- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Znáte svého vnitřního DÉMONA.....!?

vnitřní D É M O N

20. dubna 2011 v 12:32
D É M O N uvnitř nás...........

Všude se píše a všichni v sobě hledají.......vnitřní dítě, vnitřní světlo, svého Anděla a mnozí i božskou
podstatu v sobě.....
....to je krásné a pro náš růst po duchovní stránce záslužné......
Však, nikdo nehledá v sobě vnitřního DÉMONA.

Proč bych ho měl v sobě hledat, to si asi mnozí řeknete.........z jednoho jediného důvodu!!!!
Víte z jakého......!?
No přece abychom ho mohli poznat, pochopit a zkrotit.......
........popřípadě ze sebe vyhnat!!
....všichni, a to bez vyjímky, máme v sobě svého Démona........
jak se projevuje!?
Projevuje se v našich myšlenkách a závislostech.
Závislost má mnoho podob, od alkoholismu, drog, cigaret, kávy, čokolády atd......až po ,, být na někom
závislý ,, . Nejzávažnější závislost je na lásce, ne na té, kterou všichni hledáme či jsme našli, ale na té,
která je zvrácená. To znamená, že milujeme za něco pro něco. Podléháme svému vnitřnímu předsudku
a předpokladu, že to na čem lpíme je to jediné a správné. Mnozí z Vás podotknou, že láska je slepá a
nedá se jí poručit. Ano, je slepá, ale přesto vidí, ano je hluchá, ale přesto slyší, ano nedá se jí poručit, ale
přesto vnitřním pocitem víme a tušíme, že se noříme do vlastních představ, kde nad námi vítězí náš
vnitřní Démon, který nám nutí myšlenky....to bude dobré, vydrž......jasně že nám to bude říkat, vždyď je
to jeho potrava. Jeho potravou je sklíčenost srdce, touhy, nenaplněnost představ ,, kdyby,, .
Myšlenky......to všichni moc dobře známe!! Nebudu zde rozepisovat myšlenkové pochody, protože ty
všichni moc dobře známe.
Projevy jsou markantní všude okolo nás.....
Uvedu zde jeden příklad za všechny.
V minulých dnech mne navštívila klientka, budeme ji říkat paní Sára.......
Tato paní Sára poznala muže, který má svůj život, se kterým, sice moc nesouhlasí, však přijal ho za
svůj. Byl vsunut určitou skupinou lidí do pozice tzv. ,, vyvoleného ,, a tuto pozici přijal jako styl života. A
jak to již bývá, tak jako každý člověk má své touhy a potřeby, tak i on vyslal signál k zblížení k paní Sáře.
Pojal to, že se díky ní může, alespoň na chvíli odprostit od svého daného údělu. Však, paní Sára si to
vyložila po svém a bezhlavě se do něj zamilovala. Celou svou podstatou. Do této chvíle se věci vyvíjeli
jako snad u každého, kdo se zamiloval. No a teď jak se to zvrtlo.
Paní Sára, v domnění, že ji tento muž také miluje bezmezně jako ona jeho, kdy ji vylíčil společný život v
jeho kráse, s dětmi, společnou cestu životem, štěstím ....no prostě tak, jak mnozí z vás slyšeli nebo občas jsme i říkali a slibovali sami, propadla této vidině celou svou duší. V tu chvíli je její vnitřní
démon probuzen, a vsunul paní Sáře myšlenku.......musím ho zachránit pro sebe za každou cenu!!
Když říkám a píšu za každou cenu, tak to myslím doslova.
Po návštěvách několika renomovaných VĚŠTCŮ, kdy jí vyložili a zdělili, že tento muž je Jí karmicky
daný, že vidí splečnou cestu životem, kdy jí zdělili, že on je princ a ona princezna.....kdy ji utvrdili dogmaticky, že jsou oni ti vyvolení, kteří společnou cestou životem vytvoří zázraky a ...... a já nevím co
ještě jí zdělili......
A nakonec po její cetě utvrzení, že vše co ji řekli je skutečnost a pravda, navštívila mne a předpokládala i
u mne, že jí zdělím podobné........ jak se mýlila!!!
To, co po mne žádala mne vzalo dech.
Při své praxi v okultních vědách jsem se setkal s několika žádostmi o pomoc a lidmi, kteří mě utkvěli v
paměti. Paní Sára je jedna z nich.
Však poslouchejte co po mne chtěla, podotýkám, že oba jsou křesťané a jsou řádně křtěni knězem v
kostele........pro záchranu jeho a uspokojení svého chtíče, chce toto........
.... navždy být spolu jako partneři, splynutí duší a těl, vzájemná a opětovaná láska, děti, dostatek
prostředků, vzájemné libido a zdraví..........
Zdělil jsem ji jaké úskalí, příčiny a důsledky toto vše sebou nese. Popsal jsem ji dopodrobna, že navždy
být spolu, je závazek a slib na věky.....splynutí duší a těl, je schizofrenie a rozdělení člověka na dvě
poloviny, které nemohou v žádném přípedě spolupracovat i když jsou jedno tělo a duše, vzájemná a
opětovaná láska je krátkozrakost, protože nemohou a není jim umožněno milovat nic jiného, krom sebe
samých, dostatek prostředků je i o tom, že mohou mít cokoli na světě, ale neumí se z toho radovat a
veselit, a vzájemné libido a zdraví je těžká závislost jeden na druhého.......řekl jsem ji, že po mě chce
abych zasáhl do přirozeného osudu a cesty obou, kdy jsem ji řekl pravý důvod, že se měli setkat!
To znamená, že se mají oba naučit lásce i za cenu toho, že se ji vzdají, naučit se přijímat svobodnou vůli
rozhodování, pochopit, že není možné aby někdo někoho za každou cenu vlastnil......Jelikož, paní Sáru
celou ovládl vnitřní démon....neslyší, nevidí!!
Zdělil jsem jí, že jde proti Boží vůli..........na to mi odpověděla..
...,,když chci uskutečnit svůj záměr a svou
představu, jsem připravena se vzdát i Boha...............

....................ano, slyšíte a čtete velice dobře........

je připravena se vzdát Boha a popřít božskou podstatu.


Tuto paní Sáru posedl vnitřní démon natolik, že se její JÁ vytratilo a vládu nad jejím tělem a duší převzal
již ne vnitřní démon, ale démon POSEDLOSTI. Zde je nasnadě již jen exorcizmus to znamená vymítání.
Její dobrovolné rozhodování a svobodnou vůli převzal vnitřní démon.
Neznám toho dotyčného, pro kterého se vzdává sama sebe. Musel jí učarovat a uhranout.....podle toho
jak jsem se podíval pod pokličku tohoto případu, jde zde o něco většího........
Toto co vám popisuji, je klasický případ projevu vnitřního démona. Je to jen jeden příklad za všechny,
protože takovýchto projevů je nespočet.
Co se v paní Sáře vlastně probudilo a jakou má podstatu tento její vnitřní démon......extrémně se v ní
probudila mateřská péče a strach o někoho, kdo ji ukázal možnost být někým jiným a jednat sama za
sebe.
Za další, je zde markantní projev majetnictví, to znamená někoho vlastnit za každou cenu proti
jeho svobodné vůli. Sobectví, je zde nanejvíš prostoupeno celou její podstatou.
Vše jsem ji dopodrobna vylíčil a popsal kam se řítí a propadá.......ne, trvala na svém a není nic a nikdo
kdo by ji z tohoto přesvědčení vyléčil.
Poznat a pochopit svého vnitřního démona je proto podle mne na jednom z prvních míst na cestě
zdokonalení sebe sama, naší duše a hlavně těch myšlenek, které nás svádějí svým leskem, za kterým
se skrývá to nejhorší co nás má zlákat a tím sejít z cesty.
Když se v příměru podíváme a připomeneme si příběh z Bible - Marek 1:13
..... Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.....
Za další bych připomenul nádhernou pasáž z Bible, kde se jasně píše......

Marek 4 : 11 - 25
......11Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, je to všecko
hádankou,
12aby 'hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a
nebylo jim odpuštěno.'"
13Řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním?
14Rozsévač rozsívá slovo.
15Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich
zaseté.
16A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají.
17Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned
odpadají.
18U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo,
19ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže
zůstane bez úrody.
20A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu
třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou."
21A řekl jim: "Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?
22Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.
23Kdo má uši k slyšení, slyš!"
24Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě
přidá.
25Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má."
Jak pracovat se svým vnitřním démonem je věc, která je nelehká, těžká a náročná na psychiku člověka.
Může vést až k zdravotním problémům, které jsou ale jen psychosomatického rázu, protože on se vždy
bude bránit a vždy se bude snažit vyhrát nad duší a myslí člověka.
Neznám nikoho ve svém okolí a nebude nadnesené, když řeknu že i Vy neznáte nikoho, kdo ve svém
okolí vyhrál nad svým vnitřním démonem. Znám ale mnoho lidí, kteří se svým vnitřním démonem bojují a
přinejlepším ho umí zkrotit.
Nejsem vyjímka ani já, však učím se vnímat a pochopit jaké úskalí a možnosti má On u mne.
Nicméně, paní Sáru nebudeme soudit, ona za to ve své podstatě nemůže. Zatím svůj boj prohrává.
Však věřím a jsem o tom přesvědčen, že tím jak s ní budu pracovat, pochopí o co u ní jde.
Rozplétat nitky cest a připravovat člověka na cestu poznání, je Ta práce, kterou jsem přijal a díky tomu
poznávám i sám sebe. Ne pro sebe, nýbrž pro Ty, kteří zbloudili na křižovatce cest a nechali se zlákat
vidinou něčeho co jim není vlastní.
Ale jen pro ty, kteří chtějí pochopit, znát, slyšet, vidět, cítit, vnímat a poznat svou roli na divadelním jevišti,
kterému říkáme Svět.
 
 

Reklama