- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

9 - Řád rytířů Templu

Templáři

12. listopadu 2009 v 1:14

,,Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno."Léta páně 1118 - 1119 n.l. - Devět rytířů pod vedením HUGUESE DE PAYNES a Gottfried ze St. Omeru, kteří spojili se s jinými rytíři a zavázali se ochraňovati poutníky na cestě od břehu mořského do Jerusalema.
Král Balduin II. dal jim za sídlo část svého paláce, kde dříve stával chrám Šalomounův (templum), z čehož vznikl název [Templáři].....
...PAUPERS COMMILITONES CHRISTI TEMPLIQUE SALAMONIS...
...Chudí rytíři Kristovi a templu Šalamounova...
založilo
v přítomnosti Jeruzalémského patriarchy THEOCLEA -
mnišský a vojenský řád za účelem ochrany poutníků do Svaté země a k ochraně svatých relikvií nalezených v základech bývalého Šalamounova Chrámu - království Jeruzalémského, založeného v roce 1098.


Tito rytíři složili slib čistoty, chudoby a poslušnosti.............
nejen sobě ale hlavně Bohu a za svědky si vzali Andělské kůry a Boha samotného.........

Tento nový řád měl své sídlo v místě původního Šalamounova chrámu z prozaických a méně známých důvodů. Těchto devět, původně sedm rytířů, zde v základech při křížové výpravě nalezlo důkaz o přítomnosti Boha na Zemi v jeho projevení. To co zde nalezli je jen v doměnkách mnoha badatelů a hledačů....někteří říkají, že se jedná o Archu úmluvy, Svatý Grál, Bafometa (oboupohlavní bytost, která odpovídala na otázku - ano nebo ne -), ostatky Ježíše, Marie či ostatky Máří Magdalény.......ve své podstatě je to naprosto jedno, Templáři si moc dobře uvědomili co nalezli a věděli proč neprozradili světu svůj nález.....svět tehdy a ani dnes není na prozrazení připraven........
Templářský poklad je ukryt na dvou místech.........jedna půlka je v Jižní Africe na východním pobřeží a druhá půle je v Evropě..........


Během deseti let , dosáhl řád počtu Templářů na tři stovky a jejich armáda čítala tři tisíce mužů.
Tehdy byli Templáři podporováni jedním z nejmocnějších mužů své doby a to opatem Cisteriánského řádu sv.BERNARDEM z CLAIRVAUX.
Tento opat byl důvěrným přítelem tehdejšího papeže HONORIA II. a tak nebylo těžké získat souhlas s novým řádem.

Vroce 1128 se konal ve Francouzském TROYES ustanovující koncil. Zde byla připravena konstituce nového řádu. Řád se na přijatých pravidlech stal ůzce semknutým brtrstvem, za jehož členy byli přijímáni jen urození muži a ti kteří si toto členství zasloužili svými činy.

Přijali tyto atributy.......

1) Bojová standarta řádu tvořila -
...rudý osmicípý kříž na pozadí černobílé šachovnice...

2) Válečný pokřik -
...VIVE DIEU, SAINT AMOUR...
...SLÁVA BOHU, SVATÁ LÁSKA...

3) Heslo znělo -
...NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAN...
...NE PRO NÁS, BOŽE, NE PRO NÁS, ALE DÁT TVÉMU JMÉNU SLÁVU...

4) Pečet´-
...Dva jezdci na jednom koni...
...to mělo vystihovat a značit chudobu a službu...
V čele řádu stál - VELMISTR -

Seznam velmistrů v letech 1118 až 1314

 1. Huguens de Payns (1118-1136)
 2. Robert de Craon (Robertus Burgundio) (1136-1146)
 3. Everard des Barres (Ebrardus de Barris) (1146-1149)
 4. Bernard de Tremelay (1149-1153)
 5. André de Montbard (1153-1156)
 6. Bertrand de Blanchefort (1156-1169)
 7. Philippe de Milly (Philippus de Neapoli/de Nablus) (1169-1171)
 8. Odo (Eudes) de St Amand (Odon de Saint-Chamand) (1171-1179)
 9. Arnaud de Toroge (Arnaldus de Turre Rubea/de Torroja )(1179-1184)
 10. Gérard de Ridefort (1185-1189)
 11. Robert de Sablé (Robertus de Sabloloi) (1191-1193)
 12. Gilbert Horal (Gilbertus Erail/Herail /Arayl /Horal/Roral) (1193-1200)
 13. Phillipe de Plessis Plaissie`/ Plesse` /Plessiez (1201-1208)
 14. Guillaume de Chartres (Willemus de Carnoto) (1209-1219)
 15. Pierre (Pedro) de Montaigu (Petrus de Monteacuto) (1219-1230)
 16. Armand de Périgord (Hermannus Petragoricensis aka Hermann de Pierre-Grosse) (???-1244)
 17. Richard de Bures (1245-1247)
 18. Guillaume de Sonnac (Guillelmus de Sonayo) (1247-1250)
 19. Renaud de Vichiers (Rainaldus de Vicherio) (1250-1256)
 20. Thomas Bérard (1256-1273)
 21. Guillaume de Beaujeu (Guillelmus de Belloico) (1273-1291)
 22. Thibaud Gaudin (Thiband Ggandin) (1291-1292)
 23. Jacques de Molay (1292-1314)

Zástupcem velmistra byl senešal, správcem vojenství maršál.Správcem všeho majetku řádového byl komtur čili velkopraeceptor král. Jerusalemského, za nímž ve stupnici stál turkopolier, velitel jízdy. Zástupcem velmistra v jednotl. provinciích byli velkopraeceptoři neboli provinciální mistři. Jednotlivé domy čili kommendy spravovali komtuři, též praeceptoři neb baillivové zvaní. Nižšími úředníky byli podmaršál, praporečník, komtur přístavu akkonského a j. Největší moc v řádu měl konvent, skládající se z velmistra jako předsedy, nejvyšších úředníkův a rytířů, povolaných od velmistra. Zasedal v Jerusalemě. Generální kapitola skládala se z konventu a předních bratří z provincie, scházela se však zřídka a proto byla zastupována konventem. Kromě toho každá větší kommenda měla svou kapitolu.

Jádro tvořili i později rytíři, kteří musili býti původu šlechtického.

Druhou třídu tvořili bratří sloužící (fratres servientes, frères sergents), kteří byli původu občanského a dělili se na bratry zbrojnoše (armigeri, frères servants d'armes) a bratry řemeslníky (famuli, frères servants des métiers). Zbrojnoši tvořili zbrojný průvod rytířův a mohli zastávati i nižší úřady, řemeslníků bylo užíváno k řemeslu i hospodářství.
Šat bratří byl hnědý nebo černý s červeným křížem.

Třetí třídu tvořili řádoví kaplani, kteří obstarávali církevní věci řádu, neboť [Templáři] byli církevně samostatní a podléhali jen papeži. Šat měli hnědý, jen biskupové jejich nosili bílý plášť rytířský.

Kromě těchto měl řád ještě jiné členy v širším slova smyslu, kteří je podporovali buď brannou mocí v čas války, nebo penězi. Tím řád nabyl vlivu ve všech kruzích občanského života.


Během století řád zmohutněl a zbohatl. Templáři vybudovali silnou a početnou nadnárodní armádu, podřízenou přímo papeži.
Vystupovali jako významní mezinárodní bankéři, a při této příležitosti vydělávali na Křížových výpravách a na obchodování se Svatou zemí. Díky Templářům , už tehdy bylo možné uložit peníze v Evropě a vyzvednout si je na základě písemného potvrzení kdekoli jinde, třeba i v Jeruzalémě.


Templáři v Čechách...

Do Čech přišli [Templáři] r. 1232, o jedenáct let později usadili se na Moravě, avšak počet a moc jejich v našich krajinách zůstaly vždy nepatrné.
Nejvíce vzmohli se u nás za Václava II. V Praze měli dvě residence. r. 1252 vystavěli si klášter na nynějším plácku sv. Anny na Starém městě blíže Karlova mostu, při kostelíku sv. Vavřince. Po zrušení řádu r. 1312 klášter a kostel ten dostal se spolu s jinými statky johannitům, kteří jej však již násl. roku postoupili malostranským dominikánkám sv. Anny, kteréžto jméno pak přijal kostel i klášter. Byl zrušen r. 1782, stal se skladem tiskárny Haaseovy. Druhá residence byla v Celetné ulici, jak svědčí podnes název budovy »Templ«
 
 

Reklama