- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

.......ŠELMA

Š E L M A

26. dubna 2014 v 8:36 | Solis Templ Salutaris
Šelma.....

Tmavá chodba, která byla vytesaná ve skále a spoře osvětlená loučí,
se náhle prudce svažovala dolů.
Dva muži odění do zbroje a opásaní mečem se zastavili aby si odpočinuli,
protože sestup do Jeruzalémského podzemí je obtížný a namáhavý.
Tito rytíři si uvědomovali tu skutečnost, že tisíc let tyto chodby byly zapomenuty
a oni jsou po takovéto době prvními, kteří znovu objevují a nalézají tajemství,
které má v budoucnu ovlivnit celý svět.
Píše se rok 1118 a oni jsou členy první Křížové výpravy.

Tajemství ukryté před nimi mají nadosah a vědění je žene neůnavně vpřed.
Louč zapraská a chabé světlo pohasne.
Ocitli se ve tmě.
Ale dole před nimi je slabé světlo.
Krok po kroku se pomalu přibližovali k slabé záři. Cesta šla pomalu a těžce.
Vzduchu bylo pramálo, ale jejich víra je hnala vpřed.
Záře sílila až přecházel zrak a naši rytíři si rukou clonili oči, aby alespoň trochu viděli
co se před nimi nalézá.

Na konci vytesané chodby se rozprotírala větší místnost obložená zlatými pláty po stěnách
a i na stropě.
To co se zde nalézalo zářilo a osvětlovalo celou místnost připomínající chrámovou loď. 
To co spatřili uprostřed je natolik ohromilo,
že zůstali stát a s němým úžasem padli na kolena a rozplakali se......
.......není to nikdo jiný než Hugo de Payns a Godefroi de Saint Omeru.
Ptáte se kdo tito muži jsou?
Jsou to dva ze sedmi rytířů, kteří založili Řád Chudých rytířů Krista a Šalamounova Chrámu,
známých pod jménem Templáři.
Je naprosto jedno, co zde našli.
Zda to byla Archa úmluvy, Svatý grál, Hlavu ,,Bafometa,, - toto pojmenování,
porvé použil až o několik stovek let později Elifas Lévi -, či jiné důkazy o Bohu.
Důležité je, že od tohoto okamžiku, se začaly psát dějiny jinak. 
Od Templářů a jejich vědění se začal vyvíjet svět směrem o kterém si zde budeme povídat.
Jak je jistě povšechně známo, tento řád byl zrušen hamižností a žárlivostí jednoho jediného krále a tím byl Filip IV Sličný,
který s sebou strhl další mocné té doby.

Však co je zcela opomíjeno,je ten fakt, že tento řád byl zproštěn všech obvinění a rehabilitován.

A zcela utajena informace je ta, doufám, že za to nebudu nést vinu, že se tento řád rozdělil na
několik odnoží.
A to na bratry templu v loži černé, červené, modré, bílé a zelené.
Každá lóže měla určen centrální kodex, kterému byl podřízen řád pravidel odnože určené barvy.
Nebudu se rozepisovat co jaká která barva řádových bratří měla za úkol.
Jen poodhalím roušku bratrů Zelené odnože.
Tito Zelení bratři (templáři), združovaly tehdejší elitu myslitelů, filozofů, magistrů, malířů, sochařů, spisovatelů atd. prostě a jasně tato odnož byla na vyšší úrovni vzdělání a měla?
pod kontrolou chcete-li cenzurou vše co se týkalo vzdělání, filozofie, a celého akademického pole.
Do tohoto řádu zelených templářů patřil i Dante Alligieri.
Jeho celosvětově uznávané dílo Božská komedie je odhalení skutečnosti 
a k praktikám napsaný návod.

V tomto díle popisuje, kromě jiného, i podrobný přehled pekla a jeho projevu na projevený svět.
Někdo bude namítat, že se jedná o náboženskou literaturu,
ale nezapomeňte na ten fakt, že Dante byl filozof a lingvistik.
Dokonce dal základ ke spisovné italštině, který je platný do dnešní doby.
Jeho dílo popisuje nejen Peklo, ale i Očistec a Ráj.
Je to opravdu návod, jak se stát někým jiným a jak v sobě překlenout propast,
mezi světem hmotným
a světem nehmotným.
Ale o tom nechci také psát. Píši zde o Šelmě, která na nás číhá už staletí
a pomalu a jistě vystrkuje ne růžky či rohy, ale obrovitánská chapadla,
která pomalu a jistě utahují sevření.
Lidé, ztrácí pomalu víru a poohlížejí se po jednodušším způsobu života.
A tím je netečnost a dělání, že se mě to netýká. 
Raději se lidé stahují do své ulity a neřeší nic co jim není vlastní.
Však po důkladném rozboru Pekla v Božské komedii je nasnadě pochopit 
co se odehrává ve světě
a v kterém kruhu Pekla se svět nachází.
Jak jsem již předeslal, Peklo se rozděluje do devíti kruhů...
..nyní se podíváme v jakém kruhu se náš svět, dle mého vidění nachází.
Jsou to kruhy sedmý, osmý a devátý.
To znamená že...
Sedmý kruh je Violo (násilí) - kam patří násilníci a vrazi,
Osmý kruh je Deceptio (podvodníci) - kam patří svůdci, lháři, pochlebovači,pokrytci, 
rozsévači rozkolů, rouhači atd.. a nakonec nejhorší...
Devátý kruh je Prodittio (zrada). 
 
Šelma sedí uprostřed kruhů a její chapadla (kruhy) nemilosrdně drtí náš svět.
Mnozí ji nevnímají a ani myšlenkou si ji neuvědomují.
Její základ tvoří klam a arogance.

Je netečná k lidskému utrpení a strádání, protože jako Bůh i ona lidi nemiluje.
 
 
Bůh miluje lidské duše a Šelma lidské duše potřebuje jako svou potravu,
pro získání síly ke svržení božského principu bytí k nicotě a nebytí.
 
 
Tím chce dokázat, že to co je stvořené je neplatné.
Strádání a zmar je cíl Šelmy, aby se živila na naší porážce a docílila abychom se jí báli
a klaněli se jí.
 
Podíváme se na rozložení našeho světa.
Na jedné straně USA a na druhé straně Rusko.
Myslíte si, že jednají v dobré míře pro svůj stát!? Jasně že ne. Jsou oba podřízeni stejné síle,
která chce a je to jejím cílem, dostat pod kontrolu kompletně celý svět.
Jsou to mocenské spolky které se dohodly na utvoření světa podle jejích konceptů.
Představte si mít tu možnost, že by jste měli pod kontrolou (myslím celosvětově)
a tím řídit jediným mávnutím ruky, finance, potraviny, nerostné suroviny, vodu, oblečení
a vše co potřebujeme nezbytně pro náš život. A to jen za jediným účelem, ne bohatství, o to tolik ani nejde ale o moc vše řídit podlestruktury jednotlivých zájmů. Ano, to je cílem obou těchto zemí.
Čím větší vliv v daném území, tím mají větší vliv kontroly.
Proto se Rusko vůči Ukrajině chová tak jak se chová. A Amerika!? 
Ta se rozlézá všude kam se podíváte....

Tyto chapadla (vliv) se nemilosrdně pomalu vpližují do podvědomí lidí
a ti jsou z toho naprosto zmatení a znechucení.
Jak se k tomuto vlivu vlastně staví církev!?
To je kapitola sama pro sebe, ta jen čeká na příležitost aby řekla celému světu,
dny spásy nastávají,
obraťte se k Bohu a on vám slíbí spasení.....

Oba zmiňované státy nám neříkají nic jiného....obraťte se na nás a my vás ochráníme a spasíme.

A ejhle už tu máme perzonifikaci tří chapadel....

Jak se z tohoto sevření a vlivu dostat!?
Určitě se na to budete ptát.
Jednoduše, i když to vypadá složitě a je to zdánlivě nemožné.
Probudit v sobě lásku a povinnost k vlasti. K naší krásné matičce vlasti
a navrátit češství na pravou míru.
Češi jsou národem, který je statečný, moudrý, má široké možnosti pro celý Svět. 
Ne nadarmo jsme středem nejen Evropy ale celého Světa.
Jsme odrazovým můstkem pro ty, kteří se jen staticky podílejí na záměru Šelmy.
Buďme tedy národem, který má možnost ukázat světu nacionalitu bez vlivu jakých koli lákadel
a svodů Šelmy, která pomalu a jistě získává celosvětovou vládu a žene nás do nicoty.

Těch podvodů, lží, přetvářky, pokrytectví, lezdopr....
a dalších klamů se na nás neůprosně valí.
Řekněme dost!!!!!
Tady vašim líbivým slovům pšenka nepokvete, jsme češi a podle toho se k nám chovejte.
Nechceme dopadnout jako v současnosti Ukrajina a další státy, které ztratily svou integritu.
Vraťte státy těm, kterým patří a nemíchejte či neřiďte jejich vývoj.
Protože jakmile se vše začne míchat mezi sebou, zákonitě někde musí být konec.
Vzpomeňte si na příběh o Babylonu. Příběh o Sodomě a Gomoře....
Jsou to sice mýtické příběhy, ale ukazují nám jaký to může mít konec.
A tady již neplatí Deux ex machina.....konec tohoto vlivu chapadel máme v rukách my.
My lidé!!!!!
Nemusí nás jako člověka na hmotné úrovni milovat Bůh či druhá strana.
Musí nás respektovat, protože každý má právo svobodné vůle a právo volby.
Ne nechceme aby naše kroky kdokoli řídil.
Budeme jednat a konat podle naší víry a našeho chápání a vnímání.
Nikdo nám nemusí vnucovat své klamné a lživé pohledy a rady.
Máme svůj svět, tak nás neovlivňujte a respektujte nás.
To není žádost či prosba!
To je fakt se kterým se všechny projevené síly Šelmy musí řídit a respektovat.
 
Protože jak se píše v Písmu svatém cituji -
zmocnil se šelmy, toho dávného draka, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, 
uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy.....
 
O kom se tu mluví!,
No přeci o nás, o člověku!!!
Rytíři Templu mají pro nás tedy aktuelní odkaz.
Tak jako oni dělali vše ne pro slávu a bohatství, ale pro jeho jméno.....
Proto měli ve svém znaku jednoho koně ale dva jezdce...
....jsou si bratři ve špatných podmínkách ale i v dobrých.
Drží pospolu a chrání duchovní a duševní bohatství pro nás, pro všechny.
Chrání ho před hamižností, lží a klamem.
Chrání nás před Šelmou o které ví a bojují s ní.
 
 
Solis Templ Salutaris

Pravidla pro život.....?

25. března 2014 v 7:55 | Solis Templ Salutaris

Pravidla pro život....??Ukrajina, když se řekne tento název republiky, okamžitě si každý představí levnou pracovní sílu, pracovitost, houževnatost ale i na druhé straně problémy, alkohol, kriminalitu, násilnost a vzdorovitost. Nikdo si však neuvědomí, že tam také žijí lidé jako jsme my. Lidé, kteří mají stejné, ne-li větší problémy jako my.
Také mají právo na lásku, děti, rodinu, práci, zábavu, sport a další radosti a strasti běžného života.
Je pravda, že mají jiný potenciál možností na vzdělání a práci. Jsou v nátuře jiní než jsme my.
A o to právě jde.
Tamní společnost a kulura se liší od naší a rozdíl mezi vládnoucí politickou garniturou,
místními ,,oligarchy,, - oligarcha - prominentní osoba z bohaté vrstvy,
která má vliv na oblastní politickou či vládnoucí moc, majetnými a chudými, je víc než markantní.
Podle toho také vypadá nestabilita této země, protože tyto čtyři prvky způsobu života spolu nekorespondují.
A zde začíná problém.
Z celkového počtu obyvatel, který činí něco přes čtyřicet šest milionů je rozděleno na etnika,
kde ukrajinců je cca třicet šest milionů,
rusů okolo devíti milionů a menšiny tvoří poláci, maďaři, rumuni, moldavané, bělorusové a místní etnika jako jsou tataři, kozáci, krymští kozáci atd....
Ale vratme se o nějaké to desetiletí zpět v čase a podíváme-li se na dějiny Ukrajiny...
..i když je to zlouhavé, je to dobré znát pro to co se tam děje nyní.
První zmínka o osídlení této oblasti je od řeckého historika Herodota a to z doby kdy zde bylo království Skytů - skytové jsou kočovné kmeny íránského původu. Až v druhé polovině devátého století se na východě zformoval první východní stát - Kyjevská rus, kde nejvýznamnější její panovník Vladimír I přijal roku 988 n.l. křestanství.
Po rozpadu tohoto prvního státu se na území ukrajiny usídlily kočovné kmeny Polovců.
Okolo 13 století došlo k obsazení tatarskými nájezdníky a oblast ukrajiny se stala součástí Osmanské říše, po jejím rozpadu se část dostala pod Litevské velkoknížectví, východní část pod Moskevsou rus a jižní část pod Krymský chanát.
To znamená že většina dnešní ukrajiny přešla pod polskou moc.
Při dělení Polska v letech 1793-1795 byla k Rusku připojena i většina pravobřežní (střední a západní) Ukrajiny kromě Haliče a Bukoviny, jež získala Habsburská monarchie. Postupně tak Ukrajina ztratila i jen náznak jakékoliv autonomie.
Koncem 18. století byla také zlikvidována tatarská a turecká moc na jihu.
Carevna Kateřina II. Veliká a její rádce kníže Potěmkin založili v nově dobyté tzv. Nové Rusi několik významných měst:
mj. Oděsu, Dněpropetrovsk, Simferopol a Sevastopol.
19. století bylo dobou tvrdého národnostního útlaku ze strany Ruské říše
a zároveň dobou ukrajinského národního obrození, zprvu kulturního, později také politického.
Tyto snahy se po carských represích a zákazu užívání ukrajinštiny (1876) soustředily především do habsburské části země, kde byl mnohem liberálnější režim.
Roku 1929 se ve Vídni uskutečnila konference Ukrajinců, kteří emigrovali z vlasti a na této konferenci založili Organizaci ukrajinských nacionalistů, která usilovala o samostatný ukrajinský stát (často násilnou formou)
a významně zasahovala do dalšího osudu Ukrajiny.
V letech 1921-1923, 1932-1933 a 1946-1947 postihl Ukrajinu hladomor,
kde se odhaduje počet mrtvých na dva až dva a půl milinonu.
V letech 1941-1944 byla Ukrajina okupována Německou říší; po německé porážce byla k Ukrajině připojena její západní část (západní Volyň a východní Halič), která před válkou patřila Polsku (krátkodobě obsazeno sovětskými vojsky již v září 1939, v zimě 1939/1940 pak proběhla zfalšovaná referenda o připojení těchto území k SSSR), a dále Podkarpatská Rus, předválečná součást ČSR. V roce 1954 se stal součástí Ukrajinské SSR i poloostrov Krym, jenž byl do té doby součástí Ruské SFSR.
Předání tohoto převážně ruskojazyčného (a kdysi Ruskem na Tatarech dobytého) území vyvolalo napětí,
přetrvávající dodnes, prosadil N.S. CHruščov.
V roce 1990 vyhlásila Verchovna rada (parlament) suverenitu Ukrajiny,
nezávislost pak byla vyhlášena 24.srpna 1991 při rozpadu Sovětského svazu.
Zdlouhavé, vyčerpávající a nudné, ale velice potřebné pro další popis
a vývoj situace v dnešní dny na Krymském poloostrově a celkovém dění na Ukrajině.

O co tedy tady jde v konečném důsledku?

Evropská unie se snaží začlenit Ukrajinu do evropské integrity a to z několika důležitých prvků.
Za prvé jde o přístup k Černému a Azovskému moři ze strtategických důvodů vůči Rusku. Kdo by si nechal vpadnout na své teritorium cizí vojska? Berte to z pohledu Ruska, kdyby se Ukrajina dostala a začlenila do Evropské unie, okamžitě by NATO po celé Ukrajině a hlavně na Krymu vybudovalo své základny....jak prozaické mít kontrolu nad Černým a Azovským mořem a tudíž mít pod kontrolou část Ruska. Přístup, a to kontrolovaný k Marmanskému moři a tím přístup k Středozenímu moři......šílenost v pomyslných strategických plánech ke globalizaci.
Dále se tu jedná o Černomořskou flotilu, kterou spravuje Ukrajina.
No panečku, to by byl pro Evropskou unii kauf. V tu chvíli by nebylo ohroženo jen Rusko, ale i Turecko, kde mimochodem tato země má také nemalé válečné loďstvo, Bulharsko a Rumunsko.

O co tedy tady vlastně jde? Myslíte si, že Evropské unii a USA jde o tamní obyvatele?
Teď co napíši bude hodně kontroverzní, ale když se nad tím zamyslíte, dáte mi za pravdu..

...Bůh lidi nemiluje, jde jim jen o jejich duše, které miluje...

.to znamená, že je mu naprosto jedno jak a jakou cestou dojdeme k Němu.
A když to vezmeme v přeneseném slova smyslu na dění na Ukrajině....
..Evropské unii a USA nejde o lidi ale o území a jeho nerostné bohatství.
Co vlastně ukrajinští obyvatelé chtějí? Podle mého názoru to sami neví.
Vzpmeneme si na dění před lety v Egyptě, Libii a dalších státech, kde proběhla tak zvaná revoluce.
Kým byla vyprodukována?
Myslíte si že tamním obyvatelstvem?
Na to hodně rychle zapomeňte....jsou to mocenské kruhy, které se snaží dostat pod svou kontrolu nejen území
ale kompletně globalizovat celý svět, kde cítí kořist.


Ukrajina je na tom naprosto stejně, jako jsme byli my když u nás probíhala tzv. Sametová revoluce.
Jsme jediným státem, kde revoluce proběhla v relativním klidu. Ale vraťme se na Ukrajinu.
Kdo vlastně na tento stát má nárok? Pokud jste četli nudný úvod, postřehli jste tu skutečnost, že území dnešní ukrajiny bylo součástí Ruska a to díky osvobození od nadvlády jak Polska tak Osmanské říše.
Takže, největší nárok na Krym a potažmo na celé území dnešní Ukrajiny mají, ať se to někomu líbí nebo ne Rusové.
A jak známe ruský národ, jsou nevybíraví, nadřazení, egocetričtí, hrubí a násilničtí.
Celá ta léta od roku 1917 jim bylo vštěpováno do hlavy, jsme vyvolený národ a podle toho se budeme chovat.
Jsou hrozbou pro celý svět.
Jak bychom chtěli, aby rus začal přemýšlet v jeho aroganci?
Ne, rusa nezměníme.
Budeme se muset naučit žít vedle něho a naučit ho jak respektovat zbytek světa.
Ale abychom pochopili i věci, které jsou za tímto projevem násilí.
Tajná společnost, která pochází z USA z města Yale a jmenuje se Lebky a Kosti - skull and bones - má nemalé ambice, nejen pro ameriku ale pro celý svět.
Jak je možné že člen tohoto spolku vystupuje jménem EU a USA a přiváží na Ukrajinu miliardu eur?
Jmenuje se John Keery a je ministrem zahraničních věcí USA.
Mimochodem, jeho původ je v čechách, kde jeho praděda Benedikt Kohn žil a praconal v Horním Benešově. Odstěhování do USA bylo v roce 1905, ale to již se jmenoval Kerry po změně jména.

Proč tato organizace či chcete-li společnost, která má ve svých řadách mocné lidi, včetně prezidentů USA, má eminentní zájem o toto území včetně nerostného bohatství a v neposlední straně strategického postavení?
Globalizace......získání moci.
Nic míň nic víc.
Popíši jeden z několika možných scénářů....představte si, že USA jsou na pokraji bankrotu -to je skutečnost, ne vize- a svůj státní dluh a jiné aktivy prodají Číně.....Rus, kdyby byl chytrý,
tak osloví Čínu a odkoupí od něj tento dluh.....koho by potom kdo bojkotoval a měl v hrsti??
A nedej bože, kdyby se rus dohodl s číňanem.....to bychom to mohli zabalit a uzavřít veškeré továrny a úseky naší ekonomie.....naklonované a okopírované bychom měli i sebe samotné.
Platili bychom v rublech a úřední jazyk by byla čínština...
...hrozná představa......
Represe, bojkot a izolace Ruska?
Nenechte se vysmát pánové. na co si tu hrajete?
Pan premiér našeho malého státečku, se nechal slyšet....že budeme bojkotovat vztahy s Ruskem, ale probíhající obchodní styky a fůze budou pokračovat.
No co to je tedy za blokádu....tomu nějak nerozumím, ale trochu jo.
Ona uklidňující zpráva aprohlášení, že máme zásoby ropy a plynu na devadesát dní je tak do očí bijící,
že se mi chce plakat.
Strach z uzavření kohoutků ze strany Ruska je evidentní.
Tak na co si vlastně naše politická reprezentace hraje?
Je to parta kluků, kteří z ničeho nic mají moc a neví jak s ní naložit.
O panu prezidentu nebudu raději psát, protože by mne zavřeli i když je svoboda slova a demokracie.
Cože?
Demokracie......krásné slovo. Demo, něco jako podívej se jak to funguje a popřípadě si to kup??

Nevidím průběh Krymské krize vůbec dobře.
Sice to vypadá v dnešních dnech velice napjatě, ale to není zdaleka konec.
Okolo konce dubna a začátkem května, teprve vyvrcholí tato situace.
Zde se již nebude jednat o Krym, ale o celou Ukrajinu....a tady se toho bojím a mám z toho strach.
Nechme se vývojem událostí vést a doufejme, že můj katastrofický scénář nedojde naplnění.

Chrám duše je jen v nás - Solis Templ Salutaris

 
 

Reklama