvělosti") je ve staroegyptské mytologii prvotní pahorek pevné země, který se při zrození světa vynořil z kosmického praoceánu Nun a na němž vznikl život.
Jde o obecně rozšířenou egyptskou představu nacházející svůj odraz ve všech tamních mytologických tradicích. Představa benbenu je pravděpodobně odvozena od každoročně se opakující egyptské existenciální zkušenosti nilské záplavy a jejího opadání, kdy se při ústupu vody postupně obnažovaly první kusy suché země.
Vyjadřovala časově i prostorově "tvůrčí síly prvotní události" a božské přítomnosti ve světě. Proto byl podle představ Egypťanů každý chrám původně "ostrovem stvoření" - prvotním místem, na nějž se snesl v něm uctívaný bůh, a v Pozdní době byl s benbenem ztotožňováno naos, v němž byl umístěn kultovní obraz.


Egyptské podání prahory Benben je velmi dobře znázorněno v příběhu stvoření, ale pro ty co toto neznají vám příběh převyprávím.....

Prahora měla představovat první objekt v pramoři bohyně Nun.
Před dávnými, pradávnými, ba ještě pradávnějšími věky v šplouchajících vodách Pramoře se ozval první zvuk (výkřik), když špičatá prahora Benben prorazila vodní hladinu. V očích Nun se odrazilo první světlo, které zářilo ze špičky Prahory ve tvaru pyramidy.
Temný kámen ze svého vrcholu pomalu vypouštěl pnoucí se světlo, které získávalo tvar lotosového květu.
Lotos rostl do velikosti a do prostoru šířil opojnou vůni.
Jeho okvětní plátky se začali rosvíjet až ve svém středu shromážděné světlo získalo podobu malého dítěte.
Dítě rostlo do velikosti muže se sokolí hlavou, tak se zrodil Re, bůh a světlo v jedné osobě, vedle se z toho samého světla stvořil pták Boinu, představa Reovi nesmrtelné duše, kterého Re stvořil jako první bytost na nově vznikajícím světě.
Sokol vzlétl a ozářil celou Prahoru a zahnal temnotu i vody Pramoře.
Poprvé vydechl a z jeho dechu se zrodil Šu "Otec bohů", ze sliny jeho úst bohyně Tefnut, bohyně vlhkosti a "Matka bohů".

Ti zrodili děti Nut a Geba.

Nut podepřela vody ze shora, Geb vyzdvihl Prahoru Benben na své tělo a utěsnil pravodstvo zespoda.
Mezi nimi byl tak velký prostor že vytvořil celý známý svět. Šu Nut podepřel jako nebeskou oblohu a Geb a Nut se dotýkali pouze špičkami prstů na nohou a na rukou.
Benben tedy ve světě zůstal a je možné vysvětlení mythologické představy pyramid. Prý se zachoval a do dob Egypta byl její vrchol uložen v chrámu v městě Iunu, kde měl původně stát.
Její tvar pak byl modelem pro stavbu věčných příbytků králů Egypta

benu

Hermes Trismegistos.......

17. března 2010 v 9:09
....HERMES TRISMEGISTOS....EZOVTHEJ....THOVTE....TOTH....THOVT....TAAUTES....
ht
.....zodpovědnost každého bytí je přímo úměrná jeho vědění.........

... - T H O V T - ...

Filozofii a nauka kterou tato postava v dějinách člověka hlásala

- HERMETIKOU -
nazýváme podle jeho jména

- HERMETIKY -
nazýváme ty, kteří se touto naukou zabývají

Pierre de Lasenic (Eduard Kohout) o Hermetice ve své knize píše toto.........

.....Hermetismus byl, je a bude vždy zásadním protikladem a protiváhou materialistickému ateismu, a bude vždy trnem oku těm, kteří chtějí dokázati absolutní prázdnotu mimo svět, jenž můžeme svými smysly, at´ přímo, nebo pomocí přístrojů vnímati......


Symbolizován byl Ibisem, nebo postavou člověka s hlavou Ibise
hti

Na sousoší Amenemopeta (Berlínské muzeum) je napsáno a jest Thovt nazýván....

......PÁNEM BOŽSKÉ ŘEČI, PISATELEM DEVATERA BOHŮ A KNÍŽETEM PRAVDU URČUJÍCÍM.......


...základ pochopení smyslu Hermetické nauky a filozofie je v poznání v....

....Tři králové (BIBLE) přinesli mesiášovi tři dary....

KADIDLO, MYRRHU a ZLATO

Kadidlo
......zdroj vůně Bohů, symbol THOVTA, jenž obrátil lidský zrak k Nebesům a dal člověku učení o tvůrci Všehomíra.

Myrrha
......droga smrti, mast jíž staří balzamovali své mrtvé břed branou do neznámého světa...připomíná THOVTA pro něhož smrt je zrozením a zrození smrtí.

Zlato
......Hermes Trismegistos.....
......syntéza tří je alegorií KORUNY ČLOVĚKA VĚDOUCÍHO....mága, který promítl svoje vědění do pozemského života.


OSM ZÁKLADNÍCH HODNOT A ZÁKONITOSTÍ THOVTOVY FILOZOFIE

1.
- Neosobní Bůh
2.
- kosmologická Genese
3.
- Evoluční zákon polarizace
4.
- zákon o Síle (síla slova a představ)
5.
- zákon Lásky
6.
- zákon Oběti
7.
- zákon Analogie
8.
- zákon Periodicity


SMARAGDOVÁ DESKA

....podle legendy se podařilo Alexandru Velikému nalézt hrob Thovta (HERMA) a v jeho rukou nalezl desku ze smaragdu na níž byl vyryt tento text, který v překladu zní takto.......

.....JEST PRAVDIVÉ, JEST JISTÉ, JEST SKUTEČNÉ, ŽE TO, CO JEST DOLE, JEST JAKO TO, CO JEST NAHOŘE A TO CO JEST NAHOŘE, JEST JAKO TO, CO JEST DOLE, ABY DOKONÁNY BYLY DIVY JEDINÉ VĚCI.
A JAKO VŠECHNY VĚCI BYLY UČINĚNY Z JEDINÉHO, ZA PROSTŘEDKOVÁNÍ JEDINÉHO, TAK VŠECHNY VĚCI ZRODILY SE Z TÉTO JEDINÉ VĚCI PŘIZPŮSOBENÍM.
SLUNCE JEST JEHO OTCEM, MĚSÍC JEST JEHO MATKOU, VÍTR NOSIL JEJ VE SVÝCH ÚTROBÁCH, ZEMĚ JEST JEHO ŽIVITELKOU.
ON JEST OTCEM UNIVERSÁLNÍHO TELESMATU CELÉHO SVĚTA.
¨JEHO SÍLA JEST CELÁ, KDYŽ BYLA PROMĚNĚNA V ZEMI.
ODDĚLÍŠ ZEMI OD OHNĚ, JEMNÉ OD HRUBÉHO, OPATRNĚ A NANEJVÝŠ MOUDŘE.
ON VYSTUPUJE OD ZEMĚ K NEBI A ZASE ZNOVA SESTUPUJE Z NEBE NA ZEMI A PŘIJÍMÁ SÍLU VĚCÍ HOŘENÍCH I DOLENÍCH.
TAKTO BUDEŠ MÍTI SLÁVU CELÉHO VESMÍRU, VEŠKERÁ TEMNOTA PRCHNE PŘED TEBOU.
ZDE SÍDLÍ SÍLA, ZE VŠECH SIL NEJMOCNĚJŠÍ, KTERÁ PŘEKONÁ KAŽDOU JEMNOU VĚC A PRONIKNE KAŽDOU VĚC PEVNOU.
TAKTO BYL STVOŘEN VESMÍR.
ODTUD VZEJDOU PŘIZPŮSOBENÍ PODIVUHODNÁ, JICHŽ ZPŮSOB JEST ZDE.
PROTO JSEM BYL NAZÝVÁN HERMES TRISMEGISTOS, MAJE TŘI ČÁSTI FILOZOFIE CELÉHO VESMÍRU.
TO CO JSEM POVĚDĚL O MAGISTERIU SLUNCE, JEST ÚPLNÉ.....

.......Smaragdová deska vymezuje šest principielních zákonitostí hermetismu.....
a to zákon....

analogie
rovnováhy
indukce
polarity(plození)
prajednoty
cirkulace

SYNTÉZA HERMETICKÝCH ZÁKONŮ

Desatero příčin.....

- počátek je v prabytí

- prabytí je nehmotná, nepředstavitelná, nezobrazitelná, nespočítatelná
JEDNOTA
stojící mimo čas a prostor

- příčina povstala zjevením JEDNOTY v prabytí

- bytí povstalo zjevením kladu a záporu v příčině

- každé bytí má svou analogii

- klad tvoří zápor a zápor klad, jedno podminuje druhé

- dvojpolarita, je podmínkou a příčinou času a života

- každý pól, je sekundárně zdvojený

- dvojnost cílí přes trojnost k jednotě

- čtvernost způsobuje rovnováhu


Desatero důsledků....

- příroda je přímým plodem kosmu

- smrt je podmínkou života a nebytí je podmínkou bytí

- smrt není hranicí přírody

- slovo je živá síla jenž tvoří

- láska má trojí poslání - plodit,udržovat a křísit

- osud je plodem poklesků bytí proti zákonu

- zánik, nebo přeměna osudovosti, je bezprostředně závislá na zániku nebo přeměně bytí

- obět´ je evoluční cestou bytí

- představitelný bůh je bytostí podmíněnou lidskou obětí

- zodpovědnost každého bytí, je přímo úměrná jeho vědění

.....kaar.....

Egyptské božstvo -

26. října 2008 v 11:38 | deepr
V městě Ón bylo zformulováno tzv. Ónské Devatero -Na počátku byli ATUM (nebytí) a NUN (pravodstvo).

ATUM se oddělil a sám sebe oplodnil a porodil Šóva a Tefnut.
Šóv a Tefnut zplodili Geba (mužský princip-země) a Nut (ženský princip-nebe).
Geb a Nut se spojili v jednotu ze které se zrodili - Osiris , Isis , Seth a Nephtys.
Osiris s Isis jako manželé zplodili Hóra , který se stává pánem pozemského království.


Egyptská mysteria - kratarepoa

26. října 2008 v 10:46 | deepr
-MYSTERIUM-

Slovo mysterium , pochází z řeckých slov - míein to stoma - což v překladu znamená - zavřít ústa , tj. poznání , které je nutno uchovat pro sebe , v tajnosti.

Co to je vlastně mysterium ?

Mysterium je slavnostní zasvěcovací obřad či dramatizace daného směru pro jednotlivce a skupinu lidí kteří mají stejný daný cíl.Je to nejvyšší snaha pro sjednocení (splynutí) a zření toho co je v vnitřním chrámu duše neviditelné.
V každé kultuře se konaly zasvěcovací rituály v daném směru nauky.

Egypt byl v zasvěcovacích rituálech na dokonalé úrovni , kdy tyto rity se používají dodnes.
Jedná se zde o techniku kde se nesdělitelné nedá slovy vyjádřit.Proto se ke sdělení používají obrazy - kdo je toho hoden a vybrán universem , pochopí!
Jeden z nejstarších mýtů Světa , tudíž Egypta je staroegyptský mýtus o Osirisovi a Isis.

 
 

Reklama