- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Konec času a rok 2012

Lhůta je u konce.......

23. května 2012 v 9:45 | kaar
Lhůta je u konce...........Když Julius Caesar dne 10. ledna roku 49 př. n. l. překročil řeku Rubikon, pronesl památná slova....
,,Alea iacta est,, neboli ,,Kostky jsou vrženy,,
která jsou platná dodnes a v dnešní době více než aktuelní.

Dne 27. dubna roku 2012 n. l. to platí dvojnásob.
Proč jsou kostky vrženy, Vám odpovím a vysvětlím hned, jen musím podotknout, co tento výraz vlastně znamená. Nuže, používá se v tom smyslu,
že sled událostí dospěl do bodu,
kdy není cesty zpět a tudíž se něco musí neodvratně stát.

Takže, tohoto dne se stalo v přeneseném slova smyslu toto........
- ještě malinko poodběhnu a vysvětlím příčinu této události -
V Zjevení sv. Jana tkzv. Apokalypse (Apokalypsis - Odhalení) se hovoří
o sedmi pečetích rozlomených Beránkem božím,
které budou rozlomeny v Soudný den a poté následují biblické vize o čtyřech jezdcích (Válka, Hlad, Smrt a Mor)
a o právě již zmíněných sedmi pečetích.
Vždy, když jsem četl o Apokalypse, tak postoupnost jednotlivých kapitol byla poměrně zřetelná a jasná.
Boží rány za ranou na sebe navazují a v určité analogii.
Jak jsem se hluboce mýlil.
Upozorňuji na to, že toto je mé vidění a můj názor na danou problematiku a následný běh událostí!
Vše začíná, i když je to poměrně podrobně popsané, od konce popisovaných událostí.

............To znamená, že dne 27. dubna roku 2012 se odehrála zásadní událost a to
- zazněla polnice Sedmého Anděla a ten potvrdil -
...........,,že lhůta je u konce.....
ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství,
jak je Bůh oznámil svým služebníkům a vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš:
" A bude kralovat na věky věků." .............

Nebojte se, nebudu vás zde přesvědčovat o křesťanské víře či jiným vírám k podrobení se dogmatu.
To není a nikdy nebude můj záměr.

Jen poukazuji na tu skutečnost, že v knize Zjevení sv. Jana je kus pravdy
a věci se opravdu dějí tak, jak jsou popsány, však mají jiný kabát, tváří se jinak a vypadají jinak.
Jak!?
Když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte,že to, co vypadalo a tvářilo se krásně, blahoskvolně, láskyplně,
vše to co se nám líbilo, vzalo za své a vše se nám pomalu a jistě odhaluje.

To, co se za tímto jednáním vůči nám odhaluje je hnus, pokrytectví, nenávist, závist, špína, zkaženost, zloba a zjištění, že jsme na něčem či někom závislí nás staví do role obětních zvířat,
z kterých se staly promiňte mi ten výraz - dojné krávy pro zisk peněz, energie, vnitřního bohatství
a v neposlední řadě ztráty lásky, sebeúcty, sebedůvěry
jen pro pocit moci, ovladatelnosti a nepostradatelnosti jednotlivců,
společností hlásající Spasení a Uzdravení.
Společností, které pro svou pokryteckou potřebu Učí, jak být dokonalým,
nadnárodním společnostem nabízející nám kvalitní zhodnocení našich prostředků a výhodných půjček či úvěrů a dalším a dalším lákadlům dnešní doby a času.

Započal totiž rozhodující moment tzv. válka mezi Dobrem a Zlem
(promiňte mi toto dogmatické přirovnání, ale přál bych si aby jste si to uvědomili i do nejmenších projevů).

Ono se toto neprojevuje jen u člověka, ono se to projevuje i v rámci přírody.
Tento aspekt se projeví v přírodních pohromách a jak se praví -

.................Slunce se zatmí, Měsíc nevydá svého jasu, hvězdy budou padati z nebe
a mnohé nesmírné vlnobití na mořích budou následovati.....

Odvrácená strana dostává tvář a jméno.
Zdvihá se ve vší síle s divy a falešnými zázraky,
s pokušeními těla i duše, nepravým proroctvím, nevázanosti mravů, jen proto,
aby získala veškerou vládu nad těmi, kdo uvěřili a slepě ji následují.
Rozmnožuje se nepravost a lež začala přebírat svou vládu i láska chřadne jak růže,
která je zalévána jen hořkostí a pelyňkem.

Proto navstala doba pro TY,
kteří prohlédli či na vlastní kůži poznali tyto aspekty
a díky svému vlastnímu uvědomění se postavili na vlastní nohy a začali používat svůj rozum,
protože se naučili rozhodovat se za sebe a svou duši.
Díky tomu získali jedno z tajemství doposud jim skryté......
......získali sebe sama, odhodili jho otroctví duše a získali vládu nad svým JÁ!............

Staňme se tedy těmi, kdo hrdě nosí znamení pravdy a lásky.
Staňme se světlem v temnotách a rozsvěcujme světlo poznání, jako mytologický Prométheus,
který snesl z hory Olymp oheň pro smrtelníky.
Oheň, který nejen hřeje, ale i přínáší život a rozsvěcuje srdce láskou.
Staňme se tedy loučemi světla.
Staňme se tedy člověkem, který se umí rozhodnout a rozpoznat,
co je pro něj v dnešní době přínosem nebo jedem.

Aktivace pyramid.....

15. února 2012 v 9:14
AKTIVACE
Na úvod tohoto příspěvku, bych se s dovolením vrátil do roku 2008,
kdy jsem napsal články Tušení souvislostí I. a II..
V těchto komentářích jsem popsal nejen strukturu vývoje,
ale hlavně co se bude s člověkem a jeho myšlením odehrávat.
Samozřejmně včetně pochopení.

Psal jsem o 144 lidech, kteří jsou připravováni pro tzv. energetický startér.
který umožní lidem projít danou Branou k.....

Země je rozdělena na čtyři části, přesně jak tomu je daná struktura živlů v rámci jednoty.

Každý prvek živlu je již aktivován
(musíme však vědět, že vše má svou polaritu- plus a mímus -)
a jeho projevy jsou nejen cítit ale i vidět a slyšet.

V minulém století, se skupina vědců
spojená se skupinou zabývající se výzkumem pyramid a duchovně založených provedla pokus,
aktivovat (za určitých podmínek) jednu z pyramid v Egyptě.
Dokonce dostala tato zvláštní skupina povolení přímo od tehdejšího prezidenta H. Mubaracka.
Pod dohledem státních institucí začaly přípravné práce v přísném utajení před veřejností.
Však při přípravě se shodou nečekaných ,,náhod,, odehrála mimořádná událost.
Při přípravě a vyzdvižení aktivačního zařízení, které se mělo usadit do předem daného místa a sestrojeného dle starověkého návodu z období I. dynastie za vlády sjednotitele Horního a Dolního Egypta,
faraona Meniho (rok cca 3000 p.n.l.),
se odehrál spontální výboj energie, který usmrtil několik dělníků.

Okamžitě Egypt a jeho úřady zakázali jakékoliv pokračování pokusu a do 48 hodin tato skupina měla opustit Egypt a všichni zůčastnění dostali doživotní zákaz vstupu na svrchované území Egypta.

Co se to tehdy odehrálo!?
Nic co by se nedalo vysvětlit.
Již N. Tesla při jeho pokusech s elektrickou energií upozornil na elementární částice,
které při aktivaci produkují výboj nezměrné síly.
V roce 1979 byla pořízena fotografie metodou Kirlianovou (fotografie spektra)
při laboratorním pokusu s pyramidou.
To co vyvolal tento pokus předčilo veškeré očekávání a naskytl se pohled na netušené možnosti práce
s energií jako takovou.

Viz foto.......


To jen krátký pohled do historie nedávné a nyní se vraťme do součastnosti.
Těch projevů Živlů jste si jistě všimli i Vy.
Nejdříve v prosinci loňského roku se projevil živel Vody......extremní záplavy a poté živel Země, který vyvolal extremní sucho a dal najevo svou sílu v extremních zemětřeseních potažmo následný živel Ohně se projevil v následné aktivitě sopek po celém Světě.
A nyní nás extrémně sužuje živel Vzduchu při neuvěřitelných záplavách sněhu a holomrazu.

To se Příroda zbláznila!?
Ale kdepak, nezbláznila, to blázníme My!!
My jsme původci tohoto všeho.
My se bráníme zuby nehty tomu čemu říkáme Příroda.
Stále dokola se snažíme zotročit naši Matičku Zemi k obrazu svému aby nám sloužila!!
No a co jsme čekali, že se nebude bránit!?
Zapomněli jsme totiž, že jsme tu jen na návštěvě a podle toho bychom se měli chovat!
Jsme neuctiví nejen k Zemi ale hlavně sami k sobě.
To co se nyní odehrává v pyramidách po celém Světě, je jen projev toho,
že se aktivovala centra aktivačních center pro změnu.

Projevy jsou již natolik viditelné a slyšitelné, že je vnímá i člověk,
který se naprosto nezajímá o duchovní stránku Světa projeveného.


V návaznosti na tyto projevy je těch již zmiňovaných 144 lidí připraveno na zlomový bod k přechodu.

Je mou povinností zdělit, že ne všichni již zmínění,
se díky svému egu a světským požitkům nezhostili svého vyvoleného poslání při Trascendentálním úkolu.

Proto, každý z těchto vyvolených má své náhradníky, kteří podstoupí v nejbližší době zkoušku,
zda jsou silní a způsobilí k aktivaci svého poslání.
Proto se aktivují centra po celém Světě a nejen pyramidy v cizích zemích ale i u nás je takovéto centum aktivace, z pochopitelných důvodů neprozradím kde je......to jistě chápete!

Ano, jeden Vyvolený je i v naší České zemi, však nikdy nedá najevo svou jedinečnost, protože Ví a Zná veškerá tajemství.
Může to být třeba váš soused, může to být třeba prodavačka v obchodě,
může to být kdokoli z Vás......však nehledejte ho, nenajdete ho!!

Jedině svou osobní ůčastí na přetváření mu můžeme být nápomocni.

Jak!? Opravdu se musíte ptát jak!?

Dobře, napovím Vám.

Nedávno odešel velikán soudobých dějin českého národa
a v jeho odkazu je návod k osobní ůčasti na přerod Země!!!

Vždyď, když si uvědomíte, že všichni jsme dostali tu příležitost,
být při této změně a být svědkem při tvorbě dějin člověka,
mít tu možnost podílet se osobní účastí, je navýsost krásné a kouzelné být ....
......U TOHO!!!!
Nepromarněme tuto možnost........snažně vás prosím!!
Děkuji!!!

 
 

Reklama