- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Evangelium sv. Jana........Boží soud!??

Apokalypsa.... proč !??

20. srpna 2011 v 12:24 | kaar
Evangelium sv. Jana.......Nový zákon......kniha Zjevení - Apokalypsa.........


V tomto příspěvku, bych si přál pro Vás poodhalit roušku mysterií o Sedmero pečetí a Posledním soudu světa...

....APOKALYPSE!

Z počátku budu citovat pasáže z bible pro Ty, kteří o Apokalypse slyšeli, ale vůbec neví o čem vlastně APOKALYPSA je a o čem hovoří!
Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona, a pojednává o zjevení, které obdržel na ostrově Patmos, kvůli svědectví Ježíše Krista.
Svatý Jan předkládá své Zjevení jako celou knihu, kterému se dostalo na den Páně (sobota).
Takže, to jen na úvod a zde tedy citace, po které bude následovat má interpretace a poodhalení tohoto mysteria....
....... ,,uviděl jsem, kterak Beránek boží otevřel první ze sedmi pečetí.,, (zjevení 6. 1.)....


......Vytržen duchem do nebe, vidí Boha sedícího na trůně v oslňujícím lesku jeho zjevu. Sedm pochodní, obraz Boží vševědoucnosti je postaveno vůkol. Kolem trůnu sedí jako zástupci Boží obce čtyřiadvacet nejstarších - dvanáct podle dvanácti kmenů národa a dvanáct z obcí apoštolů.

.....Uprostřed nich usedly čtyři živé bytosti, zástupci všeho tvorstva - člověk, lev, býk a orel
(pozn.- nepřipomíná vám to Sfingu!??).
Ostrým zrakem konají věrnou stráž, a opatřeny jsou šesti dvojicemi křídel na znamení, že jsou připraveni plniti boží příkazy. Lev a orel stojí v popředí, s hrůzou pro svět zlých, které čeká soud.
V ruce drží Pán knihu Božských záměrů a soudu, která je ale zavčena sedmi pečetěmi a žádný tvor nemůže pečetě rozlomiti...

...tu přichází SPASITEL, a to v pokorné podobě Beránka, který vykoupil lidstvo svojí krví a má odznaky Božské moudrosti - (pozn.-pozorně čtěte!!!), které jsou sedmero rohů - poukazují na na jeho všemohoucnost a sedmero očí, které poukazují na jeho vševědoucnost.
Přijímá knihu z ruky Otcovy.....
.....Beránek rozlamuje první ze sedmi pečetí, a .....

..............."I viděl jsem, když otevřel ten Beránek jednu z těch pěčetí a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým: "Pojď a viz." I pohleděl jsem a aj kůň bílý a ten, kterýž seděl na něm měl lučiště. A dána jest mu koruna, i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal."


"A když otevřel pečeť druhou, slyšel jsem druhé zvíře, řkoucí: "Pojď a viz." I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země, abyse se vespolek mordovali, a dán jemu meč veliký."

"A když otevřel pečeť třetí, slyšel jsem třetí zvíře, řkoucí: "Pojď a viz." I pohleděl jsem, a aj, kůň vraný, a ten, kterýž na něm seděl měl váhu v ruce své. I slyšel jsem hlas an řkouce: "Měřice pšenice za peníz a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď."

"A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete, řkoucí: "Pojď a viz." I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno bylo smrt, a peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými.

"A když otevřel pečeť pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým, řkouce: "Až dokud, Pane svatý a praví, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi?". Tedy dáno jednomu každému roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kterýž zmordováni býti mají jako i oni.

"I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj, zemětřesení veliké stalo se, a slunce zčernalo, jako pytel žíněný, a měsíc všeckem byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi podobně jako dřevo s smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A nebe se schovalo jako kniha zavřená, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuly se. A králové země i knížata i bohatí a úředníci a mocní i každý služebník i všeliký svobodný skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám i skálí: "Padněte na nás a sryjte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka, neboť jest přišel ten den veliký hněvu jeho i kdo bude moci ostáti.

"A když otevřel pečeť sedmou stalo se mlčení na nebi jako za půl hodiny. ......."

Dále obsahuje Kniha zjevení projev těchto sedmi pečetí v podobě sedmi andělů, jimž bylo dáno sedm trub. Dále citace:

" A těch sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se, aby s troubili. I zatroubil anděl první, a stalo se krupobití a oheň smíšený se krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená spálená jest.

Potom zatroubil anděl druhý, a jako hora veliká ohněm hořící uvržena jest do moře. I obrácen jest v krev třetí díl moře a zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteřáž měla duši, a třetí díl lodí zahynula.

A třetí anděl zatroubil, i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod. Té pak hvězdy jméno bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byli zhořkli.

Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd, tak že se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila a též podobně i noci.

Potom anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, že hvězda s nebe spadla na zem, a dán jest jí klíč od studnice propasti, kteráž to otevřela studnici propasti. I vyšel dým z té studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jímž dána jest moc, jakouž mají štírové zemští. Ale řečeno jim, aby neškodily trávě zemské, a ničemu zelenému, ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteříž nemají znamení Božího na čelích svých.

Tedy šestý anděl zatroubil, i slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, kterýž jest před obličejem Božím, řkoucím andělu šestému, kterýž měl troubu: "Rozvaž ty čtyři anděli, kteříž jsou u vězení při veliké řece." I rozvázaní jsou ty čtyři andělé, kteřýž byli připraveni k hodině a ke dni a k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí.

I viděl jsem jiného anděla sedmého, silného sestupujícího z nebe, oděného oblakem a duha na hlavě jeho byla a tvář jeho jako slunce. A v ruce své měl knížku otevřenou. I postavil nohu svou pravou na moři a levou na zemi. A volal hlasem velikým, jako by lev řval. A když dokonal volání, mluvilo sedm hromů své hlasy. Slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mě:" Zapečeť to, co mluvilo sedm hromů." Tehdy sedmý anděl pozdvihl ruky své k nebi, a přisáhl skrze živého na věky věků, kterýž stvořil nebe i to, což v něm jest, a zemi i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest, že již více času nebude. Ale ve dnech hlasu sedmého anděla, když bude troubiti, dokonáno bude tajemství Boží. "

Toto jsou citace z Bible svaté z roku 1911 po mém otci Aloisi Krátkém, která byla sepsána podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

Vím, je to dlouhé, ale je nutné, si toto připomenout a pro mnohé to bude první setkání s tímto textem a hlavně obsahem.
Všichni, bez vyjímky, jsme o Apokalypse slyšeli, však vůbec nevíme co je vlastně v textu a co nám popisuje. Proto jsem na úvod citace z knihy ZJEVENÍ napsal....ono je to delší, ale pro začátek nám to stačí.

Víte, všichni předpokládají, že se něco semela a ten nahoře nás na konec spasí a zachrání.....
Tak to jste se šeredně mýlili.......
On ten začátek vypadá na to, že lidé díky svým hříchům budou potrestáni, protože nebyli zbožní (to znamená, že uctívali své modly, mamon, moc a materialismus) a neuctívali Boha tak jak si zaslouží!
Jejich srdce se uzavřelo před vírou v jednoho jediného spravedlivého Boha....

Jasně, v tomto se nemílí, většina je materiálně založena, protože odevzdat složenky do rukou božích, je sice lákavé, ale nemožné! Podotknete, že peníze a další s tím spojený konzumní život je produktem člověka, a můžeme si za to sami a Bůh s tím nemá co dočinění.......
.........chyba, vše se děje podle božího záměru!

Tak, a jsme při jádru věci, Vše, čím procházíme, ať je to změna klimatu, oteplování planety, přírodní katastrofy, finanční a ekonomická krize, manipulace s myslí lidí, strach z nových směrů, církev a její obroda, uvádění lidstva do obavy z konce světa a další negativní projevy, které nás ovlivňují v úsudku, jsou ne dílem člověka,
nýbrž záměrem.....
Proč!?
Když si pozorně přečtete úvodní prolog, tak zjistíte, že Beránek Boží rozlamuje jednu pečeť za druhou,
ne za účelem trestu a boje s Antikristem (šelmou), který by už měl v té době vládnout Světu,
nýbrž tyto velice kruté rány sesílá na ČLOVĚKA!!!!!!

Ne, není to chyba, také jsem si sám v prvopočátku říkal, co čtu špatně, to přece není možné, aby Stvořitel člověka, seslal takovéto zkázonosné rány!
Nečetl jsem špatně, opravdu se tyto rány týkají lidského rodu a Antikrist (šelma),
s tím nemá (alespoň v prvopočátku) nic společného!

Říkal jsem si, proč se k nám takto chová a proč na nás sesílá takovou zhoubu a zmar!

Čtete-li pozorně určité dogmatické pasáže, zjistíte, že milovat Boha v jeho moudrosti a vševědoucnosti je jen jediná podmínka dojít ke spasení a spočinutí v jeho náruči.
Jsem normální člověk, tak jako vy ostatní a miluji své děti, přítelkyni a další lidi a i věci.
Však je několik stupňů milování a mít rád.......v Bibli se píše,
a sám Ježíš říká - miluj bližního svého jako bych to byl já sám.....!

Však, na druhé straně toto popírá.

V Novém Zákoně v Evangeliu sv. Matouše a to kapitole 10, se píše -

verš 37- Kdož miluje otce neb matku více nežli mne, neníž-li mne hoden. Kdož miluje syna neb dceru více nežli mne, neníž-li mne hoden....

verš 38 - A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníž-li mne hoden...

verš 39 - Kdo nalezne duši svou, ztratí ji, kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezne ji.

No to je teda mazec.....opravdu bych měl být tak silný a nezdolný ve víře v Boha, abych se vzdal své dcery, syna (miluji ho i když jsme spolu na kordy), nenarozeného potomka, své nastávající ženy, přátel, své DUŠE!??

Vždyď On sám nám dal právo volby a svobodné vůle......
......neznám nikoho, kdo by byl tak silný a vzdal se svého srdce
a toho, čemu říkáme moje rodina natož své duše a svobodné vůle!

Proto na nás posílá tyto zkázonosné rány, aby se přesvědčil, kdo má tak nezdolnou víru v jeho spravedlivý boží soud a kdo je neochvějný ve víře v Něho.

No, nezlobte se na mne, to je od něj dost nefér......

Nejsem křesťan, však nemusím být pod křídlem jakékoli církve abych věřil!
Mám svého ,,boha,, uvnitř své duše a má víra v ,,Něco,, či ,,Někoho,, je nezdolná a nezvratitelná!!

Jsem tedy nehoden předstoupit před Boží soud aby mne byla zvážena a souzena moje duše!?

Jsem tedy už teď a tady odsouzen k plamenům věčného zatracení!?

Zasloužím si, tak jako Vy ostatní zažít VÁLKU, HLAD, OTRÁVENÉ OVZUŠÍ, JEDOVATÉ KOBYLKY, NÁSILÍ a SMRT!?
Jsme tedy už předem, dle dogmatického kodexu v Bibli odsouzeni k věčnému zatracení!?
Ne, nejsme a nikdy o nás nikdo dopředu nebude rozhodovat jací jsme!

Jací budeme, je jen na nás a naše víra je naše, moje i vaše.
Naše Duše je sice součástí Ducha, to nepopírám a nikdy popírat nebudu,
však, každá Duše, je seslána Duchem pro nějaký smysl a záměr,
ale s vlastní vůlí se rozhodovat sám za sebe.

Jestliže, nás Duch poslal s nějakým cílem sem na Zem a potom nás za to trestal a zkoušel nás.....
.......no, opravdu se mi to zdá hodně nefér vůči nám!!

Ono to totiž vypadá jak vyprovokování střetu mezi Nebem a Peklem....

Protože, když na nás sešle takovéto kruté rány (zkoušky, zda ho milujeme nadevše), tak až povstane Antikrist a bude ty, kteří toto vše přežijí, kteří jsou unavení, hladoví, vyčerpaní, nemocní a zoufalí,
uklidňovat a poskytovat jim bezpečí, nasytí je, zmíní bolest a další,
tak mu budou vděčni a upnou se k němu.....
.....a jak dobře víme, záměr a cíl Antikrista je popřít Boha a získat duše lidí, aby se skrze ně dostal do podstaty Ducha (boha) a tím dosáhl vlády a svrchovanosti nad vším.

Bude mít lehkou práci získat většinu duší.....
...duší, které, díky rozlomení pečetí odpadnou od víry, protože jsou trestáni za něco, co jim bylo dáno od Stvořitele do vínku.....
....za svobodnou duši, svobodnou víru, svobodnou vůli.

Co je tedy Apokalypsa a následný Soud Boží!?

Není to boj síly a moci mezi principy DOBRA a ZLA mezi sebou a my všichni, bez vyjímky, jsme jen nástroj!?

Ale, vždyď Světlo není bez Stínu a Stín není bez Světla......
......je jen jediný princip, který má své plus a minus, začátek a konec, život a smrt!!

To mi chce cosi namluvit, že se tento mocenský boj odehrává uvnitř podstaty a vědomí principu!?

To by znamenalo, že jednotný princip je jako psychicky nevyrovnaná bytost a my jsme myšlenky této bytosti!?

No, jsou to jen úvahy.
Neberte to dogmaticky, protože skutečnost může, ale i nemusí být jiná........

Nuž tedy....je to v nás samotných, v našem náhledu, našich myšlenkách, v naší víře...
.....a nezapomeňte na základ...
...my všichni jsme stvořeni (jak se píše) k obrazu JEHO!!

Proto pravím Hosana a Aleluja.............
 
 

Reklama