- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Konkláve 2013 a Petrus Romulus

A zvony hovoří ....

16. dubna 2013 v 9:05 | Solis Templ

A zvony se rozezvučely do širého světa ......


A zvony hovoří .....
Na Sixtinské kapli známé díky své architektuře, která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona,
se pohybují řemeslníci a stavějí komín pro svolané konkláve,
kde vybraní kardinálové zvolí novou hlavu katolické církve, hierarchie římskokatolické církve,
biskupa města Říma a nástupce svatého apoštola Petra.
Jak všichni dobře víme, konkláve z lat. cum clave - uzamčen na klíč, je zásadní pro volbu papeže,
protože vliv vnějšího světa je nepřípustný a tudíž kardinálové by měli mít před očima pouze Boha,
tzv." Solum Deum prae okulis".
Na hlasování dohlíží kardinál - camerlengo (komorník).
Nejdříve se složí přísaha mlčenlivosti a po následném "extra omnes", to znamená všichni ven začíná přímá volba.
Každý kardinál má před sebou hlasovací lístek, kde je napsáno "Eligo in Summum Pontificem",
tedy - Volím za papeže....
Když je jednomyslně zvolen daný kandidát v kamnech se spálí hlasovací lístky.
Kouř oznamuje všem věřícím, zda byl zvolen či nezvolen nový papež.
Černý znamená nebyl zvolen a bílý že ano, zvolen byl.
Z mých předpovědí byla jedna, že dne 13. března ve večerních hodinách bude zvolen ne-bílý papež. Což se také stalo. Bylo 13.3. 2013, 19. hodin, 04 minut a z komína Sixtinské kaple stoupal bílý kouř.....papež byl zvolen.
Byl v jedné z nejrychlejších konkláve zvolen argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio.
Argentinský!?
Ano Argentinský kardinál....
Nově zvolený papež si dal jméno František, podle Svatého Františka z Assisi
(vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone).
Byl to zakladatel žebravého řádu Františkánů a mystik. Nejdůležitějšími prvky jeho víry byla chudoba a láska ke Kristu. Svým upřímným životem se zasadil o upevnění těchto hodnot, které ve středověké církvi prožívaly krizi. Na dlouhá staletí se stal vzorem důsledného následování Krista v chudobě a lásce k bližnímu.
Podle tohoto vzoru se nový papež stává, alespoň jak ve svých prohlášeních tvrdí, představitelem chudoby,
lásky k Ježíši Kristu a k lásce k bližnímu.
Zda se papeži Františkovi podaří upevnit tyto hodnoty je na snadě.
Čekal jsem, zda při inauguraci si papež vezme berlu s pokřiveným krucifixem....nestalo se tak.
Dal jasně najevo, že to co doposud se snažilo ovládat nejen světské ale i církevní mocenství,
bere jako výzvu k boji s těmito artibuty.
No nevím, zda se mu podaří nasytit chudé a poskytnout jim duchovní útěchu.
Jako člen Jezuitského řádu, na to prostředky má a potřebnou základnu také.
Je přímým následovníkem svatého Petra (Šimona) a jeho rodokmen sahá do Itálie....jaká náhoda!?
Takže za prvé je ne-běloch,
v dobách Nostradama v letech 1555, kdy vychází tiskem jeho první proroctví, kdy byla Amerika objevena Kryštofem Kolumbem 12. října 1492 a 1519 začíná španělský conquistador Hernando Cortés s dobýváním říše Aztéků,
byly všichni neevropané (tehdejší známý střed světového dění) pro evropany černými (domorodci),
tudíž neplnohodnotnými obyvateli.
Za druhé -
Petr Romulus - Petr římský, jak jsem již podotkl, je přímým následovníkem svatého Petra,
kterého Jěžíš ustanovil přímým nástupcem, kdy mu řekl -
"Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam" -
Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.
A jako on se bude snažit prosadit pomoc chudým, potřebným, nemocným a bude se snažit navrátit podstatu křesťanství na správnou cestu.
Cestu odříkání, pokory, lásky, pomoc bližnímu, nasytit hladové a hlavně cestu skromnosti.
Je nasnadě, že se toto poslání nelíbí a nebude líbit mocenským skupinám,
které se již několik let snaží získat globální moc nad světským světem.
Až se třikrát zachvěje Svatý stolec s hlavou katolické církve, hierarchie římskokatolické církve,
biskupem města Říma a nástupcem svatého apoštola Petra,
tak tehdy při odcházení víry z lidských srdcí příjde spasitel tohoto světa.
Tehdy, až Krista potká zbědovaná a ponížená víra se ho zeptá podruhé a naposledy -
"Quo vadis, Domine?" - Pane, kam kráčíš?.
A tehdy jí spasitel, jako Petrovi, který se zeptal stejnou otázkou odpoví -
- Jdu do města abych byl ukřižován pořetí........
Moje preedikce, kdy se zachvěje Svatý stolec a město sedmi kopců bude na pokraji zničení jsou dny
v letošním roce
a to v měsíci květnu, červnu a říjnu.....
Které dny to jsou, o tom vám povím v dalším pokračování tohoto mého vidění světa a souvislostí,
podle Templářské vize a přesvědčení,
že cnost, věrnost, síla, láska a víra mají platné zákony a atributy v dnešní době víc než platné!
Solis Templ

Zvony mlčí ...

9. dubna 2013 v 9:22 | Solis Templ
A zvony mlčí nejen v Římě, ale po celé širé zemi........


STATUS CIVITATIS VATICANAE - Městský stát Vatikán.
Místo, kde po návratu roku 1377 z Avignonu papežové pobývali a
teprve roku 1929 díky Lateránským smlouvám se stal Městským státem.
Vatikánský městský stát se liší od Svatého stolce, který se datuje do raného křesťanství a
je hlavním biskupským stolcem římskokatolických a ortodoxních věřících po celém světě.
Je to výsostné území Svatého stolce a místo trvalého pobytu Římského biskupa - papeže.
To jen na úvod pro objasnění.
Papež, kdo je to vlastně papež!?
Podle katolického učení je papež zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista na Zemi a
nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.
Tato funkce je nejvyšší post, který smrtelník může dosáhnout.
Prvním papežem, který abdikoval, však pod nátlakem, byl Řehoř XII.
Druhým Papežem, který abdikoval je Benedikt XVI., však prvním ze své svobodné vůle.
Dne 11. února 2013 oznámil své odstoupení ze zdravotních důvodů ......
Prosím!?
Jak se něco takového může stát!?
Pamatuji si poslední bohoslužbu na veřejnosti Jana Pavla II. a pokud mi ještě paměť slouží,
byl na tom zdravotně velice špatně,
ale jeho čest mu nedovolila se vzdát svého poslání a důvěry, vloženého mu koncilem a vůlí církve.
Do posledního dechu stál v čele jeden a půl miliardy věřících.
Co se tedy s Benediktem XVI. stalo!?
Nehledejme v tom politiku, hledejme v tom příměr a souvislosti.
Prostě a jasně, Benedikt XVI. vlastním jménem Joseph Alois Ratzinger duchovně zemřel a
již nemohl vykonávat prostředníka mezi Bohem a věřícími.
Již nemohl poskytnout útěchu sobě, natož ostatním.
Již při inaugurační mši 25.dubna 2005 hrdě nesl ne berlu, jako znak papežství a podřízení biskupové,
ale hůl, na jejímž konci je krucifix, který je ale zvláštně pokřivený a postava na kříži je také pokřivena.
Tato hůl, byla vytvořena úmyslně a zobrazuje zdeformovanou postavu Ježíše,
který volně visí na kříži a vrchol kříže i oba
postranní konce byly nápadně zkroucené směrem nahoru.
Tento pokřivený krucifix, byl poprvé viděn v roce 1963 při korunovaci papeže Pavla VI.
Má zajímavou historii, která ale s křesťanstvím a vírou nemá pranic společného.
Byl vytvořen černými mágy a má zesměšňovat klasický křesťanský krucifix.
Symbolizuje těsné propojení mezi římskokatolickou církví a Illumináty.
Každý jistě zná gesto při kterém je malíček s ukazováčkem vztyčen a
prsteníček, prostředníček i palec konečky spojen.
Je to symbol satanismu v jeho nejhrubším zrně.
Zkroucený kříž se stal pro Illumináty symbolem reprezentující příchod Nového Věku,
zednářského Krista a jeho "Značku Bestie".
Co to pro náš Svět znamená.
Již Jan Pavel II. to jasně začal používat - ,,Nový Světový Řád,,!!
A teď jsme se dostali k sv. Malachiášovi a jeho prorocví o papežích.
Proroctví obsahuje 112 krátkých latinských frází, z nichž každá popisuje jednoho z papežů římskokatolické církve, počínaje rokem 1143 papežem Celestýnem II. a konče posledním papežem jmenovaným jako Petr Římský.
V proroctví se píše -
- Poselství pro posledního papeže zní:

"Petr Římský, který nasytí své ovce během mnohých utrpení. Až ta skončí, město sedmi kopců bude zničeno a hrozivý soudce bude soudit jeho lid''.

Co to znamená si řekneme a objasníme v dalším pokračování tohoto článku.
Chrám duše je jen v nás.
Solis Templ
 
 

Reklama